بررسی تاثیر نوع و زمان افزودن اصلاح کننده آلی ( پوسته برنج) و معدنی ( زئولیت) بر برخی از ویژگی‌های خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک 'گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه لرستان خرم آباد- ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه لرستان - خرم آباد- ایران

3 گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه لرستان- خرم آباد- ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثر دو نوع ماده اصلاح‌کننده آلی و معدنی بر برخی ویژگی‌های خاک، آزمایشی در سال 1399 در گلخانـه دانشـکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل اصلاح کننده‌های آلی با سه سطح (یک، سه و پنج درصد وزنی)، معدنی با سه سطح (سه، پنج و ده درصد وزنی) و تیمار شاهد و سه زمان مختلف انکوباسیون (30(شاهد)، 60 و 90 روز) بودند. قبل از شروع سه زمان مذکور، یک ماه انکوباسیون برای به تعادل رسیدن مواد اصلاحی و خاک نیز اعمال شد. نتایج نشان داد که کاربرد هر دو اصلاح‌کننده باعث افزایش معنی‌دار میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها، تخلخل، رطوبت وزنی، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نیتروژن کل، نسبت کربن به نیتروژن و تنفس میکروبی نسبت به شاهد شد. تیمار 5 درصد وزنی پوسته برنج باعث افزایش معنی‌دار میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها 7/26 درصد نسبت به شاهد شد، اما اثر کاهشی روی جرم مخصوص ظاهری و آب‌گریزی نسبت به تیمار شاهد نشان داد. آب‌گریزی تیمار 10 درصد وزنی زئولیت و 3 درصد وزنی پوسته برنج حدود 8/37 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. با گذشت زمان میزان جرم مخصوص ظاهری، تخلخل، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل و تنفس میکروبی روند کاهشی داشت، اما زمان بر اسیدیته و نسبت کربن به نیتروژن خاک اثر افزایشی داشت. نسبت کربن به نیتروژن در دوره انکوباسیون 60 و 90 روز نسبت به شاهد، به ترتیب به میزان 04/7 و 32/ 17 درصد افزایش معنی‌دار داشته است. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که تاثیر زمان بر آب‌گریزی، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها و رطوبت وزنی معنی‌دار نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adding Rice Husk and Zeolite on Some of the Soil Properties at Different Times

نویسندگان [English]

  • sahar Ekhtiarian 1
  • sima mohammadi 2
  • Afsaneh Alinezhadian-Bidabadi 3
1 M.S. Student, Department of Soil Science, College of Agriculture and Natural Resources-, Lorestan University-Khoramabad- Iran
2 Department, of Soil Science-College of Agriculture and Natural Resources Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Department, of Soil Science-College of Agriculture and Natural Resources Lorestan University, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of two types of organic matter and mineral modifiers on some of the properties soil, in 2020 an experiment was conducted in the greenhouse faculty of the agriculture, lorestan university. Test treatments include: 1- organic modifiers with three level (1, 3, 5 wool weight) and mineral modifiers with three level (3, 5, 10 wool weight) and control treatment 2- three different incubation time(30(control), 60, 90 days). Before the three of these times, an incubation monthly applied to the balance of corrective and soil material was also applied. The result showed that, the use of both modifiers increased average weight of the aggregate diameter, porosity, weight moisture, electrical conductivity, total nitrogen, acidity, carbon ratio to nitrogen and microbial respiration compared to control, the average weight of the diameter of aggregate increased by 26.7% compared to the control. But the effect of the decreased in the bulk density and the hydrophobicity of the samples were compared to the control treatment. 10% weight of zeolite and 3% of the weight of rice shell treatment fell by about 37.8% compared to the control. Over time, amount bulk density, porosity, electrical conductivity, organic carbon, total nitrogen and microbial respiration the trend was declared. But the time on soil acidity and carbon ratio to nitrogen had an incremental effect. The carbon ratio to nitrogen during the incubation period of 60 and 90 days, had significantly increased by 7.04 and 17.32% compared to the control. The result of data analysis showed that the effect of time on hydrophobic and average weight of the aggregate diameter and weight moisture was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate stability
  • Soil modifiers
  • Soil conservation
  • Times of incubation