ارزیابی مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در تخمین اجزای تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

تخمین اجزاءِ تبخیر و تعرق گیاه ذرت با استفاده از مدل‌های تجربی، برای مدیریت مصرف آب در آبیاری سودمند است. در این پژوهش، مقدار اجزاءِ تبخیر و تعرق ذرت در مراحل رشد و برای شرایط تنش شوری، مدل‌سازی شد. در سال 1399 و در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، تیمارهای شوری از طریق آب با هدایت الکتریکی (S0)5/0، (S1)1/2، (S2)5/3 و (S3)7/5 دسی‌زیمنس بر متر، در بستر کشت مینی‌لایسمتر اِعمال شد. مدل‌سازی اجزاءِ تبخیر-تعرق ذرت، با توابع رگرسیونی شامل فرم‌های خطی، نمایی، لگاریتمی، درجه دوم و توانی انجام شد. پارامترهای تبخیر - تعرق (ETc)، ضرایب تنش تبخیر-تعرق (Ks) و حساسیّت مرحله رشد گیاه (Kpi) به‌عنوان متغیرهای مستقل و پارامترهای تعرق(T)  و تبخیر (E) به‌عنوان متغیر وابسته (در مدل‌های مجزا) در نظر گرفته شد. ضرایب مجهول در معادلات توسط نرم‌افزار SPSS برآورد شد و مدل‌های رگرسیونی چند متغیره تولید شد. از تیمار S0 تا S3، مقادیر پارامترهای تبخیر - تعرق، تعرق و تبخیر (در کل دوره رشد) به ترتیب در بازه 420-5/307، 289-150 و 131- 5/157 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد در شرایط تنش شوری، تعرق ذرت به میزان بیشتری نسبت به تبخیر - تعرق کاهش یافت. اما به همان اندازه، به مقدار تبخیر از سطح خاک افزوده شد. در ارزیابی مدل‌سازی‌، مدل‌های نمایی و درجه دوم به ترتیب به‌عنوان مدل‌های بهینه برای تخمین مقادیر تعرق و تبخیر انتخاب شدند. مقدار ضریب حساسیّت در چهار مرحله رشد (Kp) به ترتیب برابر با 556/0، 972/0، 315/1 و 432/0 (در مدل نمایی) و 485/1، 238/1، 447/0 و 816/0 (در مدل درجه دوم) بود. دستاورد پژوهش این بود که مدل‌های رگرسیونی عملکرد قابل قبولی برای شبیه‌سازی اجزاءِ تبخیر و تعرق ذرت در شرایط تنش شوری داشتند. ازاین‌رو با تخمین مقدار تعرق، نیاز خالص آبی گیاه به طور واقعی برآورد شده و راندمان مصرف آب افزایش می‌یابد. همچنین با تخمین مقدار تلفات تبخیر، راندمان کاربرد آب در آبیاری دقیق‌تر محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Multivariate Regression Models in Estimation of Evaporation and Transpiration Components of Maize, under Salinity Stress Conditions

نویسنده [English]

  • reza saeidi
Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Estimation of evaporation and transpiration components of maize using by experimental models, is useful for management the water consumption in irrigation. In this research, the amounts of evaporation and transpiration components of maize were modeled for growth stages and salinity stress conditions. Salinity treatments were applied by water with EC of 0.5(S0), 2.1(S1), 3.5(S2), and 5.7(S3)dS.m-1, in the mini-lysimeter. Modeling of maize evapotranspiration components was performed by regression functions of linear, exponential, logarithmic, polynomial and power. Parameters of evapotranspiration (ETc), coefficients of evapotranspiration stress (Ks) and crop growth stage sensitivity (Kpi) were considered as the independent variables and transpiration (T) and evaporation (E) parameters (in separate models) were considered as the dependent variables. The equations coefficients were estimated by SPSS software and the multivariate regression models were generated. From S0 to S3 treatments, the values of evapotranspiration, transpiration and evaporation parameters (in the all of growth period) were measured in the range of 420-307.5, 289-150 and 131-157.5 mm, respectively. Under salinity stress conditions, the maize transpiration was decreased to a more value relative to evapotranspiration. But the evaporation was increased to the same extent. In modeling evaluation, exponential and polynomial models were selected as the optimal models for estimation the transpiration and evaporation rates, respectively. The sensitivity coefficient values (Kp) in four growth stages were equal to 0.556, 0.972, 1.315 and 0.432 (in exponential model) and 1.485, 1.238, 0.447 and 0.816 (in polynomial model). The result of this research was that regression models had an acceptable performance for simulation the evaporation and transpiration components of maize, under salinity stress conditions. Therefore, by estimation the transpiration amount, the crop net water requirement is estimated actually and the water use efficiency increases. Also, by estimation the amount of evaporation losses, the water application efficiency is calculated accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaporation
  • Experimental model
  • Growth stages
  • Transpiration
Akbari Nodehi, D. (2018). Effect of water stress on different growth stages of yield and water use efficiency of maize. Journal of Water and Irrigation Management. 7(2), 305-318. (In Farsi)
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation Drainage Paper No.56, 1-326.
Ayers, R. S. and Westcot, D. W. (1985). Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper No.29, Pp:32.
Azizian, A. and Sepaskhah, A. R. (2014). Maize response to water, salinity and nitrogen levels: yield-water relation, water-use efficiency and water uptake reduction function. Journal of Plant Production. 8(2), 183- 214.
Azizian, A., Sepaskhah, A. R. and Zand-Parsa, Sh. (2015). Modification of a maize simulation model under different water, nitrogen and salinity levels. International Journal of Plant Production. 9(4), 609-632.
Dehghanisanij, H., Kanani, E. and Akhavan, S. (2018). Evaluation of corn evapotranspiration and its components and relationshipbetween leaf area index and components in surface and subsurface drip irrigation systems. Journal of water and soil. 31(6), 1549-1560. (In Farsi)
Farooq, M., Hussain, M., Wakeel, A. and Kadambot, H. M. (2015). Salt stress in maize: effects, resistance mechanisms, and management. Institute national de la recherché agronomies (INRA). 35, 461-481.
Ferreira, M. I., Silvestre, J., Conceic, N. and Malheiro, A. C.  (2012). Crop and stress coefficients in rain fed and deficit irrigation vineyards using sap flow techniques. Journal of irrigation science. 30, 433–447
Gimenez, L., Petillo, M. G., Paredes, P. and Pereira, L. S. (2016). Predicting maize transpiration, water use and productivity for developing improved supplemental irrigation schedules in western Uruguay to cope with climate variability. Journal of water. 8(309), 1-22.
Guo, T., Liu, C., Xiang, Y., Zhang, P. and Wang, R. (2021). Simulations of the soil evaporation and crop transpiration beneath a maize crop canopy in a humid area. Journal of water. 13(14), 1-13.
Heidarinia, M., Naseri, A. A., Boroomand-nasab, S. and Albaji, M. (2016). The effect of irrigation with saline water on evapotranspiration and water use efficiency of maize under different crop management. Journal of Irrigation Science and Engineering. 40(1.1), 99-110. (In Farsi)
Homaee, M. and Feddes, R.A. (1999). Water uptake under non uniform transient salinity and water stress. In: Modeling of transport processes in soil at various scales in time and space. Pp, 416-427
Kipkorir, E. D. and Raes, D. (2002). Transformation of yield response factor into Jensen’s sensitivity index. Journal of Irrigation and Drainage Systems. 16, 47–52.
Lacerda, C. F., Ferreira, J. F. S., Liu, X. and Suarez, D. L. (2016). Evapotranspiration as a criterion to estimate nitrogen requirement of maize under salt stress. Journal of agronomy and crop science. 202 (2016), 192-202.
Mohammadi, M., Liaghat, A. M. and Molavi, H. (2010). Optimization of water use and determination of tomato sensitivity coefficients under combined salinity and drought stress in Karaj. Journal of water and soil. 24(3), 583-592. (In Farsi)
Mohammadi, M., Ghahraman, B., Davari, K., Vazifedoost, M. and Noori, H. (2013). Optimization of water use and yield of winter wheat under salinity and water stresses condition with using of SWAP model. Journal of water research in agriculture. 27(3), 299-314. (In Farsi)
Moohamadi Behmadi, M. and Armin, M. (2017). Effect of drought stress on yield and yield components of different corn cultivars in delayed planting conditions. Journal of applied research of plant ecophysiology. 4(1), 17-37. (In Farsi)
Nielsen, R. L. )2002). Drought and heat stress effects on corn pollination. Journal of Agronomy (Purdue). 196, 19-25.
Saeidi, R., Sotoodenia, A., Ramezani Etedali, H., Kaviani, A. and Nazari, B. (2018). Study of effect of water salinity and soil fertility stresses on evapotranspiration of maize. Iranian journal of soil and water research. 49(4), 945-954. (In Farsi)
Saeidi, R., Ramezani Etedali, H., Sotoodenia, A., Nazari. B. and Kaviani, A. (2020). Management of saline water and nitrogen fertilizer in maize cultivation. journal of water and soil. 34(4), 861-877. (In Farsi)
Saeidi, R. (2021 a). Separation the evaporation and transpiration in maize cultivation and investigation of their response to different irrigation levels. Iranian journal of soil and water research. 52(5), 1263-1273. (In Farsi)
Saeidi, R. (2021 b). Effect of drought and salinity stress in estimation of forage maize yield through of periodic evapotranspiration, with using of different models. Journal of Water Research in Agriculture. 35(2), 107-121. (In Farsi)
Saeidi, R. and Sotoodehnia, A. (2021). Yield reaction to evapotranspiration of maize, under the effect of water stress at different growth stages (in Qazvin plain). Iranian journal of soil and water research. 52(3), 611-620. (In Farsi)
Saeidi, R., Ramezani Etedali, H., Sotoodenia, A., Kaviani, A. and Nazari, B. (2021). Salinity and fertility stresses modifies  and readily available water coefficients in maize (Case study: Qazvin region). Journal of irrigation science. 39, 299- 313.
Salama, M. A., Yousef, Kh. M. and Mostafa, A. Z. (2015). Simple equation for estimating actual evapotranspiration using heat units for wheat in arid regions. Journal of Radiation Research and Applied Sciences. 8(2015), 418-427.
Sarai-Tabrizi, M., Homaee, M., Babazadeh, H., Kaveh, F. and Parsinejad, M. (2015). Modeling basil (Ocimum basilicum L.) response to simultaneous salinity and nitrogen deficit stresses. Journal of Water and Soil Science (JWSS). 19(73), 45-57.
She, R., Tong, L., Du, T. and Shukla, M. (2020). Response and modeling of hybrid maize seed vigor to water deficit at different growth stages. Journal of water. 12(11), 1-20.
Shock, C. C., Feibert, E. B. G., Saunders, L. D. and Klauzer, J. (2007). Deficit Irrigation for Optimum Alfalfa Seed Yield and Quality. Journal of Agronomy. 99, 992-998
Trout, T. J. and Dejonge, K. C. (2017). Water productivity of maize in the US high plains. Journal of Irrigation Science. 35, 251–266.
Zhou, S., Liu, W. and Lin, W. (2017). The ratio of transpiration to evapotranspiration in a rain fed maize field on the Loess Plateau of China. Journal of water science and technology. 17(1), 221-228.