هیومیفیکاسیون لیگنایت در فاز جامد جهت فعال‌سازی ترکیبات نیترو-هیومیکی از طریق اکسیداسیون ازن: ارزیابی عملکرد هیومیفیکاسیون و تبدیل نیتروژن در فرآیند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی بیوسیستم. پردیس ابوریحان . دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش اولین تلاش در هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنایت جهت فعال‌سازی ترکیبات نیترو-هیومیکی (NHSs) در راستای بهبود کاربرد لیگنایت‌ها در کشاورزی و محیط زیست است. از اکسیداسیون ازن، افزودنی‌های اوره و KOH به‌ترتیب برای تسریع فرآیند هیومیفیکاسیون، غنی‌سازی نیتروژن و عامل فعال‌سازی هیومیک اسیدها استفاده شد. به‌منظور بررسی عملکرد هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنایت، شاخص‌هایی از قبیل محتوای هیومیک اسید کل (THA)، هیومیک اسید محلول در آب (WHA)، محتوای نیتروژن و اکسیژن، نسبت C/N، درجه اکسیداسیون (O/C) حاصل از آنالیز عناصر اصلی CHNOS و محتوای گروه‌های عاملی کربوکسیلی و فنولی هیدروکسیل ارزیابی شدند. جهت تأیید تغییرات گروه‌های عاملی حاوی نیتروژن و اکسیژن و همچنین تبدیل مؤثر نیتروژن در فرآیند هیومیفیکاسیون از طیف‌سنجی‌ FT-IR و آنالیز درصد توزیع انواع نیتروژن‌های تثبیت‌شده استفاده شد. آزمایش‌ها و جمع‌آوری داده‌های این پژوهش در سال 1400 در دانشکدگان ابوریحان-دانشگاه تهران و در آزمایشگاه‌های گروه مهندسی بیوسیستم انجام شده است. در ادامه، روش سطح پاسخ مبتنی بر طرح مرکب مرکزی (CCD-RSM) برای تعیین شرایط بهینه استفاده و مدل‌های ریاضی برای پیش‌بینی دقیق تغییرات دو پاسخ THA و WHA توسعه داده شد. تحت شرایط بهینه 8 گرم بر ساعت نرخ ازن‌دهی، 15 دقیقه زمان اکسیداسیون، 85/14 درصد وزنی KOH و 30 درصد وزنی اوره، مقدار THA و WHA به‌ترتیب 02/69 و 32/53 درصد حاصل شد که به‌طور قابل توجهی بیشتر از نمونه کنترل (بدون از‌ن‌دهی و اوره) به‌ترتیب 30 و 7 درصد بود. توزیع یکنواخت فرم‌های تثبیت‌شده نیتروژن در ترکیبات NHSs نشان داد که 47 درصد از مقدار نیتروژن کل به فرم نیتروژن آمونیومی، 16 درصد به فرم نیتروژن آمید و 37 درصد به فرم نیتروژن آلی پیوندی با اتصالات بسیار قوی است. مقدار گروه‌های فنولی 71/85 درصد و مقدار گروه‌های کربوکسیلی 87/215 درصد در اثر هیومیفیکاسیون ازن‌ افزایش نشان دادند. فرآیند بهینه‌سازی شده منجر به بهبود شاخص‌های کیفی از جمله کربن کمتر، نیتروژن بیشتر و در نتیجه نسبت C/N کمتر، نسبت O/C بیشتر، کربن آروماتیک کمتر، کربن آلیفاتیک و کربوکسیلی بیشتر برای ترکیبات NHSs شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solid-phase humification of Lignite for activation of nitro-humified substances via ozone oxidation: humification efficiency and nitrogen transformation

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sarlaki 1
  • mohammad hossein kianmehr 2
  • Ali Mashaallah Kermani 3
1 Ph.D. Student, Department of Agrotechnology, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Full Professor,, Department of Biosystems Engineering, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor , Department of Agrotechnology, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study is the first attempt to solid-phase humification of Lignite for activation of nitro-humified substances (NHSs) towards improve the cleaner application of lignites in agriculture and the environment. Ozone oxidation and additives of urea and KOH were used as accelerator of humification process, nitrogen enrichment and humic acid activating agent, respectively. In order to elucidate the solid-phase humification performance of lignite, indicators such as total humic acids (THA) and the water-soluble humic acids (WHA), nitrogen/oxygen content, C/N ratio, degree of oxidation (O/C) obtained from CHNOS elemental analysis, and carboxylic and phenolic functional groups content were evaluated. Toward the confirmation of changes of the oxygen-nitrogen containing functional groups as well as effective nitrogen transformation in the humification process, FT-IR spectroscopy and analysis of distribution percentage of incorporated bonded nitrogen forms were studied. Experiments and data collection of this research were completely conducted in 2021-year in the college of Abouraihan-University of Tehran and in the laboratories located in department of biosystems engineering. In continuation, response surface methodology based on the central composite design (CCD-RSM) was used to determine the optimal conditions, and mathematical models were developed to accurately predict the changes of THAs and the WHAs. Under the optimal conditions of 8 g/h of ozonation rate, 15 min of oxidation time, 14.85 %wt. of KOH and 30 %wt. of urea, the yield of THA and WHA were 69.02% and 53.32%, respectively which were significantly higher than the control samples (30% and 7%, respectively). The uniform distribution of binded nitrogen forms in the NHSs showed that 47% of the total nitrogen content in the NHSs was in the form of ammonium nitrogen, 16% in the form of amide nitrogen and 37% in the form of highly bonded organic nitrogen with very strong bonds. By assist of ozone humification, the content of phenolic and carboxylic acid groups increased by 85.71% and 215.87%, respectively. The optimized process resulted in superior quality indicators, including less carbon, more nitrogen and consequently lower C/N ratio, higher O/C ratio, lower aromatic carbon, and more aliphatic and carboxylic carbon for developed NHSs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activated Lignite
  • humic acid
  • ozone oxidation
  • accelerated humification
Aoyama, M. (2015). Separation of acid-soluble constituents of soil humic acids by dissolution in alkaline urea solution and precipitation with acid. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 2, 16. https://doi.org/10.1186/s40538-015-0041-5
ASAE Standard S358.2 FEB03, (2006). Moisture measurement-forages. In: ASABE Standards. American Society of Agricultural and Biological Engineers. St. Joseph, Michigan, USA, pp. 1-2.
Bi, S., Hu, S., Zhou, Z., Kong, M., Liu, Y., Feng, C., Cheng, X., Chen, X. (2018). The green and stable dissolving system based on KOH/urea for homogeneous chemical modification of chitosan. International Journal of Biological Macromolecules. 120, 1103–1110. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.08.150
Cheng, G., Niu, Z., Zhang, C., Zhang, X., Li, X. (2019). Extraction of Humic Acid from Lignite by KOH-Hydrothermal Method. Applied Sciences. 9, 1356. https://doi.org/10.3390/app9071356
Chojnacka, K., Moustakas, K., Witek-Krowiak, A. (2020). Bio-based fertilizers: A practical approach towards circular economy. Bioresource Technology. 295, 122223. https://doi.org/10.1016/J.BIORTECH.2019.122223
David, J., Šmejkalová, D., Hudecová, Š., Zmeškal, O., von Wandruszka, R., Gregor, T., Kučerík, J. (2014). The physico-chemical properties and biostimulative activities of humic substances regenerated from lignite. Springerplus, 3, 156. https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-156
Doskočil, L., Burdíková-Szewieczková, J., Enev, V., Kalina, L., Wasserbauer, J. (2018). Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites. Fuel. 213, 123–132. https://doi.org/10.1016/J.FUEL.2017.10.114
European Commission, (2018). A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment. Brussels, Belgium.
Fischer, K. and Schiene, R. (2002) Nitrogenous Fertilizers from Lignins- A Review. In: Hu T.Q. (eds) Chemical Modification, Properties, and Usage of Lignin. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0643-0_10
Fuentes, M., Baigorri, R., González-Gaitano, G., García-Mina, J.M. (2018). New methodology to assess the quantity and quality of humic substances in organic materials and commercial products for agriculture. Journal of Soils and Sediments. 18, 1389–1399. https://doi.org/10.1007/s11368-016-1514-2
Ghani, M.J., Akhtar, K., Khaliq, S., Akhtar, N., Ghauri, M.A. (2021). Characterization of humic acids produced from fungal liquefaction of low-grade Thar coal. Process Biochemistry. 107, 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procbio.2021.05.003
Ghorbani, M., Aboonajmi, M., Ghorbani Javid, M. and Arabhosseini, A. (2018). Optimization of ultrasound-assisted extraction of ascorbic acid from fennel (Foeniculum vulgare) seeds and evaluation its extracts in free radical scavenging. AgricEngInt: CIGR Journal. 19(4), 209-218.
Ghorbani, M., Aboonajmi, M., Ghorbani Javid, M. and Arabhosseini, A., (2017a). Effect of ultrasound extraction conditions on yield and antioxidant properties of the fennel seed (Foeniculum vulgare) extract. Iranian Journal of Food Science and Technology. 14(67): 63-73. (In Farsi)
Ghorbani, M., Aboonajmi, M., Ghorbani Javid, M. and Arabhosseini, A., (2017b). Effect of ultrasound waves on the amount of ascorbic acid extraction from fennel seeds and potential of its extraction for improvement of antioxidant properties. Journal of Food Research. 27(1): 59-71. (In Farsi)
Ghorbani, M., Kianmehr, M. H., Arabhosseini, A., Asadi Alamouti, A., & Sadeghi, R. (2021a). Ozonolysis pretreatment of wheat straw for enhanced delignification: Applying RSM technique for modeling and optimizing process. Iranian Journal of Biosystem Engineering, 52 (1), 37-53. (In Farsi)
Ghorbani, M., Kianmehr, M. H., Arabhosseini, A., Sarlaki, E., Aghashahi, A. R., & Asadi Alamouti, A. (2021b). Improving the nutritive value of wheat straw by applying the combined chemical - oxidation treatment in-vitro for use as ruminant feed. animal production research, In Press, In Press. (In Farsi)
Ghorbani, M., Kianmehr, M.H., Sarlaki, E., Ahrari, R., Azadegan, B. (2021c). Improving sustainability and slow-release property of pelletized agro-biowaste compost fertilizer assisted by biodegradable coating. Iranian Journal of Soil and Water Research, 52 (6), 1645-1660. (In Farsi)
Giovanela, M., Crespo, J.S., Antunes, M., Adamatti, D.S., Fernandes, A.N., Barison, A., da Silva, C.W.P., Guégan, R., Motelica-Heino, M., Sierra, M.M.D. (2010). Chemical and spectroscopic characterization of humic acids extracted from the bottom sediments of a Brazilian subtropical microbasin. Journal of Molecular Structure. 981, 111–119. https://doi.org/10.1016/J.MOLSTRUC.2010.07.038
Huculak-Mączka, M., Hoffmann, J., Hoffmann, K. (2018). Evaluation of the possibilities of using humic acids obtained from lignite in the production of commercial fertilizers. Journal of Soils and Sediments. 18, 2868–2880. https://doi.org/10.1007/s11368-017-1907-x
ISO 5073:2013 Brown coals and lignites-determination of humic acids (specifies volumetric methods for the determination of total humic acids and free humic acid of brown coals and lignites).
Klinger, K.M., Liebner, F., Hosoya, T., Potthast, A., Rosenau, T. (2013). Ammoxidation of lignocellulosic materials: formation of nonheterocyclic nitrogenous compounds from monosaccharides. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 61, 9015–9026. https://doi.org/10.1021/jf401960m
Li, S., Tan, J., Wang, Y., Li, P., Hu, D., Shi, Q., Yue, Y., Li, F., Han, Y. (2022). Extraction optimization and quality evaluation of humic acids from lignite using the cell-free filtrate of Penicillium ortum MJ51. RSC Advances. 12, 528–539. https://doi.org/10.1039/D1RA08019A
Lomovskiy, O. L and Uchrin, J. (2010). Improved process for the preparation of a water-soluble humate-containing composition and the use thereof. U.S. Patent Application No: WO2010094985A1. https://patents.google.com/patent/WO2010094985A1/en
Mesgaran, M.B., Madani, K., Hashemi, H., Azadi, P. (2017). Iran’s Land Suitability for Agriculture. Scientific Reports. 7, 7670. https://doi.org/10.1038/s41598-017-08066-y
Moshiri, F., Balali, M.R., Rejali, F., sedaghat, A. (2021). A Framework for Integrated Soil Fertility and Plant Nutrition Management in Iran. Journal of Land Managment. In Press, In Press. (In Farsi)
Sabar, M.A., Ali, M.I., Fatima, N., Malik, A.Y., Jamal, A., Liaquat, R., He, H., Liu, F.-J., Guo, H., Urynowicz, M., Huang, Z. (2020). Evaluation of humic acids produced from Pakistani subbituminous coal by chemical and fungal treatments. Fuel. 278, 118301. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118301
Sarlaki, E. and Sharif Paghaleh, A. (2017a). Effects of centrifuge pretreatment on membrane ultrafiltration of coal-derived humic alkaline extracts. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48 (2), 273–283. (In Farsi)
Sarlaki, E. and Aboonajmi M. (2019). Authentication and identification of food adulterants based on fingerprinting techniques and chemometric tools. Food Hygiene, 9, 3(35), 13-36. (In Farsi)
Sarlaki, E., Kermani, A.M., Kianmehr, M.H., Asefpour Vakilian, K., Hosseinzadeh-Bandbafha, H., Ma, N.L., Aghbashlo, M., Tabatabaei, M., Lam, S.S., (2021a). Improving sustainability and mitigating environmental impacts of agro-biowaste compost fertilizer by pelletizing-drying. Environmental Pollution. 285, 117412. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117412
Sarlaki, E., Kianmehr, M.H., Ghorbani, M. (2021b). Analytical methods for assessing the quality of sugarcane bagasse compost and improving the physicomechanical properties toward densification. Environmental Sciences, 19 (4), 107-130. (In Farsi)
Sarlaki, E., Kianmehr, M.H., Ghorbani, M., Azadegan, B. (2021c). Optimization of pelletizing process of sugarcane bagasse compost using response surface methodology and evaluation of release rate of nitrogen from pellet. Iranian Journal of Soil and Water Research, 52 (4), 1117-1133. (In Farsi)
Sarlaki, E., Kianmehr, M.H., Kermani, A.M. (2021d). Recent Advances and Research Trends in the Eco-friendly Lignin-based Fertilizers: Production Technologies, Process Mechanisms and Performance Appraisal. Iranian Journal of Soil and Water Research, 52 (8), 2279–2301. (In Farsi)
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Asefpour Vakilian, K. (2021e). Valorization of lignite wastes into humic acids: Process optimization, energy efficiency and structural features analysis. Renewable Energy, 163, 105–22. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.08.096.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Asefpour Vakilian, K. (2019a). Extraction and purification of humic acids from lignite wastes using alkaline treatment and membrane ultrafiltration. Journal of Cleaner Production, 235, 712-23. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.028.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Asefpour Vakilianm, K. (2020). Chemical, Spectral and Morphological Characterization of Humic Acids Extracted and Membrane Purified from Lignite. Chemical & Chemistry Technology, 14:353–61. https://doi.org/10.23939/chcht14.03.353.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Mirsaeedghazi, H. (2017b). Effect of processing temperature on membrane ultrafiltration of lignite coals-derived humic alkaline extracts, membrane performance and humic acid purity. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48:475–89. https://doi.org/10.22059/ijbse.2017.63813. (In Farsi)
Sarlaki, E., Sokhandan Toomaj, M., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Nikousefat, O. (2019b). Extraction of humic acid from lignite coals using stirred tank reactors (STRs): Assessment of process parameters and final product characterization. Iranian Journal of Soil and Water Research, 50:1111–25. (In Farsi)
Schnitzer, M. and Gupta, U.C. (1965). Determination of Acidity in Soil Organic Matte. Soil Science Society of America Journal. 29, 274–277. https://doi.org/10.2136/sssaj1965.03615995002900030016x
Shahbazi, K. and Besharati, H. (2013). Overview of Agricultural Soil Fertility Status of Iran. Journal of Land Managment. 1, 1–15. https://doi.org/10.22092/lmj.2013.100072 (In Farsi)
Sharif Paghaleh, A., Sarlaki, E., Kianmehr, M.H., Shakiba, N. (2018). Study of spectral, structural and chemical characteristics of humic acids isolated from coalfield of Iran. Iranian Journal of Soil and Water Research, 48 (5), 1145–1158. https://doi.org/10.22059/ijswr.2018.228746.667639.
Skripkina, T., Belokozenko, M., Shatskaya, S., Tikhova, V., Lomovskiy, I. (2021). Concentrating rare earth elements in brown coal humic acids by mechanochemical treatment. RSC Advances. 11, 36016–36022. https://doi.org/10.1039/D1RA07228E
Skripkina, T., Bychkov, A., Tikhova, V., Smolyakov, B., Lomovsky, O. (2018). Mechanochemically oxidized brown coal and the effect of its application in polluted water. Environmental Technology & Innovation. 11, 74–82. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eti.2018.04.010
Skripkina, T., Ulihin, A., Bychkov, A., Mamylov, S., Podgorbunskikh, E., Lomovskiy, I., Lomovsky, O. (2020). Unbound water in mechanochemical reactions of brown coal. RSC Advances. 10, 21108–21114. https://doi.org/10.1039/D0RA03131C
Smith, M., Ha, S., Amonette, J.E., Dallmeyer, I., Garcia-Perez, M. (2015). Enhancing cation exchange capacity of chars through ozonation. Biomass and Bioenergy. 81, 304–314. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.07.012
Song, G., Hayes, M.H.B., Novotny, E.H. Simpson, A. J. (2011). Isolation and fractionation of soil humin using alkaline urea and dimethylsulphoxide plus sulphuric acid. Naturwissenschaften. 98, 7–13. https://doi.org/10.1007/s00114-010-0733-4
Tajinia, R., Kianmehr, M.H., Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Mirsaeedghazi, H. (2020). Extracting humic acids from spend mushroom compost (SMC) by alkaline treatment and membrane ultrafiltration. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 847–61. (In Farsi)
Tang, Y., Hou, S., Yang, Y., Cheng, D., Gao, B., Wan, Y., Li, Y.C., Yao, Y., Zhang, S., Xie, J. (2020). Activation of Humic Acid in Lignite Using Molybdate-Phosphorus Hierarchical Hollow Nanosphere Catalyst Oxidation: Molecular Characterization and Rice Seed Germination-Promoting Performances. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 68, 13620–13631. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c04729
Tang, Y., Yang, Y., Cheng, D., Gao, B., Wan, Y., Li, Y.C. (2017). Value-Added Humic Acid Derived from Lignite Using Novel Solid-Phase Activation Process with Pd/CeO2 Nanocatalyst: A Physiochemical Study. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 5, 10099–10110. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b02094
Tang, Y., Yang, Y., Cheng, D., Gao, B., Wan, Y., Li, Y.C., Yao, Y., Xie, J., Liu, L. (2019). Multifunctional Slow-Release Fertilizer Prepared from Lignite Activated by a 3D-Molybdate-Sulfur Hierarchical Hollow Nanosphere Catalyst. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 7, 10533–10543. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b01092
Thorn, K.A., Cox, L.G. (2016). Nitrosation and Nitration of Fulvic Acid, Peat and Coal with Nitric Acid. PLoS One. 11, e0154981–e0154981. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154981
TMECC, (2002). Test Methods for the Examination of Composts and Composting. US Compost. Counc.
Tyhoda, L. (2003). Oxidative ammonolysis of technical lignins and lignites. M. Sc. Thesis, University of Stellenbosch, Stellenbosch.
Tyhoda, L. (2008). Synthesis, characterisation and evaluation of slow nitrogen release organic soil conditioners from South African technical lignins. Ph. D. dissertation, University of Stellenbosch, Stellenbosch.
Urazova, T.S., Bychkov, A.L., Lomovskii, O.I. (2014). Mechanochemical modification of the structure of brown coal humic acids for preparing a sorbent for heavy metals. Russian Journal of Applied Chemistry. 87, 651–655. https://doi.org/10.1134/S1070427214050206
Wright, J.R., Schnitzer, M. (1959). Oxygen-Containing Functional Groups in the Organic Matter of a Podzol Soil. Nature. 184, 1462–1463. https://doi.org/10.1038/1841462a0