استفاده از شاخص‌های خارجی فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 کارشناس آب منطقه ای قزوین

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده بهینه از آب کشاورزی، مدیریت و توزیع مناسب آب در شبکه‌های آبیاری برای افزایش راندمان ضروری است. پایش و ارزیابی روش‌های مدیریت آب و توزیع آن، برای نقد و بهبود این روش‌ها باید به‌طور مستمر انجام شود. چند روش استاندارد و مؤثر از سوی نهادهای بین‌المللی برای این مهم توسعه یافته است. در مطالعه حاضر توزیع آب در شبکه آبیاری قزوین و شاخص‌های خارجی آن با استفاده از تکنیک فرآیند ارزیابی سریع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از منابع آب موجود در منطقه به‌صورت هدفمند استفاده نمی‌شود و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از کل منابع آب موجود در منطقه وجود نداشته است. در این محدوده زمانی تنها حدود 28 درصد از کل آب موجود در سال در اختیار مسئولین بهره‌برداری قرار داشته و توسط آن‌ها توزیع شده که عامل مهم تلفات زیاد آب در منطقه بوده است. همچنین مشخص شد که توزیع زمانی آب به‌درستی در شبکه انجام نمی‌گیرد و در اکثر ماه‌های سال مقدار آب توزیع‌شده در شبکه از مقدار موردنیاز محصولات کمتر و یا بیشتر است. این امر نشان‌دهنده تلفات آب در شبکه به دلیل عدم وجود اطلاعات لازم، ضعف زیرساخت‌ها و یا برای جبران بخشی از تلفات انتقال آب بوده است. کل آب مازاد توزیع‌شده در شبکه در سال 92، حدود 56 میلیون مترمکعب بوده است که 25 درصد از کل آب موردنیاز محصولات کشت‌شده در سال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qazvin's irrigation network evaluations, using the external indicators of rapid appraisal process

نویسندگان [English]

  • Ammar Habibi kandbon 1
  • maryam kayhani 1
  • atefe parvareshrizi 2
  • mehrdad shaykhhoseini 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Water Department of Qazvin
چکیده [English]

Regarding the importance of efficient use of agricultural water, management and distribution of water in irrigation networks are necessary to increase efficiency. Monitoring and evaluation of water management and distribution methods should be done continuously, to criticize and improve these procedures. For this purpose, some standard and effective methods have been developed by international organizations. In this study, water distribution in Qazvin irrigation network and its external factors were considered using the rapid appraisal process (RAP). The results showed that the water resources usage in the region is not purposeful and there was no plan to exploit the water resources in the network. In this period, responsible governors distributed only about 28 percent of total available water in the year. It has been the major cause of water losses. It was also found that the temporal water distribution is not properly done in the canals and in the most months of the year the amount of distributed water is less or more than required water for crop pattern. This indicates that water losses in the network had been due to lack of information, poor infrastructure or to compensate a part of conveyance losses. The total surplus of distributed water in the network in the year 2013, have been about 56 million cubic meters, which is 25 percent of total required water for cultivated crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapid appraisal process
  • Qazvin’s irrigation network
  • operation Authorities
  • external indicators
Burt, C. and stayls, S. (1998). Modern Water and Management Practices in Irrigation: Impact on Performance. (http://www.itrc.org/reports/modernwatercontrol/modernwatercontrol.htm)
Burt, C. (2001). Rapid Appraisal Process (RAP) and benchmarking explanation and tools (available at http://www.watercontrol.org/reports/rapidappraisal/rap041803.pdf)
Burt, C. and stayls, S. W. (2004). Conceptualizing Irrigation Project Modernization Through Benchmarking and the Rapid Appraisal Process. Irrigation and Drainage, 53, 145-154.
Conrad, C. and Dech, S. W, Hafez, m. Lamert, G. P. A and Tischbein, B. (2013). Remote sensing and hydrological measurement based irrigation performance assessments in the upper Amu Darya Delta, Central Asia. Physics and Chemistry of the Earth, 52-62.
FAO. (2001). Performance Evaluation of Makhamthao-Uthong Project with a Rapid Appraisal Procedure. As published in Water and Energy International, 58
Ghaheri, A. (1997). Irrigation and Drainage Project Performance Assessment Framework. The first technical workshop to evaluate the performance of irrigation and drainage systems. National Committee on Irrigation and Drainage. (In Farsi)
Ghoravi, H. Farhadi, E. Borhan, N. Ghaheri, A. Ehsani, M. Bahredar, D. Asnaashari, M. and Monem, M. J. (2005).Rapid Appraisal Process and the Application in Irrigation and Drainage. Irrigation and Drainage Performance. (In Farsi)
Karamati, M. (2001). Evaluation of water distribution networks of irrigation and drainage the Moghan. The Third technical workshop to evaluate the performance of irrigation and drainage systems. (In Farsi)
Kisekka, I. Migliaccio, K. W. Dukes, M. D. Schaffer, B. & Crane, J. H. (2011). Evapotranspiration-Based Irrigation Scheduling for Agriculture.
Madadi, S. Emadi, A. and Shanazare, A. (2013). Performance assessment of water distribution in Tajan irrigation and drainage network. Journal of Water and Soil Conservation.  21(5). (In Farsi)
Montazer, E. and Pashazade, N. (2011). Performance Assessment of West Main Canal of Dez in the Different Water Operational Scenarios Using CANALMAN Model. Journal of Water and Soil . 25(1). (In Faresi)
Monzajeri, M. S. Maseodi, S. E. Sohrabi, J. and Ojaghlo, H. (2012). Performance evaluation and improvement of irrigation systems: A case study of Qazvin Plain. The first national conference on agricultural water management. (In Farsi)
Moreno-Pérez, M. F and Roldán-Cañas, J. (2013). Assessment of irrigation water management in the Genil-Cabra (Córdoba, Spain) irrigation district using irrigation indicators. Agricultural water management, 120, 98-106.
Shahrokhniya, M. A. and Javan, M. (2006).Evaluation of Irrigation Performance Indicators in the Doroodzan Irrigation Network. Journal of Agricultural Engineering Research. 7(29). (In Farsi)
Uysal, Ö. K and Atış, E. (2010). Assessing the performance of participatory irrigation management over time: A case study from Turkey. Agricultural water management, 97(7), 1017-1025.
Zahmatkesh, M. and Montazer, A. A. (2011).Performance Assessment of some Irrigation Network in the World Using Benchmarking and Data mining Techniques. Journal of Water and Soil. 25(5). (In Farsi)