نویسنده = عاطفه پرورش ریزی
تحلیل ماتریس همبست تعاملات آب‌های فرامرزی در حوضه آبریز هیرمند

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 273-300

10.22059/ijswr.2020.305456.668661

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی


استفاده از شاخص‌های خارجی فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 491-502

10.22059/ijswr.2017.63416

عمار حبیبی کندبن؛ مریم کیهانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ مهرداد شیخ حسینی