اثر کم آبیاری بر محتوی نسبی آب، غلظت پرولین، محتوی آنزیم‌های آنتی اکسیدان، غلظت ‏کلروفیل و عملکرد علوفه پنج گونه شبدر (‏Trifolium spp‏)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم کشاورزی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران

2 گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، ‏آموزش و ترویج کشاورزی، م،

چکیده

به منظور مطالعه اثر کم آبیاری بر محتوی نسبی آب، غلظت پرولین، محتوی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، غلظت کلروفیل و عملکرد علوفه 5 گونه ‏شبدر آزمایشی به شکل کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ‏مشهد در سال زراعی 99-1398 انجام شد. کم آبیاری در ‏سه سطح (0 (عدم کم آبیاری) و کم آبیاری 20 و 40 درصد کمتر از نیاز آبیاری گیاه) به عنوان عامل اصلی و 5 گونه شبدر (‏Trifolium ‎resupinatum‏ (شبدر ایرانی)، ‏T. alexandrium‏ (شبدر برسیم)، ‏T. lapaceaum ‎، ‏T. echinatum‏ و ‏T. diffusum‏) به عنوان عامل فرعی در نظر ‏گرفته شد. نتایج نشان داد با افزایش کم آبیاری (افزایش تنش) غلظت پرولین و محتوی آنزیم‌های آنتی اکسیدان افزایش یافت. اما محتوی نسبی ‏آب، غلظت کلروفیل ‏a‏ و ‏b‏ و عملکرد علوفه تازه و خشک کاهش پیدا کرد. بیشترین محتوی نسبی آب، غلظت کلروفیل ‏a‏ و ‏b‏ و محتوی آنزیم-‏های آنتی اکسیدان بدون تفاوت معنی‌دار در دو رقم ‏T. resupinatum‏ و ‏T. alexandrium‏ مشاهده شد. بررسی اثر متقابل دو عامل (کم آبیاری × ‏گونه) نشان داد که با افزایش کم آبیاری عملکرد علوفه تازه و خشک هر 5 گونه به طور معنی‌داری کاهش یافت. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که هر 5 گونه دارای پایداری ‏لازم در شرایط تنش نیستند. بنابراین به کارگیری روش کم آبیاری در مورد گونه‌های مورد مطالعه تنها در صورتی قابل توجیه خواهد بود که کاهش ‏‏20 و 40 درصدی در میزان آب مصرفی جهت این محصول دارای مزیت بیشتری نسبت به کاهش در میزان عملکرد باشد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Deficit Irrigation on Relative Water Content (RWC), Proline ‎Concentration, Antioxidant Enzymes Content, Chlorophyll ‎Concentration and Forage Yield of Five Clover Species

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Nabavi Kalat 1
  • Zahra Kafashzade 2
  • Mohhamad Reza Abbasi 3
  • Ali Reza Souhani Darban 2
1 Department of Agricultural Sciences, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad< Iran
2 Department of Agricultural Science, Mashad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Seed and Plant Improvement Department, Agricultural and Natural Resources Research and ‎Education Center of Khorasan-e Razavi, Agricultural-Research- Education & Extension ‎Organization (AREEO), Mashhad, Iran.
چکیده [English]

‎In order to study the effect of deficit irrigation on RWC, proline concentration, antioxidant enzymes content, ‎chlorophyll concentration and forage yield of five clover species an experiment was conducted in split plots ‎arranged based on randomized complete block design with three replications at the Education-‎Research Farm, Mashhad Branch, Islamic Azad ‎University, Mashhad, Iran, during the cropping season 2019-2020. Deficit irrigation at three levels (0 (Full ‎irrigation), 20 and 40% less than the irrigation requirement) were considered as main plots and five clover ‎species (Trifolium resupinatum‏ ، ‏T. alexandrium‏ ، ‏T. lapaceaum ‎، ‏T. echinatum‏ و ‏T. diffusum) were allocated as ‎sub plots.The results showed that with increasing of deficit irrigation (increasing stress), proline concentration ‎and antioxidant enzymes content increased. However, RWC, concentration of chlorophyll a and b and yield of ‎fresh and dry fodder decreased. The highest RWC, chlorophyll concentration and content of antioxidant ‎enzymes were observed without significant difference in T. resupinatum and T. alexandrium species. The ‎investigation of the effect of two factors showed that, with the increase of deficit ‎irrigation, fresh and dry forage yield of all five species decreased significantly. In all three levels of deficit ‎irrigation, In general, the ‎results showed that all 5 species do not have the required stability under stress conditions. Therefore, applying ‎the method of deficit irrigation in the studied species it will be justified only if a 20 and 40 percent reduction in ‎the amount of water used for this product is more beneficial than the reduction in yield. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Dry forage
  • Fresh forage
  • Peroxidase
  • Superoxide dismutase