تأثیر کود دامی و تنش کم‌آبی بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی در گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه علوم زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، آموزش و ترویج کشاورزی،

4 دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

5 دانشجوی دکتری، گروه علوم ومهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، ارومیه،ایران

چکیده

تنش کم‌آبی مهم‌ترین عامل غیرزنده در کاهش رشد و تولید گیاهان محسوب می‌شود. به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری و کود دامی بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی کاسنی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح رطوبتی (50،  70 و 90 درصد رطوبت ظرفیت مزرعه‌ای) و مقادیر مصرفی کود گاوی پوسیده (صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار کود دامی) بودند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که محتوای فسفر و پتاسیم دانه، قندهای محلول، پرولین، گلایسین بتائین، گلوتاتیون و اسید آسکوربات گیاه دارویی کاسنی در سطح احتمال یک درصد تحت‌تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مقادیر مصرفی کود دامی قرار گرفت. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی (سطوح رطوبتی × مقادیر مصرفی کود دامی) بر میزان جذب عناصر غذایی کم‌مصرف (روی، مس و منگنز) و محتوای رطوبت نسبی در سطح احتمال یک درصد، فعالیت آنزیمی کاتالاز در سطح احتمال 5 درصد، گلوتاتیون ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز و عملکرد علوفه گیاه دارویی کاسنی نیز در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش تنش کم‌آبی محتوای فسفر، پتاسیم، گلوتاتیون و آسکوربیک اسید به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. درحالی‌که بیشترین میزان قندهای محلول کل، پرولین و گلایسین بتائین در شرایط تنش شدید آبی به دست آمد. مقادیر مصرفی 30 تن در هکتار کود دامی در مقایسه با شاهد، میزان فسفر، پتاسیم، قندهای محلول کل، گلوتاتیون و اسید آسکوربات را به ترتیب 44، 42، 27، 26 و 41 درصد افزایش داد. افزایش مقادیر مصرفی کود دامی نقش مؤثری در جذب عناصر ریزمغذی (روی، مس و منگنز به ترتیب با مقادیر 57/2، 74/0 و 72/1 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و بهبود محتوای رطوبت نسبی (54/83 درصد) و عملکرد بیوماس کاسنی (83/2506 کیلوگرم در هکتار) در هر یک از سطوح آبیاری شد؛ لذا، در تیمارهای مختلف تنش، استفاده از کود دامی با کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از کم‌آبی سبب بهبود جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه کاسنی در راستای کشاورزی پایدار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Manure and Water Stress on Nutrient Uptake and Some Biochemical Properties in Chicory (Cichorium intybus L.)

نویسندگان [English]

  • Saeid Heydarzadeh 1
  • Amir Rahimi 2
  • Abdollah Hassanzadeh Ghortepeh 3
  • Reza Amirnia 4
  • Roghayeh Vahedi 5
1 PhD Graduate of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Assist. Prof. Dept. of Agronomy and Plants Breeding, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Assist. Prof., Horticulture Crop Science Research Dept., West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Urmia, Iran.
4 Assoc. Prof, Dept. of Agronomy and Plants Breeding, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.
5 Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Water stress is the most important non-living factor in reducing plant growth and production. In order to investigate the effect of different levels of irrigation and manure on biochemical properties and nutrient uptake of chicory, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications. Experimental treatments included moisture levels (50, 70 and 90% of field capacity moisture) and doses of rotten cow manure (zero, 10, 20 and 30 tons per hectare of manure). The results of analysis of variance showed that the content of phosphorus and potassium, soluble sugars, proline, glycine betaine, glutathione and ascorbic acid of chicory were affected by different levels of irrigation and fertilizer consumption at a probability level of 1 %. Interaction of experimental treatments (moisture levels× amounts of manure consumption) on the uptake of trace nutrients (zinc, copper and manganese) and relative moisture content at a probability level of 1%, catalase enzyme activity at a probability level of 5%, glutathione reductase and ascorbate peroxidase and forage yield of chicory were also significant at the level of 1% probability. The results showed that with increasing water stress, the content of phosphorus, potassium, glutathione and ascorbic acid significantly decreases. While the highest amount of total soluble sugars, proline and glycine betaine was obtained under conditions of severe water stress. Consumption of 30 tons per hectare of manure the amount of phosphorus, potassium, total soluble sugars, glutathione and ascorbic acid increased by 44, 42, 27, 26 and 41%, respectively, compared to the control. Increasing the consumption of livestock manure played an effective role in the absorption of micronutrients (zinc, copper and manganese with values of 2.57, 0.74 and 1.72 mg/kg, respectively) and improving the relative moisture content (83.54%) and yield of chicory biomass (250/83 kg/ha) at each irrigation level. Therefore, in different stress treatments, the use of manure by reducing the oxidative damage caused by dehydration improves the absorption of nutrients and some biochemical characteristics of chicory plant for sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic acid
  • Antioxidant
  • Organic fertilizer
  • Irrigation deficiency
Ali, Q. and Ashraf, M. (2011). Exogenously applied glycinebetaine enhances seed and seed oil quality of maize (Zea mays L.) under water deficit conditions. Environmental and Experimental Botany, 71, 249-259.
Ashraf, M. and Foolad, M.R. (2007). Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany, 59, 206–216.
Bahlgerdy, H. (2017). Effects of different sources of fertilizer and plant density on quantitative and qualitative production of chicory (Cichorium intybus L.). Ph.D. Thesis. University of Zabol, Iran.
Basaran, U. Copur Dogrusoz, M. Yaman, C. Gulumser, E. and Mut, H. (2021). Nutritional value, bioactive compounds and antioxidant activities of wild chicory (Cichorium intybus L.) from Turkey. International Journal of Environmental Science and Technology, 18, 1-10.
Bates, L.S. Waldren, R.P. and Teare, I.D. (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39, 205-207.
Chapman, H.D. and Pratt, P.F. (1961). Methods of analysis for soils, plants and waters. University of California. Division of Agricultural Sciences. 126 pp.
Chen, C. Smith, A. Ward, P. Fletcher, A. Lawes, R. and Norman, H. (2017). Modelling the comparative growth, water use and productivity of the perennial legumes, tedera (Bituminaria bituminosa var. albomarginata) and lucerne (Medicago sativa) in dryland mixed farming systems. Crop and Pasture Science, 68, 643-656.
Chen, G.X. and Asada, K. (1989). Ascorbate peroxidase in tea leaves: occurrence of two isozymes and the differences in their enzymatic and molecular properties. Plant Cell Physiology, 30, 987–998.
Dubois, M. Gilles, K.A. Hamilton, J.K. Rebers, P.T. and Smith, F. (1956). Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analytical Chemistry, 28, 350-356.
El Sabagh, A. Hossain, A. Islam, M.S. Barutçular, C.E.L.A.L.E.D.D.İ.N. Fahad, S. Ratnasekera, D. Kumar, N. Meena, R.S. Vera, P. and Saneoka, H. (2018). Role of osmoprotectants and soil amendments for sustainable soybean (Glycine max L.) production under drought condition: A review. Journal of Experimental Biology and Agriculture Sciences, 6(1), 32-41.
Fouad, M.O. Essahibi, A. Benhiba, A. and Qaddoury, A. (2014). Effectiveness of arbuscular mycorrhizal fungi in the protection of olive plants against oxidative stress induced by drought. Spanish Journal of Agricultural Research, 12, 763–771.
Gredelj, A. Nicoletto, C. Valsecchi, S. Ferrario, C. Polesello, S. Lava, R. Zanon, F. Barausse, A. Palmeri, L. Guidolin, L. and Bonato, M. (2020). Uptake and translocation of perfluoroalkyl acids (PFAA) in red chicory (Cichorium intybus L.) under various treatments with pre-contaminated soil and irrigation water. Science of the Total Environment, 708, 134766.
Grieve, C.M. and Grattan, S.R. (1983). Rapid assay for determination of water soluble quaternary ammonium compounds. Plant and Soil, 70, 303-307.
Heydarzadeh, S., Jalilian, J., Pirzad, A., Jamei, R. and Petrussa, E. 2021. Fodder value and physiological aspects of rainfed smooth vetch affected by biofertilizers and supplementary irrigation in an agri-silviculture system. Agroforestry Systems, 97, 1-12.
Jasim, A.H. Merhij, E.I. Atab, H.A. and Abdalwahed, S.H. (2018). Effect of chemical and organic fertilizers and interactions with high potash and silicon spraying on Vicia faba L. antioxidants in salinity soil. Indian Journal of Ecology, 45, 802-805.
Kalanaki, M. Ritzema, H. Bamshad, R. Jones, E. and Fazilatnia, M. (2020). Application of bio-desalinization for reclamation of salt-affected soil under composted cow manure and deficit irrigation with saline water. Paddy and Water Environment, 18(2), 469–479.
Kamali, K. and Mahdian, M.H. (2009). Investigating the manufacture of TDR burials waveguides and evaluation of their application in soil moisture estimation. Journal of Watershed Engineering and Management, 1(2), 111-118. (In Persian).
Khadem, S.A. Galavi, M. Ramrodi, M. Mousavi, S.R. Rousta, M.J. and Rezvani-Moghadam, P. (2010). Effect of animal manure and superabsorbent polymer on corn leaf relative water content, cell membrane stability and leaf chlorophyll content under dry condition. Australian journal of crop science, 4, 642-651.
Langeroodi, A.R.S. Osipitan, O.A. Radicetti, E. and Mancinelli, R. (2020). To what extent arbuscular mycorrhiza can protect chicory (Cichorium intybus L.) against drought stress. Scientia Horticulturae, 263, 109109.
Law, M.Y. Charles, S.A. and Halliwell, B. (1983). Glutathione and ascorbic acid in spinach (Spinacia oleracea) chloroplasts. Biochemical Journal, 210, 899–903.
Levitt, J. (1980). Response of Plants to Environmental Stresses, Water, Radiation, Salt and Other Stresses, Academic Press, New York, p.650.
Li, R. Shang, H. Wu, H. Wang, M. Duan, M. and Yang, J. (2018). Thermal inactivation kinetics and effects of drying methods on the phenolic profile and antioxidant activities of chicory (Cichorium intybus L.) leaves. Scientific Reports, 8, 1-9.
Liu, J. Xie, X. Du, J. Sun, J. and Bai, X. (2008). Effects of simultaneous drought and heat stress on Kentucky bluegrass. Horticultural Science, 115, 190–195.
Macias-Corral, M.A., Cueto-Wong, J.A., Morán-Martínez, J. and Reynoso-Cuevas, L. (2019). Effect of different initial C/N ratio of cow manure and straw on microbial quality of compost. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 8(1), 357-365.Maehly, A.C. and Chance, B. (1959). The assay of catalase and peroxidase. In: Glick, D. (Eds.), Methods of biochemical analysis, Interscience Publishers, New York, pp. 357–425.
Mandal, A. Patra, A.K. Singh, D. Swarup, A. and Ebhin Masto, R. (2007). Effect of long-term application of manure and fertilizer on biological and biochemical activities in soil during crop development stages. Bioresource Technology, 98, 3585-3592.
Miller, G. Suzuki, N. and Ciftci‐Yilmaz, S. (2010). Reactive oxygen species homeostasis and signaling during drought and salinity stresses. Drought stress responses in plants, oxidative stress, and antioxidant defense. Climate, 33, 453-467.
Mosavi, S.G.R. Segatoleslami, M.J. and Pooyan, M. (2012). Effect of planting date and plant density on yield and seed yield components of Plantago ovata L. Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27, 681-699.
Perović, J. Šaponjac, V.T. Kojić, J. Krulj, J. Moreno, D.A. García-Viguera, C. Bodroža-Solarov, M. and Ilić, N. (2021). Chicory (Cichorium intybus L.) as a food ingredient–nutritional composition, bioactivity, safety, and health claims: A review. Food chemistry336, 127676.
Raesi, R. Fakheri, B. and Mahdinezhad, N. (2019). Evaluation of the effect of glomus fascollaria on some morphological characteristics, photosynthetic pigments and antioxidant activity of chicory (Cichorium intybus L.) under drought stress. Scientia Horticulturae, 262, 104010.
Rahimi, A. Siavash Moghaddam, S. Ghiyasi, M. Heydarzadeh, S. Ghazizadeh, K. and Popović-Djordjević, J. (2019). The influence of chemical, organic and biological fertilizers on agrobiological and antioxidant properties of syrian cephalaria (Cephalaria Syriaca L.). Agriculture, 9, 122-135.
Rezaienia, N. Ramroudi, M., Galavi, M. and Fofouzandeh, M. (2017). Effects of bio-fertilizers on physiological traits and absorption of some nutrients of chicory (Cichorium intybus L.) in response to drought stress. Journal of Field Crops Research, 15, 925-938.
Sarabi, V. and Arjmand-Ghajur, E. (2021). Exogenous plant growth regulators/plant growth promoting bacteria roles in mitigating water-deficit stress on chicory (Cichorium pumilum Jacq.) at a physiological level. Agricultural Water Management245, 106439.
Sgherri, C.L.M. Liggini, B. Puliga, S. and Navari Izzo, F. (1994). Antioxidant system in Sporoblus stapfianus. Changes in response to desiccation and rehydration. Phytochemistry, 35, 561–565.
Shabani, G. Ardakani, M.R. Chaichi, M.R. Friedel, J.K. and Khavazi, K. (2015). Effect of different fertilizing treatments on nutrient uptake in annual medic (Medicago scutellata cv. Robinson) under irrigated and dry farming systems. Journal of Agricultural Science and Technology, 17, 299-310.
Sirousmehr, A. Arbabi, J. and Asgharipour, M.R. (2014). Effect of drought stress levels and organic manures on yield, essential oil content and some morphological characteristics of sweet basil (Ocimum basilicum). Advances in Environmental Biology, 8, 880-885.
Smith, I.K. (1985). Stimulation of glutathione synthesis in photorespiring plants by catalase inhibitors. Plant Physiolgy, 79, 1044–1047.
Taïbi, K. Taïbi, F. Abderrahim, L.A. Ennajah, A. Belkhodja, M. and Mulet, J.M. (2016). Effect of salt stress on growth, chlorophyll content, lipid peroxidation and antioxidant defence systems in Phaseolus vulgaris L. South African Journal of Botany, 105, 306-312.
Vanitha, C. and Kathiravan, M. (2016). Evaluation of nutrient management techniques to increase the seed and root yield in chicory (Cichorium intybus L.) for tropical zone. Journal of Medicinal Plants, 4, 287-291.
Zamil, S.S. Quadir, Q.F. Chowdhury, M.A.H. and Vahid, A.A. (2004). Effects of different animal manure on yield quality and nutrient uptake by mustard (CV. Agrani). Brac University Journal, 1, 59-66.