کاهش زیستی کروم شش ظرفیتی در خاک آلوده با استفاده از باکتری غیرمتحرک شده روی بیوچار جلبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎک، داﻧﺸﮑﺪه علوم ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن، رﺷﺖ، اﯾﺮان

چکیده

هدف این پژوهش حذف کروم شش ظرفیتی (VI) از خاک آلوده از طریق کاهش آن به کروم سه ظرفیتی (III) توسط باکتری Shewanella sp. غیرمتحرک شده بر روی بیوچار جلبک و بررسی انباشتگی آن در گیاه جو بود. خاک لوم شنی با mg kg-1 50 کروم (VI) آلوده و به مدت دو هفته انکوباسیون شد. سپس آزمایش گلدانی کشت جو در پاییز 1400 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گیلان در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در خاک آلوده انجام شد. تیمارها شامل باکتری Shewanella sp. (S)، بیوچار جلبک (B)، بیوچار جلبک + باکتری Shewanella sp. (BS) و باکتری Shewanella sp. غیرمتحرک شده بر روی بیوچار جلبک (IB) بودند. خاک آلوده به کروم (VI) و غیرآلوده نیز به ترتیب کنترل مثبت (C+) و منفی (C-) بودند. گیاه پس از 30 روز برداشت و وزن خشک ریشه و اندام هوایی آن اندازه‌گیری شد. مقدار کروم کل و کروم (VI) در ریشه، اندام هوایی گیاه و خاک اندازه‌گیری شد و مقدار کروم (III) از تفاضل مقدار کروم کل و کروم (VI) به دست آمد. نسبت رشد، فاکتور انباشت کروم (VI) در ریشه و اندام هوایی و فاکتور انتقال آن در گیاه محاسبه شد. بیشترین و کمترین مقدار کروم (III) در ریشه، اندام هوایی و خاک به ترتیب در تیمارهای IB و C+ به دست آمد. در تیمارهای آلوده به کروم (VI) بیشترین و کمترین مقدار وزن خشک ریشه و اندام هوایی به ترتیب در تیمارهای IB و C+ مشاهده شد. در تیمار BS کاهش کروم (VI) در خاک نسبت به دو تیمار S و B بیشتر بود. کمترین و بیشترین نسبت رشد گیاه به ترتیب در تیمار C+ (8/23 درصد) و IB (60 درصد) مشاهده شد. تیمارهای BS و IB سبب کاهش بیشتر فاکتور انتقال شد. بنابراین غیرمتحرک کردن باکتری بر روی بیوچار می‌تواند در پالایش خاک‌های آلوده به کروم موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chromium(VI) bioreduction in contaminated soil using bacterium immobilized on algae biochar

نویسندگان [English]

  • Maryam Khalilirad
  • Nazanin Esmaeali
  • Mohammad Bagher Farhangi
  • Nasrin Ghorbanzadeh
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the removing of chromium(VI) in a contaminated soil through reducing it to chromium(III) by immobilized Shewanella sp. bacteria on algae biochar and to investigate its accumulation in barley. A sandy loam soil was contaminated with 50 mg kg-1 Cr(VI) and incubated for two weeks. Then, the barley pot experiment in the contaminated soil was performed in the autumn of 1400 in the research greenhouse of University of Guilan in a completely randomized design with three replications. Treatments included Shewanella sp. (S), algae biochar (B), algae biochar + Shewanella sp. (BS), and immobilized Shewanella sp. bacteria on algae biochar (IB). Soil contaminated with Cr(VI) and non-contaminated soils were also included as positive (C+) and negative (C-) controls, respectively. After 30 days, the plant was harvested and dry weight of root and shoot were measured. Total chromium and Cr(VI) contents in root and shoot of plant and also in soil was measured. The Cr(III) content was calculated from the difference between the total chromium and the Cr(VI) contents. Growth ratio, Cr(VI) accumulation factor in roots and shoots and its transfer factor in plants were calculated. The highest and lowest amounts of Cr(III), in roots, shoots and soil were obtained in IB and C+ treatments, respectively. In Cr(VI) contaminated treatments, the highest and the lowest values of root and shoot dry weight were obtained in IB and C+ treatments, respectively. Cr(VI) reduction in soil in BS treatment was more than S and B treatments. The lowest and the highest plant growth ratios were obtained in C+ (23.8%) and IB (60%) treatments, respectively. The BS and IB treatments further reduced the transfer factor. Therefore, immobilized bacteria on biochar can be effective in remediation of chromium contaminated soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accumulation factor
  • Bioremediation
  • Chromium (III)
  • Shewanella sp
  • Transfer factor