تأثیر بیوچار و اسید هیومیک بر کاهش تنش قلیائیت در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه،

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه رازی

3 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

قلیائیت خاک از مهم‌ترین تنش‌های محیطی محدودکننده تولید در بخش کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک است. برای کاهش اثرات قلیائیت بر گیاهان می‌توان از بعضی از مواد اصلاح‌کننده آلی استفاده کرد. در این پژوهش، تأثیر کاربرد بیوچار در خاک و هم‌زمان محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر کاهش تنش قلیائیت در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) بررسی گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1401 در گلخانه دانشگاه رازی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قلیائیت در سه سطح (0، 50 و 100 میلی مولار از نمک بی-کربنات سدیم با آب آبیاری)، بیوچار در سه سطح (0، 5/1 و 3 درصد وزنی به‌صورت مخلوط با خاک) و اسید هیومیک در سه سطح (0، 150 و 300 میلی‌گرم در لیتر به‌صورت محلول‌پاشی برگی) بودند. نتایج نشان داد که اثرات متقابل قلیائیت، بیوچار و اسید هیومیک بر بیشتر ویژگی‌های رشدی و نیز مقادیر پرولین، قندهای محلول و رنگیزه‌های گیاهی معنی‌دار شد (P≤0.01). حداکثر جرم خشک شاخساره و ریشه (به ترتیب ۸۸/۰ و ۳۹/۰ گرم بر گلدان)، ارتفاع گیاه ( 5/23 سانتی‌متر)، طول ریشه (۵/۱۹سانتی‌متر) و محتوای نسبی آب برگ (۴/۸۶ درصد) به‌ترتیب در تیمار حاوی 3 درصد بیوچار، 300 میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک و بدون قلیائیت به‌دست آمد. همچنین، بیشترین مقدار پرولین (۱۳/۳ میکرومول بر گرم) و قندهای محلول (۰۸/۶ میلی‌گرم بر گرم) در شرایط تنش شدید قلیائیت (100 میلی‌مولار بی‌کربنات سدیم) و بدون کاربرد بیوچار و اسید هیومیک حاصل شد. به‌طورکلی، کاربرد هم‌زمان بیوچار (در سطح 3 درصد وزنی) و اسید هیومیک (در سطح300 میلی‌گرم در لیتر)، یک روش ساده، مناسب و ارزان در راستای کاهش اثر تنش قلیائیت در گیاه دارویی ریحان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of biochar and humic acid on reducing alkalinity stress in basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • Pardis Feyz Abasi 1
  • Ali Asshraf Amirinejad 2
  • Faranak Ranjbar 3
1 MSC Student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant professor, Department of soil Science and Engineering, Razi University
3 Department of Soil Science, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Some organic modifiers can be used to reduce the effects of alkalinity on plants. In this research, the effects of simultaneous application of biochar in the soil and foliar spraying with humic acid on the reduction of alkalinity stress in basil were investigated. A factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with three replications. The factors included alkalinity stress at three levels (0, 50, and 100 mM as NaHCO3 with irrigation water), biochar (at three levels of 0, 1.5, and 3% by weight mixed with soil) and humic acid at three levels (0, 150, and 300 mg/L as foliar spray). The highest shoot and root dry weight (0.88 and 0.39 g, respectively), shoot height (23.5 cm), root length (19.5 cm) and relative water content (86.4 %) were obtained with application of 3% of biochar and 300 mg/L of humic acid, without alkalinity. Also, the highest amount of proline (3.13 μmol/g) and soluble sugars (6.08 mg/g) were found under severe alkalinity stress (100 mM of NaHCO3), without the use of biochar and humic acid. The highest amounts of chlorophylls a and b and carotenoids (0.79, 0.55 and 0.41 mg/g, respectively) were obtained without alkalinity stress and the use of biochar at the level of 3% and humic acid at the level of 300 mg g/L. In general, the simultaneous use of biochar and humic acid is a simple, suitable and cheap method to reduce the adverse effects of alkaline stress in basil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abiotic stress
  • medicinal plants
  • organic amendments
  • proline