ساختار و اهداف بانکداری اجتماعی آب در حوضه آبریز زاینده رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری گروه آبیاری و آبادانی- پردیس کشاورزی کرج-دانشگاه تهران-کرج-ایران

2 پژوهشگر حکمرانی، سیاستگذاری و دیپلماسی آب، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری-تهران-ایران.

3 استاد گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاوری و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

حوضه آبریز زاینده‌رود را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین حوضه های آبریز کشور از نظر امنیت آبی و به دنبال آن امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متاثر از بحران حکمرانی آب در کشور دانست. ناکامی و شکست های متولی ساختار حکمرانی سلسله مراتبی در این حوضه آبریز ما را به سمت تدوین یک سازوکار مناسب مبتنی بر مشارکت در چارچوب «بانکداری اجتماعی آب» سوق می‌دهد. به این منظور از روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل مصاحبه ها، مقالات، اسناد با استفاده از نظریه فلسفی عمل و ابزار مدل عمل هنجاری استفاده گردید. نتایج تحلیل و بررسی منابع اطلاعاتی با استفاده از ابزار مدل عمل هنجاری، ساختار و اهداف بانکداری اجتماعی آب حوضه آبریز زاینده رود شامل قواعد صلاحیت‌زا، بنیادی، شرطی و تنظیمی را به تصویر کشیدند. تشکیل مجلس نمایندگان آب حوضه‌آبریز زاینده‌رود، تقویت کمیته‌های چندجانبه و چند سطحی، شفافیت اطلاعات و تشکیل کارگروه اطلاع‌رسانی متشکل از کشاورزان از تغییرات ساختاری است که در قالب بانکداری اجتماعی و با اصلاح ساختار حکمرانی موجبات رسیدن به امنیت پایدار آب در این حوضه را فراهم خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structure and objectives of Social Water Banking in Zayandeh-rud Basin

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghorbanian 1
  • Mehdi Fasihi Harandi 2
  • Abdolmajid Liaghat 3
1 PhD of Irrigation and Drainage Engineering, Irrigation and Reclamation Engineering Department, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Researcher on Water Governance, Policy and Diplomacy, Center of Strategic studies .Tehran, Iran.
3 Professor, Irrigation and Reclamation Engineering Department, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Zayandeh-rud basin can be considered as one of the most challenging basin in terms of water security in Iran, followed by political, social and economic security affected by the water governance crisis in the country. The failures of the hierarchical governance structure in this basin lead us to formulate an appropriate mechanism based on participation in the framework of "Social Water Banking". For this purpose, we used a qualitative research method based on the analysis of interviews, articles, documents and used philosophical theory of “Practice” and “Normative Practice” model. The results of analysis and review of information sources using the tools of normative practice model were prepared the structure and objectives of social water banking in Zayandeh-rud basin, including the rules of qualification, basic, conditional and regulatory rules. The formation of the Zayandeh-rud River Basin Parleman, the strengthening of multilateral and multi-level committees, information transparency and the formation of an information working group consisting of farmers are structural changes that in the form of social banking and by reforming the governance structure will lead to sustainable security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Governance
  • Water Security
  • Water policy Making
  • Normaticve Practice