مقایسه مدل ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان (سینتکس) به نیترات با مدل عددی سه‌بعدی (مورد مطالعاتی آبخوان دشت ورامین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آب­های زیرزمینی در مناطق خشکی همچون ایران، سهم بسیار زیادی در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی دارند. یکی از خطرهایی که آینده بهره­برداری از منابع آب زیرزمینی را تهدید می­کند، آلودگی این منابع توسط مواد زیان­آور است. در حال حاضر حدود 60 درصد از مصارف آب منطقه دشت ورامین و کل حجم آب مصرفی در بخش شرب از منابع زیرزمینی تأمین می­گردد. یکی از راه­های مناسب جهت جلوگیری از آلودگی آب­های زیرزمینی شناسایی مناطق آسیب­پذیر آبخوان است که از مدل SINTACS برای ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت ورامین استفاده شده است. این روش از هفت پارامتر تشکیل شده که پس از ترکیب پارامترها، نقشه شاخص آسیب‌پذیری به دست می­آید. شاخص این روش بین 92 تا 168 متغیر می­باشد که در رسوبات جاجرود واقع در شمال دشت آسیب‌پذیری زیاد و در اراضی جنوب شرقی روستای جلیل­آباد در شرق دشت و اراضی پایاب دشت آسیب‌پذیری کم و مابقی دشت دارای آسیب‌پذیری متوسط می­باشد. برای ارزیابی نتایج مدل مذکور از مدل عددی سه­بعدی استفاده شد و مدل برای یک دوره یک‌ساله اعتبارسنجی شد که دقت مدل ساخته شده مناسب ارزیابی گردید. در این مدل آلاینده نیترات به‌عنوان عامل آلوده­کننده آبخوان در نظر گرفته شد. به‌منظور صحت­سنجی آسیب‌پذیری ذاتی و ویژه مدل SINTACS، از خروجی نیترات مدل استفاده گردید، مقدار مجذور همبستگی نتایج حدود 65 درصد به دست آمد که همبستگی خوبی را نشان می­دهد. باتوجه‌به اهمیت نقش آبخوان دشت ورامین در تأمین آب موردنیاز منطقه، حفاظت کمی و کیفی این آبخوان از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. همچنین جهت کاهش غلظت یون نیترات منطقه موردمطالعه راهکارهای درازمدت ازجمله اصلاح ساختار کشاورزی و الگوی کشت منطقه و احداث شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the SINTACS Aquifer Vulnerability Model to Nitrate with Three-Dimensional Numerical Model (Case Study of Varamin Plain Aquifer)

نویسندگان [English]

  • Arezoo Noghreyan
  • Jamal Mohamadvali Samani
  • Mehdi Mazaheri
Department of Water Engineering and Management, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Groundwater in arid regions such as Iran plays a very large role in drinking water supply and agriculture. One of the threats to the future of groundwater exploitation, could be the contamination of these resources by harmful substances. At present, about 60% of the water consumption of Varamin plain region and the total volume of water consumption in the drinking sector is provided from groundwater sources. One of the best ways to prevent groundwater pollution is to identify vulnerable aquifer areas. The SINTACS model has been used to assess the vulnerability of the Varamin plain aquifer. This method consists of seven parameters that after combining the parameters, the vulnerability index map is obtained. The index of this method varies between 92 and 168.Results show that the north of the plain is very vulnerable and vulnerability is low in the south-eastern parts of Jalilabad village and downstream areas of the plain, while the rest of the plain has moderate vulnerability. A three-dimensional numerical model was used to evaluate the results of the model and the model was validated for a period of one year. The accuracy of the constructed model was evaluated as appropriate. In this model, nitrate contaminant was considered as an aquifer contaminant. In order to validate the inherent and special vulnerability of the SINTACS model, the nitrate output of the model was used, The correlation square of the results was about 65%, which shows a good agreement between the two models even thogh the numerical model is considered as micro- model compared to SINTACS one. Considering the role of the aquifer of Varamin plain in supplying the required water of the region, the quantitative and qualitative protection of this aquifer is a necessary and strongly recommonded. Also, in order to reduce the nitrate ion concentration in the study area, long-term solutions such as improving the agricultural structure and cultivation pattern of the area and constructing a collection network and wastewater treatment plant are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • Vulnerability
  • Groundwater
  • Evaluation
  • 3D Numerical Model
Asghari moghadam, A. and Nadiri, A. and Pakniya, V. (2016). Using DRASTIC and SINTACS methods, use the Bostanabad plain. Journal of Hydrogeomorphology, 8(3), 21-52. (In Farsi)
Etebari, B. and Yaghobzade, M. and Shahabifard, F. and Adeli, H. and Rezaii, M. (2009). Check the aquifer model using GMS software. In: First International Water Crisis Conference. 10-12 Mar., ZabolUniversity, Zabol, Iran.
Kalantari, N. and Faryabi, M. and Rahimi, M. H. (2007). Investigation of groundwater pollution potential of Baghmalek plain using AVI method and GOD and DRASTIC models in GIS. Journal of Engineering Geology, 2(2), 431-450. (In Farsi)
Marofi, S. and Soleymani, S. and Ghobadi, M. and Rahimi, GH. And Marofi, H. (2012). Vulnerability assessment of Malayer plain aquifer using SINTACS and SI and DRASTIC models. Journal of Soil and Water Conservation Research, 3(19). (In Farsi)
Al kuisi, M., El-Naqa, A. and Hmmouri, N. (2006). Vulnerability mapping of shallow groundwater aquifer using SINTACS model in the Jordan Valley area, Jordan. Environmental Geology. 50: 651-667.
Anderson, M. P., Woessner. W. W., & Hunt,R.J. (2015). Applied Groundwater Modeling:Simulation of Flow and Advective Transport. Academic press.
Chetan P.S.Ahada ., Surindra Suthar. (2018). A GIS based DRASTIC model for assessing aquifer vulnerability in Southern Punjab,India. Modeling Earth System and Environment, vol.4, pp.635-645.
Jalali, M. (2011). Nitrate pollution of groundwater in Toyserkan, Wastern Iran. Environmental Earth Science, 62, 907-913.
-Grimaldi, C., R., Gaudio, F., Calomino, and A. H., Cardoso. (2009). A numerical groundwater flow model of upper and middle Trinity aquifer,Texas water development board. Hydrology, Vol.135, no.5, pp.425-431.
McMahon, A., Heathcote, J., Carey, M., and Erskine, A. (2001). Guide to Good Practice for the Development of Conceptual Models and the Selection and Application of mathematical models of contaminant transport.
Moosavirad, S.M., Janardhana, M.R. & Khairy, H. (2013). Impact of anthropogenic activities on the chemistry and quality of groundwater: A case study from a terrain near Zarand City, Kerman Province, SE Iran. Environment Earth Sciences, 69, 2451-2467.
Van Stempvoort ,D., Ewert ,L., Wassenaar, L. (1993). Aquifer Vulnerability Index: A GIS - Compatible Method For Groundwater Vulnerability Mapping. Canadian Water Resources Journal / Revue canadienne des ressources hydriques.  no.18,pp.25-37.
Ahmadi, E., Abroomand, M. (2009). Investigate the potential pollution of Khash plain aquifer using GIS. Journal of Applied Geology, 5(1):1-11.
Brahim, F.B., Kanfir, H. & Bouri, S. 2012. Groundwater Vulnerability and Risk mapping ofnthe Northern sfax Aquifer, Tunisia. Arabian Journal for Science and Engineering, 37(5): 1405-1421.
Colins Johnny,J., Sashikkumar,M.C., Anas,P.A., Kishan,E.A., 2015. Sintacs Model for Groundwater Vulnerability Mapping using Remote Sensing and GIS Techniques : A Case Study on Dindigul Block, International Journal of ChemTech Research, vol.8, no.7, pp. 56-64.
Civita M. (1994). Le carte della vulnerabilita degli acqiferi all inquinmento. Teori and practia (Aquifer vulnerability maps to pollution (in italian): pitagora Ed, Bologna, 325p.
Chitsazan, M., Kashkoi, H.E. (2006). Ground water modeling and solving hydrological problems. Shahid Beheshti Chamran University,8:300-350.
Civita M, Massimo.(1990) Legenda unificata per le Carte della Vulnerabilita dei corpi idrici sotterranei/ unified legend for the aquifer pollution vulnerability Maps, Studi sulla Vulnerabilita degli Acquife, Pitagora Edite, Bologna.
Fadae nobakhtegan, A. (2014). Assessment Intrinsic vulnerability Free aquifer of Shiraz plain using DRASTIC models, COMPOSITE DRASTIC (CD) in GIS, Thesis of Master of Environmental Health Engineering. University Shiraz Medical Sciences.
Jafari, H., Valizade, M. (2014). Modeling the transfer pollutant Nitrate in Shahroud aquifer. Journal of Geochemistry, 3(1).
Lodwick W.A., Monson W. and Svoboda L. 1990. Attribute error and sensitivity analysis of map operation in GIS:
suitability analysis. Int J Geogr Inf Syst, 4(4): 413-428.
Harroni, Y. (2016). Application of MODFLOW and DRASTIC models to study nitrate pollution and groundwater vulnerability in Buin-Daran plain of Isfahan, Master Thesis, water resources Department, Isfahan University of Technology.
Mahmmoodzade, A., Rezaian, S. (2013). Analysis Vulnerability of groundwater in Isfahan Meymeh plain using DRASTIC mothod. Journal of Ecology, 39(2):45-60.
Naseri, H., Sareminejad, F. (2011). Comparison of aquifer vulnerability assessment DRASTIC methods and fuzzy, case study of the plain Suleiman Mosque. Journal of Natural Geography, 4(11):17-34.
Nakhai, M., Amiri, M. (2013). Assessment potential pollution and analysis Groundwater sensitivity in Khatton abad aquifer using DRASTIC model. Journal of Advanced Geology, 3(8):1-10.
Napolitano p. (1995). Gis for aquifer vulnerability assessment in the piana campana, southern Italy, using the DRASTIC and SINTACS method. Thesis of Master of Siences in Geology Survey. International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences.
Rahman, A. (2008). A GIS based DRASTIC model for assessing groundwater vulnerability in shallow aquifer in Aligarh. India. Applied Geography, 28:32-53.
Rangzan, K., Zeyaiyan, P. & Mirzaei, P. (2008). Zoning of Varamin plain aquifer vulnerability using DRASTIC and experimental evaluation of the effect of unsaturated area in GIS environment.
Razandi, y., Malekian, A.(2015)Assessment of temporal and spatial changes of groundwater quality using hybrid Boolean, Fuzzy and Geostatical (Case study: Varamin plain). Watershed Management Research (pajouhesh & Sazandegi) NO 111 PP:87-99.
Shiva, N., Kamali, A. (2011). Assessment of tablecloth contamination potential Groundwater of Zarand plain using the DRASTICS model in GIS. National Irrigation and Evaporation Reduction Seminar.
Shahrokhniya, H. (2009). assessment  of ability DRASTIC and GODS models in vulnerability: A case study of Varamin Plain Aqufer,Master Thesis. Geology Department, Azad University of research sciences, Tehran.
Valivand, F., Katibiye, H. (2017). The study of environmental effects of Nitrate transfer in Varamin aquifer using numerical modeling, Journal of water and wastewater, Vol. 30, No.4, pp: 130-136.Zheng. C., and Wang. P. (1999).  MT3DMS: A Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model. Strategic Environmental Research and Development Program (SERDP).