ارزیابی اقلیم آینده بر هیدرولوژی حوزه آبخیز قره‌سو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاهزنجان، زنجان، ایران

چکیده

توجه به پدیده تغییراقلیم و تأثیر آن بر منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی روش­های مختلف وزن­دهی خروجی مدل­های AOGCM  و تأثیر آن بر رواناب حوضه قره­سو در دوره 2041-2021 است. از 14 مدل گردش­عمومی­جو بهترین مدل­های اقلیمی (HADGEM2-ES ،MICRO IPSL-CM5A-LR،NOERESM1-M ، ESM2M-GFDEL)  انتخاب و با سه روش وزن­دهی  شامل روش یکسان،  روش میانگین­گیری بیزین  (BMA) و روش REA وزن­دهی شدند. سپس با ریزمقیاس­نمایی مدل­های اقلیمی و معرفی به مدلSWAT ، محدوده تغییرات رواناب حوضه در دوره آتی مشخص گردید. نتایج  نشان داد بیش­ترین افزایش دمای حداکثر در فصل تابستان به میزان 1/58 درجه سانتی­گراد در روش وزن­دهی یکسان  و کمترین افزایش دمای حداقل در فصل زمستان با روش REA به مقدار 96/0 درجه­سانتی­گراد است. بیش­ترین درصد تغییرات بارندگی در ماه آگوست با روش یکسان و کمترین درصد تغییرات در ماه فوریه با روش REA است. ارزیابی نتایج شبیه سازی مدل SWAT برای دوره واسنجی با استفاده از نمایه­های آماری R2 و NS در مرحله واسنجی به ترتیب برابر 74/0 و 79/ 0 و در مرحله اعتبار سنجی 68/0 و 72/0 است که بیانگر دقت مدل در شبیه سازی رواناب می باشد. پیش­بینی تغییرات رواناب با رویکرد همادی نمودن خروجی مدل­های اقلیمی، کاهش رواناب در دوره  آتی را نشان می­دهد . بیش­ترین درصد تغییرات رواناب در روش بیزین و 4/34 –  درصد خواهد بود. در کل، نتایج حاکی از تغییر در توزیع زمانی جریان در حوضه قره­سو در دوره آتی است که این تغییرات باعث ایجاد تغییرات مهمی در کیفیت و کمیت منابع آب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aassessing the Future Climatic Effects on the Hydrology of Qarahsu Watershed

نویسندگان [English]

  • Sajad Ghasemzadeh 1
  • Fatemeh Rajaei 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Abureihan, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Environmental Sciences, Faculty of Science, University of Zanjan , Zanjan, Iran
چکیده [English]

Attention to the phenomenon of climate change and its impact on water resources is of great importance. The aim of this study is to evaluate the effect of different methods of weighting the output of AOGCM models and its effect on runoff in Qarahsu Basin during the period 2041-2021. The best climatic models (HADGEM2-ES, MICRO IPSL-CM5A-LR, NOERESM1-M, ESM2M-GFDEL) were selected from 14 general circulation models and weighed with three weighting methods including the same method, Bayesian averaging method and REA method. The results showed that the highest increase of maximum temperature in summer was 1.58 ° C by the same weighting method and the lowest increase of minimum temperature in winter with REA method was 0.96 ° C. The highest percentage of precipitation changes was in August with the same method and the lowest percentage of precipitation changes was in February with REA method. Evaluation of SWAT model simulation results for calibration period using R2 and NS statistical indices in calibration stage is equal to 0.74 and 0.79 and in validation stage is 0.68 and 0.72, respectively, which indicates the accuracy of the model in a runoff simulation. Prediction of runoff changes with the approach of ensemble the output of climate models, shows reduction in runoff in the future period. The lowest and highest percentages of runoff changes will be corresponded to Bayesian method which is -13 and -34.4%, respectively. Overall, the results indicate a change in the temporal distribution of flow in the Qarahsu Basin in the coming period, which will cause significant changes in the quality and quantity of water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords: Climate change
  • Atmospheric ocean general circulation models
  • Weighting methods
  • SWAT model
Bab Al-Hakami, A., Emadi A., Gholami Sefidkuhi, A. (2020). Evaluation of the effect of climate change on drought and runoff forecast of Neka river basin during future periods. Echo Hydrology, 2: .291-302.
Bhatta, B and Shrestha S. (2019). Evaluation and application of a SWAT model to assess the climate change impact on the hydrology of the Himalayan River Basin CATENA, 181 : 104082.
Chen, J., Brissette, F.P., Leconte, R. (2011). Uncertainty of downscaling method in quantifying the impact of climatechange on hydrology. Hydrology, 401 (3-4):190-202. 
Dong F., aJaved A., Saber A. )2021(. A flow-weighted ensemble strategy to assess the impacts of climate change on watershed hydrology. Journal of Hydrology , 594: 125898
IPCC. 2007. Summary for policy markers, in: climate change
Jalali, M., Tabrizi, M., Babazadeh H. (2020). Investigation of the effect of climate change on runoff and water balance of Latian dam catchment using SWAT model. Echo Hydrology, 7: 17-28.
Jeirani, F., Murid, S., Muridi A. (2009). Effect of spatial accuracy of digital elevation map on calibration and estimation of runoff and sediment using SWAT-CUP. Water and Soil Conservation Research (Agricultural Sciences and Natural Resources), 18 (4): 81 - 101.
Heidari, H., Golkarian, A., Ismaili, K. (2020). The effect of climate change on runoff and sediment in the basin using SWAT models and (WEPP case study: Dehbar basin). Iran Water and Soil Research, 51 (4): 1027-1040
IPCC. Climate Change: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth. 2014.
Li C and Fang H. (2021). Assesment of climate change impact on the streamflow for the Mun River in the Mekong Basin, southeast Asia: Using SWAT model. CATENA, 201: 105199.
Rajaei, F., Dahmardeh Behrooz, R., Ahmadisharaf,, E., Galalizadeh, S., Dudic, B., Spalevic, V., Novicevic, R.  (2021). Application of Integrated Watershed Management Measures to Minimize the Land Use Change Impacts. Water, 13, 2039.
Ratna, A., Shrestha, A., Maharjan, S. (2018). Climate change impact assessment on the hydrological regime of the Kaligandaki Basin. Nepal. Science of the Total Environment., 625 837–848.
 Murphy J.,  Sexton, D.,  Barnett, D., Gareth, S. (2004). Quantification of modelling uncertainties in a large ensemble of climate change simulations. Nature. 430:  768–772 .
 Räisänen, J.,   Ruokolainen,  L., Ylhäisi,  J. (2010). Weighting of model results for improving best estimates of climate change. Climate Dynamics , 35: 407–422 .
Schuol, J., Abbaspour, K.C., Srinivasan, R., Yang, H. (2008). Estimation of freshwater availability in the west african sub-continent using the swat hydrologic model. Hydrology, 352(1-2): 30-49.
Tegegnea, G.,  Melesse, A., Worqlul, A. (2020). Development of multi-model ensemble approach for enhanced assessment of impacts of climate change on climate extremes. Science of The Total Environment, 704: 135357.
 Zhuang, X., Huang, G. H.,   Liu , J. ( 2016). Assessment of climate change impacts on watershed in cold-arid region: an integrated multi-GCM-based stochastic weather generator and stepwise cluster analysis method. Climate Dynamics , 47:  191–209 .
Tegegne, G.,  Melesse, A., Worqlul, A. (2020).  Development of multi-model ensemble approach for enhanced assessment of impacts of climate change on climate extremes.  Science of The Total Environment, 704: 135357.