امکان‌سنجی تولید استروویت از شیرابه دفن‌گاه سراوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

غلظت‌های زیاد آمونیوم و فسفات در شیرابه، امکان تولید کانی استروویت (MgNH4PO4.6H2O) که یک کود کندرهای ارزشمند در کشاورزی شناخته می‌شود را فراهم می‌کند. در این پژوهش امکان تولید رسوب استروویت از شیرابه دفن‌گاه سراوان بررسی شد. پژوهش در گروه علوم خاک دانشگاه گیلان و در سال 1400 انجام شد. نمونه‌برداری از شیرابه انجام شد و غلظت یون‌های آمونیوم، فسفات و منیزیم در آن اندازه‌گیری شد. تشکیل رسوب استرویت در سه نسبت مولی 1:1:1، 2/2:1/1:1 و 5:2:1/2 از [NH4+]:[Mg2+]:[PO43−] و در دو pH متفاوت 9 و 5/9 بررسی شد. از آنجا که مقدار آمونیوم در شیرابه در بسیار بیشتر از منیزیم و فسفات بود، نسبت‌های مولی مورد آزمایش بر اساس غلظت آمونیوم محاسبه شد و برای تنظیم غلظت‌های منیزیم و فسفات به ترتیب از نمک‌ کلرید منیزیم (MgCl2.6H2O) و اسید فسفریک (H3PO4) استفاده شد. بررسی ویژگی‌های استروویت تشکیل شده با آنالیز XRD و FTIR انجام شد. موقعیت و شدت پیک‌ها در رسوب‌های تشکیل شده در همه تیمارها تطابق خوبی با پیک استاندارد استروویت داشت که رسوب این کانی را تایید کرد. آنالیز FTIRطیف کریستال استرویت در همه نسبت‌های مولی بررسی شده را نشان داد. مقایسه رسوب تشکیل شده نشان داد که در 5/9 pH= مقدار استروویت تشکیل شده در نسبت‌های مولی 1:1:1 و 2/2:1/1:1 [NH4+]:[Mg2+]:[PO43−] بیشتر از 9 pH= بود. حذف آمونیوم در 5/9 pH= و در نسبت‌های مولی 5:2:1/2، 2/2:1/1:1 و 1:1:1 از شیرابه به ترتیب 5/45، 7/39 و 7/32 درصد بود. بنابراین، استفاده از منابعی مانند شیرابه دفن‌گاه زباله در تولید استروویت، ضمن حذف آمونیوم می‌تواند هزینه تولید این کود را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of struvite production from Saravan landfill leachate

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Farhangi 1
  • Hamid Reza Zare Gildehi 2
  • Maryam Khalilirad 1
  • Nasrin Ghorbanzadeh 1
  • Mohaddeseh Shirinzadeh 2
1 Soil Science Department,, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Soil Science Department,, Faculty of agriculture, Tehran University, Karaj, Iran
چکیده [English]

High concentrations of ammonium and phosphate in leachate allow the production of the struvite mineral (MgNH4PO4·6H2O), which is a valuable slow-release fertilizer in agriculture. In this study, the possibility of struvite precipitation from the Saravan landfill leachate was investigated. The research was conducted in the Soil Sciences Department of the University of Guilan in 1400. Leachate was sampled and the concentration of ammonium, phosphate and magnesium ions in the leachate was measured. Struvite precipitation was evaluated in three molar ratios 1:1:1, 1:1.2:1.2, and 2.5:2:1 of [NH4+]:[Mg2+]:[PO43−] and at two different pHs 9 And 9.5. Since, amount of ammonium in the leachate was much higher than magnesium and phosphate, the tested molar ratios were established based on the ammonium concentration and the magnesium and phosphate concentrations were adjusted by magnesium chloride (MgCl2.6H2O) and phosphoric acid (H3PO4), respectively. XRD and FTIR analysis were used to assess the precipitated struvite mineralogy. The position and intensity of the peaks in the precipitate formed in all treatments were in good agreement with the standard struvite peak, which confirmed the precipitation of this mineral. FTIR analysis showed the spectrum of struvite mineral in all tested molar ratios. Comparison of the formed precipitate showed that at pH= 9.5 the amount of struvite formed in molar ratios of 1:1:1, and 1:1.2:1.2 of [NH4+]:[Mg2+]:[PO43−] was more than that at pH=9. Removal of ammonium from the leachate at pH=9.5 and in molar ratios of 2.5:2:1, 1:1.2:1.2, and 1: 1: 1 was 45.5, 39.7 and 32.7%, respectively. Therefore, the use of resources such as landfill leachate in the n struvite production, while removing ammonium can reduce the production cost of this fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium
  • Optimization
  • Phosphate
  • Slow-release fertilizer