ارزیابی اثر سرباره کوره ذوب‌آهن (GGBS) و GGBS فعال‌شده در بهسازی خاک رس CL آلوده به گلیسرول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

در این کار تحقیقاتی امکان بهسازی یک خاک رس از نوع CL آلوده به محلول گلیسرول با استفاده از سرباره دانه­ای کوره ذوب­آهن (GGBS) و GGBS فعال­شده با اکسیدمنیزیم (MgO) و همچنین GGBS فعال­شده با مخلوط MgO و سیمان مورد مطالعه قرار گرفت. خاک آلوده به طور مصنوعی با افزودن درصدهای وزنی 4، 8 و 12 از محلول 50 درصد گلیسرول تهیه گردید. مخلوط­های مواد افزودنی یادشده با درصدهای وزنی 5، 10 و 15 به خاک آلوده به گلیسرول اضافه و مخلوط گردید و سپس آزمایش­های حدود اتربرگ، تراکم استاندارد، مقاومت تک­محوری و SEM روی نمونه­های مذکور انجام شد. مقاومت نهایی و E50 نمونه­ها در زمان­های عمل­آوری 7، 14 و 28 روزه تعیین گردید. نتایج نشان داد که تغییرات در مقادیر نتایج حدود اتربرگ و پارامتر­های تراکمی تابع درصد آلاینده و مواد افزودنی است و همچنین مقادیر مقاومت نهایی و E50 نیز برای درصد ثابت آلاینده و مواد افزودنی، تاثیرپذیر از زمان عمل­آوری است. علاوه‌ بر این مقایسه نتایج نشان داد که فعال­سازی GGBS با اضافه کردن MgO و یا مخلوط MgO و سیمان، در نهایت منجر به بهبود عملکرد آن در افزایش مقاومت فشاری و افزایش E50 نمونه­های خاک آلوده، می­گردد. نتایج SEM نیز آشکار کرد که بهسازی خاک در نتیجه واکنش­های شیمیایی است که بین ذرات خاک و مواد افزودنی صورت می­پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the effect of Ground Granulated Blast-furnace Slag (GGBS) and activated GGBS on stabilization of a clay soil contaminated with glycerol

نویسندگان [English]

  • amir jahani 1
  • ali raeesi estabragh 1
  • mohammad jahani 2
  • gholamali Vakili 1
1 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department Of Civil Engineering, College of Engineering, University of Hormozgan. Bandar abbas, Iran.
چکیده [English]

The stabilization of a clay soil contaminated with glycerol was studied through a series of experimental tests. Contaminated soil was artificially prepared with percentages of 4,8 and 12% from the solution of glycerol with concentration of 50%. GGBS and activated GGBS with MgO or mixture of MgO and cement were used as agent materials. They were added and mixed with both natural and contaminated soil at percentages of 5,10 and 15%. Atterberg limits, compaction and unconfined strength tests (UCS) were performed on both soils with and without agents. The results showed that these parameters varied when adding glycerol or different agents and the extent of these changes were dependent on the percentage of glycerol and the type of agent. In addition, it was resulted that under constant conditions, strength values were dependent on the curing time. E50 (Elastic coefficient) for each strength test was calculated and the variations in its value corresponded to changes in strength. Comparing the results indicated that the effect of activated GGBS in increasing the strength and E50 of both soils were greater than that of GGBS alone. Based on the SEM results, it was revealed that the increase in the strength of stabilized soil is due to the production of chemical bonds between the particles of soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activated GGBS
  • Clay Soil
  • GGBS
  • Glycerol
  • MgO

Assessment of the effect of Ground Granulated Blast-furnace Slag (GGBS) and activated GGBS on stabilization of a clay soil contaminated with glycerol

 

EXTENDED ABSTRACT

 

Introduction

Natural clay soils may be contaminated with hydrocarbons due to the leakage from storage tanks or from accidental spills, etc. Interaction between the soil and contaminant can result in changes in the behavior of the soil. In order to carry out construction projects on these sites, the contaminated soil should be treated and stabilized to ensure its mechanical and hydraulic performance through the service life of the project. Contaminated soils can be stabilized using chemical agents such as lime, cement and fly ash. Due to the economic and environmental problems associated with lime and cement, alternative agents are proposed for soil stabilization. It’s been proven that Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBS) can serve as an effective agent for soil stabilization. GGBS has mild cementitious characteristics when it is used alone. However, GGBS can be activated by using chemical activators. The aim of this work is to study the effects of GGBS, GGBS+MgO and GGBS+MgO+cement on stabilization of a clay soil contaminated with glycerol.

Materials and Methods

The main materials used in this work included soil, glycerol, GGBS, MgO, water and cement. The clay soil used was classified as a clay soil with low plasticity (CL). The clay soil was contaminated with 4, 8 and 12% solutions of glycerol based on dry weight. GGBS, GGBS+MgO (with a weight ratio of 3:1) and GGBS+MgO+cement (with a weight ratio of 3:0.5:0.5) were considered for preparing the addictive mixtures. Samples were prepared by mixing contaminated soil with 5, 10 and 15% of the above agents. The prepared samples with different stabilizers were stored for curing times of 7, 14, and 28 days. Various tests including Atterberg limits, compaction and unconfined compressive strength (UCS) were then performed on mentioned samples including the natural soil and the contaminated soil mixed with various percentages of the selected agents. Scanning electron microscopy (SEM) were also conducted on several samples to obtain information about the microstructure of the samples under different conditions.

Results and discussion

For soil contaminated with different percentages of glycerol, the values of Liquid Limit, Plastic Limit and Plastic Index decreased compared to the natural soil. The reduction in LL and PL values depended on the percentage of glycerol, with a higher reduction observed with increasing glycerol content . The Atterberg limits of the contaminated soil also changed when different mixtures of agents were added at a constant percentage of glycerol. The results of compaction tests showed that for soil contaminated with 4% glycerol, the maximum dry unit weight decreased and optimum water content increased compared to natural soil. However, For the soil contaminated with 8 and 12% glycerol, both maximum dry unit weight and optimum water content increased relative to natural soil.

The final strength of the natural soil is 420 kPa and it changed to 321, 293 and 266 kPa when contaminated with 4, 8 and 12% glycerol, respectively. It was observed that increasing the percentage of glycerol led to a decrease in the strength and E50 of the contaminated soil. It can be said that both the dielectric constant and the viscosity of glycerol solution also has an important effect on the behavior of the soil and lead to reduction in final strength. The results show that increase in both curing times and percentages of GGBS, result in increase in final strength, stiffness and the value of E50. It may be due to the fact that reaction between GGBS and clay soil is a cementation process similar to the cementation process between clay and Portland cement. Gels (cementitious materials) produced in this process bind and coat the particles, thereby increasing the strength of the soil stabilized with GGBS. Furthermore, using mixtures of GGBS+MgO and GGBS+MgO+cement as agents proved effective in increasing the final strength and E50 of both natural and contaminated soil. The gels produced during hydration can bind the particles together and fill the pores between them, enhancing the strength of the soil. The results also revealed that activating GGBS with MgO or a mixture of MgO and cement was more effective in increasing strength for different percentages of the agents at various curing times.

Abu-Farsakh, M., Dhakal, S., & Chen, Q. (2015). Laboratory characterization of cementitiously treated/stabilized very weak subgrade soil under cyclic loading. Soils and Foundations, 55(3), 504–516.
Acar, Y. B., Olivieri, I., Quigley, R. M., Fernandez, F., Izdebska-Mucha, D., Trzcińsk, J., Żbik, M. S., Frost, R. L., & Trzciński, J. (1991). Pore fluid effects on the fabric and hydraulic conductivity of laboratory-compacted clay. Clay Minerals, 46(1), 47–58.
Akinwumi, I. (2014). Soil modification by the application of steel slag. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 58(4), 371–377.
Al-Sanad, H. A., & Ismael, N. F. (1997). Aging effects on oil-contaminated Kuwaiti sand. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 123(3), 290–293.
Calabrese, E. J., Kostecki, P. T., & Dragun, J. (2006). Contaminated Soils, Sediments and Water Volume 10: Successes and Challenges (Vol. 10). Springer Science & Business Media.
Estabragh, A. R., Ghayamara, F., Soltanian, M. R., & Babalar, M. (2022). Effect of ageing on the properties of a clay soil contaminated with glycerol. Geomechanics and Geoengineering, 17(2), 586–597.
Estabragh, A. R., Jahani, A., Javadi, A. A., & Babalar, M. (2022). Assessment of different agents for stabilisation of a clay soil. International Journal of Pavement Engineering, 23(2), 160–170.
Estabragh, A. R., Khajepour, H., Javadi, A. A., & Amini, M. (2022). Effect of forced carbonation on the behaviour of a magnesia-stabilised clay soil. International Journal of Pavement Engineering, 23(5), 1691–1705.
Estabragh, A. R., Khatibi, M., & Javadi, A. A. (2016). Effect of cement on treatment of a clay soil contaminated with glycerol. Journal of Materials in Civil Engineering, 28(4), 4015157.
Estabragh, A. R., Kholoosi, M., Ghaziani, F., & Javadi, A. A. (2018). Mechanical and leaching behavior of a stabilized and solidified anthracene-contaminated soil. Journal of Environmental Engineering, 144(2), 4017098.
Fang, H.-Y. (1986). Environmental geotechnology. Envo Publishing Co., Inc., Bethlehem, PA.
Fine, P., Graber, E. R., & Yaron, B. (1997). Soil interactions with petroleum hydrocarbons: abiotic processes. Soil Technology, 10(2), 133–153.
Häkkinen, T. (1993). The influence of slag content on the microstructure, permeability and mechanical properties of concrete Part 1 Microstructural studies and basic mechanical properties. Cement and Concrete Research, 23(2), 407–421.
Harrison, R. M. (2006). An introduction to pollution science.
Izdebska-Mucha, D., Trzcińsk, J., Żbik, M. S., & Frost, R. L. (2011). Influence of hydrocarbon contamination on clay soil microstructure. Clay Minerals, 46(1), 47–58.
jahani,  amir, Raeesi Estabragh, A., khajepour,  hossein, & Amini, M. (2022). Comparison of the effect of Cement, Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBS), and activated GGBS on  stabilization of a clay soil. Ferdowsi Civil Engineering, 35(3), 89–106. https://doi.org/10.22067/jfcei.2022.74908.1115. (In Persian)
Jahani, M., Moradi, S., & Shahnoori, S. (2023). 4-year monitoring of degradation mechanisms of seawater sea-sand concrete exposed to tidal conditions: development of chemical composition and micro-performance. Construction and Building Materials, 409, 133475. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133475
Jahani, M., Shahnoori, S., Moradi, S., & Ershadi, C. (2022). Cleaner Production Towards a Green Concrete: Multi-scale Experimental Study on Long-term Performance of a Sustainable Modified-SWSSC. American Journal of Construction and Building Materials, 6(1), 43–59.
Jahani, M., Shahnoori, S., Moradi, S., Yazdani, M., & Ershadi, C. (2023). Effect of Tidal conditions, Supplementary Cementitious Materials and Marine’s Materials on Some of Concrete Durability Parameters. Ferdowsi Civil Engineering, 36(3), 63–82. https://doi.org/10.22067/jfcei.2023.83067.1239. (In Persian)
Jegandan, S., Liska, M., Osman, A. A. M., & Al-Tabbaa, A. (2010). Sustainable binders for soil stabilisation. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Ground Improvement, 163(1), 53–61.
Jin, F., Gu, K., & Al-Tabbaa, A. (2015). Strength and hydration properties of reactive MgO-activated ground granulated blastfurnace slag paste. Cement and Concrete Composites, 57, 8–16.
Kabata-Pendias, A. (2000). Trace elements in soils and plants. CRC press.
Kermani, M., & Ebadi, T. (2012). The effect of oil contamination on the geotechnical properties of fine-grained soils. Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 21(5), 655–671.
Kezdi, A. (1967). STABILIZED EARTH ROADS (IN HUNGARIAN).
Khamehchiyan, M., Charkhabi, A. H., & Tajik, M. (2007). Effects of crude oil contamination on geotechnical properties of clayey and sandy soils. Engineering Geology, 89(3–4), 220–229.
Khosravi, E., Ghasemzadeh, H., Sabour, M. R., & Yazdani, H. (2013). Geotechnical properties of gas oil-contaminated kaolinite. Engineering Geology, 166, 11–16.
Kinuthia, J. M. (1997). Property changes and mechanisms in lime-stabilised kaolinite in the presence of metal sulphates. University of South Wales (United Kingdom).
Little, D. N., & Nair, S. (2009). Recommended practice for stabilization for sulfate rich subgrade soils. National Highway Cooperative Research Program, Transportation Research Board ….
Montanarella, L., Badraoui, M., Chude, V., Baptista Costa, I. D. S., Mamo, T., Yemefack, M., Singh Aulakh, M., Yagi, K., Young Hong, S., & Vijarnsorn, P. (2015). Status of the world’s soil resources Main Report.
Nidzam, R. M., & Kinuthia, J. M. (2010). Sustainable soil stabilisation with blastfurnace slag–a review. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Construction Materials, 163(3), 157–165.
Pascucci, S. (2011). Soil Contamination. BoD–Books on Demand.
Rajabi, H., & Sharifipour, M. (2017). An experimental characterization of shear wave velocity (V s) in clean and hydrocarbon-contaminated sand. Geotechnical and Geological Engineering, 35, 2727–2745.
Rajabi, H., & Sharifipour, M. (2019). Geotechnical properties of hydrocarbon-contaminated soils: a comprehensive review. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 78, 3685–3717.
Ratnaweera, P., & Meegoda, J. N. (2006). Shear strength and stress-strain behavior of contaminated soils. Geotechnical Testing Journal, 29(2), 133–140.
Richardson, I. G., Brough, A. R., Groves, G. W., & Dobson, C. M. (1994). The characterization of hardened alkali-activated blast-furnace slag pastes and the nature of the calcium silicate hydrate (CSH) phase. Cement and Concrete Research, 24(5), 813–829.
Shi, C., & Day, R. L. (1993). Chemical activation of blended cements made with lime and natural pozzolans. Cement and Concrete Research, 23(6), 1389–1396.
Singh, S. K., Srivastava, R. K., & John, S. (2008). Settlement characteristics of clayey soils contaminated with petroleum hydrocarbons. Soil & Sediment Contamination, 17(3), 290–300.
Singh, S. K., Srivastava, R. K., & John, S. (2009). Studies on soil contamination due to used motor oil and its remediation. Canadian Geotechnical Journal, 46(9), 1077–1083.
Wild, S., Kinuthia, J. M., Robinson, R. B., & Humphreys, I. (1996). Effects of ground granulated blast furnace slag (GGBS) on the strength and swelling properties of lime-stabilized kaolinite in the presence of sulphates. Clay Minerals, 31(3), 423–433.
Winterkorn, H. F., & Pamukcu, S. (1991). Soil stabilization and grouting. Foundation Engineering Handbook, 317–378.
Yi, Y., Liska, M., & Al-Tabbaa, A. (2012). Initial investigation into the use of GGBS-MgO in soil stabilisation. In Grouting and Deep Mixing 2012 (pp. 444–453).
Yi, Y., Liska, M., & Al-Tabbaa, A. (2014a). Properties and microstructure of GGBS–magnesia pastes. Advances in Cement Research, 26(2), 114–122.
Yi, Y., Liska, M., & Al-Tabbaa, A. (2014b). Properties of two model soils stabilized with different blends and contents of GGBS, MgO, lime, and PC. Journal of Materials in Civil Engineering, 26(2), 267–274.
Yong, R. N. (2000). Geoenvironmental engineering: Contaminated soils, pollutant fate, and mitigation. CRC press.