بررسی مدل های همدمای جذب و مدل‌های سینتیکی در حذف کادمیوم از آبهای آلوده توسط رس، زغال زیستی و کمپلکس آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه آب و خاک، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

5 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

با افزایش روز افزون جمعیت و افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و صنعت، ورود آلاینده‌های مختلف به محیط زیست و منابع آب و خاک افزایش یافته است. از جمله آلاینده‌ها می‌توان به فلز سنگین کادمیوم اشاره کرد که علاوه بر سمّیت، مشکلات عمده‌ای را بر سلامت موجودات زنده می‌توانند ایجاد کنند. در این مطالعه با روش جذب، حذف این فلز کادمیوم از آب توسط سه جاذب رس سپیولیت، زغال زیستی ذرت و کمپلکس رس و زغال زیستی ذرت بررسی شد. برای این منظور آزمایش مربوط به هم­دماهای جذب و سینتیک جذب توسط سه جاذب مورد مطالعه انجام شد. پارامترهای مؤثر بر فرآیند جذب شامل: قابلیت جاذب‌ها با تغییر غلظت اولیه محلول کادمیوم و حضور جاذب‌ها با تغییرات زمان تماس بررسی شد. ظرفیت جذب جاذب‌ها با افزایش غلظت کادمیوم از 150 تا 800 میلی گرم بر لیتر افزایش، اما درصد جذب با افزایش غلظت کاهش یافت. نتایج نشان داد که بیشترین ظرفیت جذب در کادمیوم مربوط به جاذب زغال زیستی ذرت می‌باشد، این در حالی است که جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی از جاذب رس ظرفیت جذب بیشتری داشت. جهت مطالعه فرآیند جذب، همدماهای لانگمویر و فروندلیچ برای هر عنصر و جاذب بررسی گردید و مشخص شد جذب کادمیوم توسط جاذب‌ها از هر دو مدل تبعیت می‌کنند. مدل فروندلیچ با داشتن بالاترین ضریب تبیین (R2) و کمترین مجموع مربعات خطای معیار (SSE) بهترین برازش را با داده‌های آزمایشگاهی نشان داد. اثر زمان تماس جاذب بر میزان جذب بررسی و مشخص شد که راندمان جذب با افزایش زمان تماس افزایش یافت. برازش مدل‌های سینتیک شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، الوویچ و پخشیدگی درون ذرّه‌ای برای کادمیوم در غلظت‌های 150 و 600 میلی گرم بر لیتر در زمان‌های 30 تا 1440 دقیقه انجام یافت. مدل الوویچ در غلظت‌های 150 و 600 میلی گرم بر لیتر کادمیوم بهترین برازش را با داده‌های آزمایشگاهی نشان داد. در غلظت های 150 کمپلکس رس-زغال زیستی عملکرد بهتری در جذب از خودش نشان داد ولی در بقیه غلظت­های کادمیوم، زغال زیستی جاذب بهتری نسبت دو جاذب دیگر بود. بر مبنای نتایج استنباط شده از آزمایش‌های جذب می‌توان بیان کرد بیوچار ذرت نسبت به کمپلکس رس و بیوچار و کمپلکس رس و بیوچار نسبت به رس قابلیت بالایی در حذف فلزات سنگین از آب‌های آلوده دارد که می‌توان از این جاذب‌ها به عنوان یک ماده ارزان قیمت و مؤثر در حذف آلاینده‌های نظیر کادمیوم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adsorption Isotherm and Kinetic Models for Cadmium Removal from Polluted Water Using Clay, Biochar and Their Complex

نویسندگان [English]

  • Soroush soleymanian 1
  • zahra Ganji Norouzi 2
  • vajiheh dorostkar 3
  • Mohamad Hadi Movahednejad 4
  • Mashallah Rezakazemi 5
1 Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Assistant professor, Water and Soil Department, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology
4 Department of Water and soil, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology
5 Chemical Engineering Department, Faculty of Chemical and Materials Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

With increasing population and water consumption in agriculture and industry, the entry of various contaminants into the environment and soil and water resources has been increased. Cadmium heavy metal is known as one of the polluting elements. In addition to toxicity, it has adverse effects on the health of living organisms, too. In this study, the adsorption method was investigated by the three adsorbents of sepiolite clay, corn biochar, and clay and corn biochar complex on the removal of cadmium metal from water. For this purpose, experiments related to adsorption isotherms and adsorption kinetics were performed by the three adsorbents. Parameters affecting the adsorption process include type of adsorbent, change in initial concentration of cadmium solution, and changes in adsorbent contact time were investigated. The adsorption capacity of the adsorbents increased with increasing cadmium concentration from 150 to 800 mg/l, but the adsorption percentage decreased with increasing concentration. The results showed that the highest adsorption capacity in cadmium was related to corn biochar, while the clay-biochar adsorbent had more adsorption capacity than clay adsorbent. Langmuir and Freundlich isotherms for each element and adsorbent were investigated to study the adsorption process. It was found that the adsorption of cadmium by the adsorbents follows both models. Freundlich model with the highest coefficient of determination (R2) and the lowest sum of squares of standard error (SSE) showed the best fit with laboratory data. The effect of adsorbent contact time on the adsorption rate was investigated and found that the adsorption efficiency increased with increasing contact time. Fitting quasi-first-order, quasi-second-order, Elovitch, and intra-particle dispersion models for cadmium at concentrations of 150 and 600 mg/l was performed at 30 to 1440 min. The Elovich model at concentrations of 150 and 600 mg/l cadmium showed the best fit with laboratory data. At concentrations of 150, clay-biochar complexes showed better adsorption performance, but at other concentrations of cadmium, biochar was a better adsorbent than the other two adsorbents. Based on the results inferred from adsorption experiments, it can be stated that the corn biochar compared to clay and biochar and clay and biochar complex compared to clay has a high ability to remove heavy metals from contaminated water, which can be used as a cheap and practical material used to remove contaminants such as cadmium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Biochar
  • Clay-Biochar complex
  • Kinetics
  • Langmuir & Freundlich model
Ahmad, M., Lee, S. S., Dou, X., Mohan, D., Sung, J. K., Yang, J. E., & Ok, Y. S. (2012). Effects of pyrolysis temperature on soybean stover-and peanut shell-derived biochar properties and TCE adsorption in water. Bioresource technology, 118, 536-544.
Anonymous, (2015). National Water Statistical Yearbook 2010-2011.. Ministry of Energy, Water and ABFA Macro Planning Office. (In Farsi)
Aşçı, Y., Nurbaş, M., & Açıkel, Y. S. (2007). Sorption of Cd (II) onto kaolin as a soil component and desorption of Cd (II) from kaolin using rhamnolipid biosurfactant. Journal of Hazardous Materials139(1), 50-56.
Baycu, G., Tolunay, D., Özden, H., & Günebakan, S. (2006). Ecophysiological and seasonal variations in Cd, Pb, Zn, and Ni concentrations in the leaves of urban deciduous trees in Istanbul. Environmental pollution143(3), 545-554.
Cao, X., Ma, L., Gao, B., & Harris, W. (2009). Dairy-manure derived biochar effectively sorbs lead and atrazine. Environmental science & technology43(9), 3285-3291.
Chen, B., Zhou, D., & Zhu, L. (2008). Transitional adsorption and partition of nonpolar and polar aromatic contaminants by biochars of pine needles with different pyrolytic temperatures. Environmental science & technology42(14), 5137-5143.
Coates, J. (2006). Interpretation of infrared spectra, a practical approach. Encyclopedia of analytical chemistry: applications, theory and instrumentation.
Dada, A. O., Olalekan, A. P., Olatunya, A. M., & Dada, O. J. I. J. C. (2012). Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin–Radushkevich isotherms studies of equilibrium sorption of Zn2+ unto phosphoric acid modified rice husk. IOSR Journal of Applied Chemistry, 3(1), 38-45.
Dubey, S. S., & Gupta, R. K. (2005). Removal behavior of Babool bark (Acacia nilotica) for submicro concentrations of Hg2+ from aqueous solutions: a radiotracer study. Separation and purification technology41(1), 21-28.
Doğan, M., Türkyilmaz, A., Alkan, M., & Demirbaş, Ö. (2009). Adsorption of copper (II) ions onto sepiolite and electrokinetic properties. Desalination238(1-3), 257-270.
Emamirad M., Choobkar N. and Hosseini, N. (2011). Environmental pollution and their control strategies. First Edition. Jihad Daneshgahi Publications, Amirkabir Industrial Branch. (In Farsi)
Farrah, H., & Pickering, W. F. (1977). The sorption of lead and cadmium species by clay minerals. Australian Journal of Chemistry30(7), 1417-1422.
Fosso-Kankeu, E., Waanders, F. B., & Steyn, F. W. (2015, November). The preparation and characterization of clay-biochar composites for the removal of metal pollutants. In 7th International Conference on latest Trends in Engineering and Technology (ICLTET’2015) (pp. 54-57).
Ghazban, F., (2009). Environmental Geology, Third Edition, University of Tehran Press, page 391. (In Farsi)
Gohari, A. R., (2013). Providing adaptation strategies with different possible levels of the impact of climate change on water resources of Zayandehrud basin with systems dynamics approach, PhD thesis in water engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology. (In Farsi)
Gupta, V. K., Jain, C. K., Ali, I., Sharma, M., & Saini, V. K. (2003). Removal of cadmium and nickel from wastewater using bagasse fly ash—a sugar industry waste. Water research37(16), 4038-4044.
Gupta, V. K., & Nayak, A. (2012). Cadmium removal and recovery from aqueous solutions by novel adsorbents prepared from orange peel and Fe2O3 nanoparticles. Chemical engineering journal180, 81-90.
Inyang, M., Gao, B., Yao, Y., Xue, Y., Zimmerman, A. R., Pullammanappallil, P., & Cao, X. (2012). Removal of heavy metals from aqueous solution by biochars derived from anaerobically digested biomass. Bioresource technology110, 50-56.
Kaya, A., & Ören, A. H. (2005). Adsorption of zinc from aqueous solutions to bentonite. Journal of Hazardous Materials125(1-3), 183-189.
Kocaoba, S. (2009). Adsorption of Cd (II), Cr (III) and Mn (II) on natural sepiolite. Desalination244(1-3), 24-30.
Kołodyńska, D., Wnętrzak, R., Leahy, J. J., Hayes, M. H. B., Kwapiński, W., & Hubicki, Z. J. C. E. J. (2012). Kinetic and adsorptive characterization of biochar in metal ions removal. Chemical Engineering Journal197, 295-305.
Kubilay, Ş., Gürkan, R., Savran, A., & Şahan, T. (2007). Removal of Cu (II), Zn (II) and Co (II) ions from aqueous solutions by adsorption onto natural bentonite. Adsorption13(1), 41-51.
Jing, Y., Cao, Y., Yang, Q., & Wang, X. (2020). Removal of Cd (II) from aqueous solution by clay-biochar composite prepared from Alternanthera philoxeroides and bentonite. Bioresources15(1), 598-615.
Lee, Y., Ryu, C., Park, Y. K., Jung, J. H., & Hyun, S. (2013). Characteristics of biochar produced from slow pyrolysis of Geodae-Uksae 1. Bioresource Technology, 130, 345-350.
Lehmann, J., da Silva, J. P., Steiner, C., Nehls, T., Zech, W., & Glaser, B. (2003). Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments. Plant and soil249(2), 343-357.
Liang, X., Xu, Y., Wang, L., Sun, Y., Lin, D., Sun, Y. & Wan, Q. (2013). Sorption of Pb2+ on mercapto functionalized sepiolite. Chemosphere, 90(2), 548-555.
Liu, Z., Quek, A., Hoekman, S. K., & Balasubramanian, R. (2013). Production of solid biochar fuel from waste biomass by hydrothermal carbonization. Fuel, 103, 943-949.
Lu, H., Zhang, W., Yang, Y., Huang, X., Wang, S., & Qiu, R. (2012). Relative distribution of Pb2+ sorption mechanisms by sludge-derived biochar. Water research46(3), 854-862.
Malekian, R., Abedi-Koupai, J., Eslamian, S. S., Mousavi, S. F., Abbaspour, K. C., & Afyuni, M. (2011). Ion-exchange process for ammonium removal and release using natural Iranian zeolite. Applied Clay Science51(3), 323-329.
Mohammad, M., Maitra, S., Ahmad, N., Bustam, A., Sen, T. K., & Dutta, B. K. (2010). Metal ion removal from aqueous solution using physic seed hull. Journal of hazardous materials179(1-3), 363-372.
Mohammadi Fatideh, M. (1998). Recognition of water resources (balance sheets - pollutions). Second edition. University of Guilan Publications. (In Farsi)
Mousavi, H. Z., & Seyedi, S. R. (2011). Nettle ash as a low cost adsorbent for the removal of nickel and cadmium from wastewater. International Journal of Environmental Science & Technology8(1), 195-202.
Nabizadeh, S., Sadeghzadeh, F., Jalili, B. And Emadi, M. (2018). Adsorption of methylene blue using biochar from aqueous solutions. Iranian Journal of Soil and Water Research. 49 (1): 57-51. (In Farsi)
Özcan, A. S., Gök, Ö., & Özcan, A. (2009). Adsorption of lead (II) ions onto 8-hydroxy quinoline-immobilized bentonite. Journal of Hazardous materials161(1), 499-509.
Ozdes, D., Duran, C., & Senturk, H. B. (2011). Adsorptive removal of Cd (II) and Pb (II) ions from aqueous solutions by using Turkish illitic clay. Journal of Environmental Management, 92(12), 3082-3090.
Premarathna, K. S. D., Rajapaksha, A. U., Adassoriya, N., Sarkar, B., Sirimuthu, N. M., Cooray, A., ... & Vithanage, M. (2019). Clay-biochar composites for sorptive removal of tetracycline antibiotic in aqueous media. Journal of environmental management, 238, 315-322.
Rafiei, H. R., Shirvani, M. And Behzad, i. (2014). Performance of Cationic Surfactant Modified Sepiolite and Bentonite in Lead Sorption from Aqueous Solutions. Journal of Water and Soil. 28 (4): 835-818. (In Farsi)
Shabani, S., Delavar, M. A., Taghavi Fardood S. (2019). The Effect of Modified Peanut Shell Biochar by Potassium Permanganate on Cd (II) Removal from Aqueous Media. Iranian Journal of Soil and Water Research (Iranian Journal of Agricultural Sciences), 51 (2): 512-503. (In Farsi)
Shariatmadari, H., Mermut, A. R., & Benke, M. B. (1999). Sorption of selected cationic and neutral organic molecules on palygorskite and sepiolite. Clays and Clay Minerals47(1), 44-53.
Sheikhhosseini, A., Shirvani, M., Shariatmadari, H., Zvomuya, F., & Najafic, B. (2014). Kinetics and thermodynamics of nickel sorption to calcium–palygorskite and calcium–sepiolite: A batch study. Geoderma217, 111-117.
Shirvani, M., Kalbasi, M., Shariatmadari, H., Nourbakhsh, F., & Najafi, B. (2006). Sorption–desorption of cadmium in aqueous palygorskite, sepiolite, and calcite suspensions: isotherm hysteresis. Chemosphere65(11), 2178-2184.
Shirvani, M., Shariatmadari, H., Kalbasi, M., Nourbakhsh, F., & Najafi, B. (2006). Sorption of cadmium on palygorskite, sepiolite and calcite: equilibria and organic ligand affected kinetics. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects287(1-3), 182-190.
Smith, G. N., Grillo, I., Rogers, S. E., & Eastoe, J. (2015). Surfactants with colloids: Adsorption or absorption?. Journal of colloid and interface science449, 205-214.
Soliman, E. M., Ahmed, S. A., & Fadl, A. A. (2011). Reactivity of sugar cane bagasse as a natural solid phase extractor for selective removal of Fe (III) and heavy-metal ions from natural water samples. Arabian Journal of Chemistry4(1), 63-70.
Tayban, S. M. R., Torabi, A., Najafpour, A. A., Alidadi, H., Zezooli, M. A. (2012). Investigation of biosorption methods of chromium and cadmium heavy metals from industrial effluents using agricultural wastes (Case study). Navid No Magazine, 16 (58): 14-1.
Yaman, S. (2004). Pyrolysis of biomass to produce fuels and chemical feedstocks. Energy conversion and management, 45(5), 651-671.
Yao, Y., Gao, B., Fang, J., Zhang, M., Chen, H., Zhou, Y .& Yang, L. (2014). Characterization and environmental applications of clay–biochar composites. Chemical Engineering Journal, 242, 136-143.
Yoo, J. Y., Choi, J., Lee, T., & Park, J. W. (2004). Organobentonite for sorption and degradation of phenol in the presence of heavy metals. Water, air, and soil pollution154(1-4), 225-237.
Zhao, P. (2009). Removal of Lead from Aqueous Solutions by Vermiculite. ProQuest.
Zhou, Y. T., Nie, H. L., Branford-White, C., He, Z. Y., & Zhu, L. M. (2009). Removal of Cu2+ from aqueous solution by chitosan-coated magnetic nanoparticles modified with α-ketoglutaric acid. Journal of colloid and interface science330(1), 29-37.