اثر ترکیبات یونی مختلف آب شور در انتقال کادمیوم در دو خاک با کربنات کلسیم متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

3 گروه خاکشناسی-دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج-کرج-ایران

4 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

 
پژوهش‌های اخیر، تأثیر شوری منابع آب و خاک بر فراهمی زیستی کادمیوم را نشان داده است. در این پژوهش اثر منابع مختلف شوری شامل کلریدسدیم، سولفات‌سدیم و کلریدکلسیم بر انتقال کادمیوم در دو خاک متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. ستون‌های خاک با ارتفاع 50 و قطر درونی 10 سانتی‌متر در مدت 10 روز تحت آبشویی محلول کادمیوم با غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر به همراه نمک-های مختلف کلریدسدیم، سولفات‌سدیم و کلریدکلسیم با غلظت 100 میلی‌اکیوالنت در لیتر قرار گرفت. غلظت کادمیوم در زه‌آب بیرون آمده از ستون در سه عمق 3، 7 و 50 سانتی‌متر اندازه‌گیری و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. شبیه‌سازی گونه‌های شیمیایی کادمیوم محلول توسط نرم افزار Visual MINTEQ انجام گرفت. بودن نمک‌ها به همراه محلول کادمیوم باعث تحرک بیشتر و خروج مقادیر بیشتر کادمیوم نسبت به خاک شاهد گردید. در بین تیمارهای شوری، تیمار کلریدکلسیم با میانگین 6/19 میلی‌گرم در لیتر بیشترین و تیمار سولفات سدیم با 1/6 میلی‌گرم در لیتر کمترین مقادیر کادمیوم خروجی را داشتند. تیمارهای دارای کلر به‌دلیل تشکیل کمپلکس-های کلر-کادمیوم تأثیر بارزتری در خروج کادمیوم در ستون خاک داشتند. شبیه‌سازی کادمیوم محلول در تیمارهای دارای کلر نشان داد که گونه‌های CdCl+  و CdCl2(aq) بیش از 80 درصد گونه‌های موجود در زه‌آب را تشکیل می‌داد در صورتی‌که در تیمار دارای سولفات‌سدیم این نسبت در اختیار دو گونه Cd(SO4)2-2 و Cd(SO4)(aq)  بود. به‌طورکلی شرایط شوری متأثر از یون کلر در اراضی آلوده به کادمیوم می‌تواند پتانسیل ورود این فلز سمی به منابع آب و زنجیره غذایی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Different Ionic Composition of Saline Water on Cadmium Transport in Two Soils with Different Calcium Carbonate content

نویسندگان [English]

  • Saman Maleknia 1
  • Ali Khanmirzaei 2
  • mahbubeh Mazhari 1
  • Shekoofeh Rezaei 3
  • Masoud Soltani 4
1 Department of Soil Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Department of Soil Science, college of Agriculture, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Soil Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Recent researches have proven the effect of salinity of water and soil resources on the bioavailability of cadmium.In this study, the effect of different sources of salinity including sodium chloride, sodium sulfate and calcium chloride on cadmium transport in two different soils was investigated.Soil columns with a height and inner diameter of 50 and 10 cm, respectively, were subjected to leaching of cadmium solution at a concentration of 100 mg/L along with various salts of sodium chloride, sodium sulfate and calcium chloride at a concentration of 100 me/L for 10 days. The drained solutions were analyzed at three depths of 3, 7 and 50 cm. The simulation of cadmium chemical species in the soil solution was performed using Visual MINTEQ 3.The presence of salinity along with cadmium solution caused more transport and drain of cadmium than the control soil. The highest cadmium concentration drained from the columns was belonged to the soils which received calcium chloride with the mean of 19.6 mg/L whereas the lowest was determined in soil received sodium sulfate with the mean of 6.1 mg/L. Due to the formation of chloro-cadmium complexes, treatments containing chloride had a more obvious effect on the transport of cadmium in the soil columns. The simulation of cadmium speciation in solution containing chloride showed that CdCl+ and CdCl2(aq) account for more than 80% of the cadmium species, while in those containing sodium sulfate, this dominant mainly included two species of Cd(SO4)2- 2 and Cd(SO4)(aq). Generally, salinity conditions affected by chloride ions in cadmium polluted lands can increase the potential of this toxic metal entering water sources and food chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Chemical Speciation
  • Salinity
  • Surface Adsorption Isotherms
Afonne, O. J., & Ifediba, E. C. (2020). Heavy metals risks in plant foods–need to step up precautionary measures. Current Opinion in Toxicology, 22, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.cotox.2019.12.006
Allison J.D., Brown, D.S., & Novo-Gradac, K.J. (1991). MINTEQA2/ PRODEFA2, A geochemical assessment model for environmental systems: Ver. 3.0. User’s manual. Environ. Res. Lab., USEPA, Athens, GE.
Barregard, L., Sallsten, G., Lundh, T., & Mölne, J. (2022). Low-level exposure to lead, cadmium and mercury, and histopathological findings in kidney biopsies. Environmental Research, 211, 113119. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113119
Beygi, M., & Jalali, M. (2019). Assessment of trace elements (Cd, Cu, Ni, Zn) fractionation and bioavailability in vineyard soils from the Hamedan, Iran. Geoderma, 337, 1009-1020. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.11.009
Blake, G.R., & Hartge K. H. )1986(. Bulk density. In: Klute, A. (ed.) Methods of soil analysis. Part 1 – Physical and mineralogical methods. Agronomy Monograph, vol. 9. American Society Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, pp 363-382.
Cavallaro, N., & McBride, M.B. (1978) Copper and cadmium adsorption characteristics of selected acid and calcareous soils. Soil Science Society American Journal, 42, 550-556. https://doi.org/10.2136/sssaj1978.03615995004200040003x
Chi, W., Yang, Y., Liu, T., Sun, Y., Du, Y., Qin, H., & Li, X. (2022). Effects of water salinity on cadmium availability at soil–water interface: implication for salt water intrusion. Environmental Science and Pollution Research, 1-12. https://doi.org/10.1007/s11356-022-20606-2
Deng, P., Ma, Q., Xi, Y., Yang, L., Lin, M., Yu, Z., & Zhou, Z. (2020). Transcriptomic insight into cadmium-induced neurotoxicity in embryonic neural stem/progenitor cells. Toxicology in Vitro, 62, 104686. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.104686
Fajana, H. O., Jegede, O. O., James, K., Hogan, N. S., & Siciliano, S. D. (2020). Uptake, toxicity, and maternal transfer of cadmium in the oribatid soil mite, Oppia nitens: Implication in the risk assessment of cadmium to soil invertebrates. Environmental Pollution, 259, 113912. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.113912
Feng, S.Y., Zhang, Y.F. & Shen, R.K. )1995(. Experimental study and numerical modeling of N-fertilizer transformation and transportation in saturated soil under the condition of drainage. Journal of Hydraulic Engineering, 95, 16-22. https://doi.org/10.1016/S1002-0160(12)60014-9
Filipović, L., Romić, M., Romić, D., Filipović, V., & Ondrašek, G. (2018). Organic matter and salinity modify cadmium soil (phyto) availability. Ecotoxicology and Environmental Safety, 147, 824-831. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.09.041
Frankenberger Jr., W. T., Tabatabai, M. A., Adriano, D. C., & Doner, H. E. (1996). Bromine, Chlorine, & Fluorine. In: Sparks, D.L., (Eds.), Methods of soil analysis, Part 3- Chemical Methods. Agronomy Monograph, vol. 9. American Society Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, pp 833-867.
Gee, G. W., & Bauder, J. W. (1986). Particle‐size analysis. Methods of soil analysis: In: Klute A. (ed.) Methods of Soil Analysis: Part I-Physical and mineralogy methods. Agron. Monogr. 9. 2nd ed. American Society Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin. pp. 383-412.
Ghallab, A., & Usman, A. R. A. (2007). Effect of sodium chloride-induced salinity on phyto-availability and speciation of Cd in soil solution. Water, Air, and Soil Pollution, 185(1), 43-51. https://doi.org/10.1007/s11270-007-9424-y
Habib, M. R., Hoque, M. M., Kabir, J., Akhter, S., Rahman, M. S., Moore, J., & Jolly, Y. N. (2022). A comparative study of heavy metal exposure risk from the consumption of some common species of cultured and captured fishes of Bangladesh. Journal of Food Composition and Analysis, 108, 104455. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104455
Helmke, P.A., & D.L. Sparks. )1996(. Lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium. In: Sparks, D.L. (Eds.), Methods of soil analysis. Part 3. Chemical methods. Agronomy Monograph, vol. 5. American Society Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, pp 551-574.
Karimian, N., & Cox, F. R. (1978). Adsorption and extractability of molybdenum in relation to some chemical properties of soil. Soil Science Society of America Journal, 42(5), 757-761. https://doi.org/10.2136/sssaj1978.03615995004200050021x
Khanmirzaei, A., Bazargan, K., Amir Moezzi, A., Richards, B. K., & Shahbazi, K. (2013). Single and sequential extraction of cadmium in some highly calcareous soils of southwestern Iran. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 13(1), 153-164. https://doi.org/10.4067/S0718-95162013005000014
Khoshgoftar, A. H., Shariatmadari, H., Karimian, N., Kalbasi, M., Van der Zee, S. E. A. T. M., & Parker, D. R. (2004). Salinity and zinc application effects on phytoavailability of cadmium and zinc. Soil Science Society of America Journal, 68(6), 1885-1889. https://doi.org/10.2136/sssaj2004.1885
Li, Z., Liang, Y., Hu, H., Shaheen, S. M., Zhong, H., Tack, F. M., ... & Zhao, J. (2021). Speciation, transportation, and pathways of cadmium in soil-rice systems: A review on the environmental implications and remediation approaches for food safety. Environment International, 156, 106749. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106749
Lindsay, W. L., & Norvell, W. A. (1978) Development of a DTPA soil test for Zn, Fe, Mn, and Cu. Soil Science Society American Journal, 42: 421–428. https://doi.org/10.2136/sssaj1978.03615995004200030009x
Loeppert, R. H., & Suarez, D. L. (1996). Carbonate and gypsum In: Sparks D.L. (ed.) Chemical Methods of Soil Analysis. Soil Science Society of America. Madison pp. 437-447.
Loganathan, P., Vigneswaran, S., Kandasamy, J., & Naidu, R. (2012). Cadmium sorption and desorption in soils: a review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 42(5), 489-533. https://doi.org/10.1080/10643389.2010.520234
Machender, G., Dhakate, R., Prasanna, L. & Govi, P.K. (2011) Assessment of heavy metal contamination in soils around Balanagar industrial area, Hyderabad, India. Environmental Earth Sciences, 63(5), 945-953. https://doi.org/10.1007/s12665-010-0763-4
Maftoun, M., Rassooli, F., Ali Nejad, Z., & Karimian, N. (2004). Cadmium sorption behavior in some highly calcareous soils of Iran. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 35(9-10), 1271-1282. https://doi.org/10.1081/CSS-120037545
Mallongi, A., Birawida, A. B., Astuti, R. D. P., & Saleh, M. (2020). Effect of lead and cadmium to blood pressure on communities along coastal areas of Makassar, Indonesia. Enfermería Clínica, 30, 313-317. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.03.001
McLaughlin, M.J., Tiller, K.G., Naidu, R. & Stevens, D.P. )1996(. Review: the behavior and environmental impact of contaminants in fertilizers. Australian Journal of Soil Research 34, 1–54. https://doi.org/10.1071/SR9960001
Nelson, D. W., & Sommers, L. E. (1996). Carbon, organic carbon, and organic matter. In: Sparks D.L. (ed) Methods of Soil Analysis. Soil Science Society of America, Madison. pp. 961-1010.  
Park, H. J., Kim, S. U., Jung, K. Y., Lee, S., Choi, Y. D., Owens, V. N., & Hong, C. O. (2021). Cadmium phytoavailability from 1976 through 2016: Changes in soil amended with phosphate fertilizer and compost. Science of The Total Environment, 762, 143132. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143132
Pouillot, R., Farakos, S. S., & Van Doren, J. M. (2022). Modeling the risk of low bone mass and osteoporosis as a function of urinary cadmium in US adults aged 50–79 years. Environmental Research, 212, 113315. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113315
Rajaie, M., Karimian, N., Maftoun, M., Yasrebi, J., & Assad, M. T. (2006). Chemical forms of cadmium in two calcareous soil textural classes as affected by application of cadmium-enriched compost and incubation time. Geoderma, 136(3-4), 533-541.‏ https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2006.04.007
Ramteke, D., Chakraborty, P., Chennuri, K., & Sarkar, A. (2021). Geochemical fractionation study in combination with equilibrium based chemical speciation modelling of Cd in finer sediments provide a better description of Cd bioavailability in tropical estuarine systems. Science of The Total Environment, 764, 143798. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143798
Rezaei, M. J., Farahbakhsh, M., Shahbazi, K., & Marzi, M. (2021). Study of cadmium distribution coefficient in acidic and calcareous soils of Iran: comparison between low and high concentrations. Environmental Technology & Innovation, 22, 101516. https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101516
Rhoades, J. D. (1996). Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids. In: Sparks, D.L., (Eds.), Methods of soil analysis, Part 3- Chemical Methods. Agronomy Monograph, vol. 9. American Society Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, pp 417-435.
Smolders, E., Lambrechts, R.M., McLaughlin, M.J., & Tiller K.G. (1997). Effect of soil solution chloride on Cd availability to Swiss chard. Journal of Environmental Quality, 27:426–431. https://doi.org/10.2134/jeq1998.00472425002700020025x
Sruthi, P., Shackira, A. M., & Puthur, J. T. (2017). Heavy metal detoxification mechanisms in halophytes: an overview. Wetlands Ecology and Management, 25(2), 129-148. https://doi.org/10.1007/s11273-016-9513-z
Suarez, D. L. (1996). Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, and Barium. In: Sparks, D.L., (Eds.), Methods of soil analysis, Part 3- Chemical Methods. Agronomy Monograph, vol. 9. American Society Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, pp 575-601.
Tahervand, S., & Jalali, M. (2016). Sorption, desorption, and speciation of Cd, Ni, and Fe by four calcareous soils as affected by pH. Environmental Monitoring and Assessment, 188(6), 1-12. https://doi.org/10.1007/s10661-016-5313-4
Thomas, G.W. (1996). Soil pH and soil activity. In.  Sparks, D.L., (Eds), Methods of soil analysis, Part 3- Chemical Methods. Agronomy Monograph, vol. 9. American Society Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, pp 475-490.
Valipour, M., Shahbazi, K., & Khanmirzaei, A. (2016). Chemical immobilization of lead, cadmium, copper, and nickel in contaminated soils by phosphate amendments. CLEAN–Soil, Air, Water, 44(5), 572-578. https://doi.org/10.1002/clen.201300827
Wang, M., Chen, S., Chen, L., & Wang, D. (2019). Responses of soil microbial communities and their network interactions to saline-alkaline stress in Cd-contaminated soils. Environmental Pollution, 252, 1609-1621. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.06.082
Weggler-Beaton, K., McLaughlin, M. J., & Graham, R. D. (2000). Salinity increases cadmium uptake by wheat and Swiss chard from soil amended with biosolids. Soil Research, 38(1), 37-46. https://doi.org/10.1071/SR99028
Yang, X., Li, J., Zheng, Y., Li, H., & Qiu, R. (2023). Salinity elevates Cd bioaccumulation of sea rice cultured under co-exposure of cadmium and salt. Journal of Environmental Sciences, 126, 602-611. https://doi.org/10.1016/j.jes.2022.05.053
Zahedifar, M., & Moosavi, A. A. (2020). Assessing cadmium availability of contaminated saline-sodic soils as influenced by biochar using the adsorption isotherm models. Archives of Agronomy and Soil Science, 66(12), 1735-1752. https://doi.org/10.1080/03650340.2019.1694145