ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد، زیست‌توده و بهره‌وری آب گیاه گلرنگ تحت مدیریت‌های مختلف آب آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 عضو هیئت علمی بخش آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی مهم به شمار می‌رود که تحت تنش آبی عملکرد آن کاهش می‌یابد. بنابراین تعیین واکنش آن نسبت به مقادیر مختلف آب آبیاری بسیار حائز اهمیت است. از این رو، در این پژوهش به ارزیابی مدل گیاهی AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد، زیست­توده و بهره­وری آب گیاه گلرنگ تحت مدیریت­های مختلف آب آبیاری در کرمانشاه پرداخته شد. بدین منظور، آبیاری قطره‌ای سطحی در سه سطح (T1، T2 و T3 به ترتیب نشان دهنده تأمین 100، 66 و 33 درصد نیاز آبی)، آبیاری جویچه‌ای در سه سطح (T4: تأمین 100 درصد نیاز آبی، T5: اعمال 50 میلی‌متر آب آبیاری در یک نوبت در دوره گلدهی و T6: شرایط دیم) و آبیاری قطره‌ای زیر سطحی با تأمین 100 درصد نیاز آبی گیاه (T7) به عنوان تیمارهای این پژوهش در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که دقت این مدل برای شبیه‌سازی عملکرد (NRMSE<0.2)، زیست‌توده (NRMSE<0.2) و بهره‌وری آب (NRMSE<0.3) به ترتیب در دسته‌های خوب، خوب و متوسط قرار داشت. همچنین خطای این مدل برای شبیه‌سازی عملکرد، زیست‌توده و بهره‌وری آب به ترتیب برابر با 22، 12 و 23 درصد بود. کارایی این مدل برای سه پارامتر مذکور مطلوب بود به طوری که مقادیر EF برای این سه پارامتر بیشتر از 5/0 به دست آمد. با توجه به این نتایج، استفاده از مدلAquaCrop  برای شبیه‌سازی گلرنگ پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of AquaCrop Model in Simulating Safflower Yield, Biomass and Water Productivity under Different Irrigation Amounts

نویسندگان [English]

  • Abdollah Behmanesh 1
  • Aslan Egdernezhad 2
  • Saloome Sepehri 3
1 M.Sc. Student of Irrigation and drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor of Irrigation and Drainage Engineering, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Safflower is one of the most important oily plants whose yield decreases under water stress. Therefore, determining its response to different amounts of irrigation is very important. Hence,  the AquaCrop model for simulating safflower under different amounts of irrigation water was evaluated in this research. For this purpose, surface drip irrigation at three levels (T1, T2, and T3 represent 100, 66, and 33% of water requirement, respectively), furrow irrigation at three levels (T4: 100% water supply, T5: application of 50 mm of water at one time during flowering and T6: rainfed), and subsurface drip irrigation (T7) were considered. The results showed that the accuracy of this model for simulating yield (NRMSE <0.2), biomass (NRMSE <0.2) and water productivity (NRMSE <0.3) were in the categories of good, good and medium, respectively. In addition, the error of this model for simulating yield, biomass and water productivity was 22, 12, and 23%, respectively. AquaCrop efficiency was optimal for the three parameters so that the EF values ​​for these three parameters were more than 0.5. According to these results, the use of the AquaCrop model to simulate safflower is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop Modeling
  • Drip Irrigation
  • Furrow Irrigation
  • Water Requirement
  • Water Stress
Aalaee Bazkiaee, P., Kamkar, B., Amiri, E., Kazemi, H., Rezaei, M. and Akbarzadeh, S. (2020). Simulation of growth and yield and evaluation of rice production productivity under irrigation management and planting date using Aquacrop model. Journal of Soil and Water Resources Conservation, 9(2), 17-34. (In Farsi)
Ahmadee, M., Ghanbarpouri, M., Egdernezhad, A. (2021). Determining Applied Irrigation Water of Wheat using Sensitivity Analysis and Evaluation of Aqua Crop. Water Management in Agriculture. In press. (in Persian with extended abstract in English).
Bhattarai, B., Singh, S., Angadi, S. V., Benga, S., Saini, R. and Auld, D. (2020). Spring safflower water use patterns in response to preseason and in-season irrigation applications. Agricultural Water Management, 228, 105876.
Ebrahimian, E., Seyyedi, S. M., Bybordi, A. and Damalas, Ch. A. (2019). Seed yield and oil quality of sunflower, safflower, and sesame under different levels of irrigation water availability. Agricultural Water Management, 218, 149-157.
Ebrahimipak, N. A., Egdernezhad, A., Tafteh, A. and Ahmadee, M. (2019). Evaluation of AquaCrop, WOFOST, and CropSyst to Simulate Rapeseed Yield. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 13(3), 715-726. (In Farsi)
Ebrahimipak, N., Ahmadee, M., Egdernezhad, A. and Khashei Siuki, A. (2018). Evaluation of AquaCrop to simulate saffron (crocus sativus L.) yield under different water management scenarios and zeolite amount. Journal of Water and Soil Resources Conservation, 8(1), 117-132. (in Farsi).
Egdernezhad, A., Ebrahimipak, N., Tafteh, A., Ahmadee, M. (2019). Canola Irrigation Scheduling using AquaCrop Model in Qazvin Plain, Water Management in Agriculture, 5(2): 53-64. (in Persian with extended abstract in English).
Garcia-Vila, M., Fereres, E., Mateos, L., Orgaz, F. and Steduto, P. (2009). Deficit irrigation optimization of cotton with AquaCrop. Agronomy Journal, 101, 477-487.
Geerts S., and Raes D. (2009). Deficit irrigation as on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agricultural Water Management, 96, 1275-1284.
Geerts, S., Raes, D., Garcia, M., Miranda, R. and Cusicanqui, J. A. (2009). Simulating yield response to water of quinoa (Chenopodium quinoaWilld.) with FAO-AquaCrop. Agronomy Journal, 101, 499-508.
Ghadirian, A., Yaghoobzadeh, M., Zamani, G. and Shahidi, A. (2021). Calibration and verification AQUACROP plant model to simulate the performance of three different wheat varieties under drought stress. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 14(6), 2257-2267. (In Farsi)
Ghamarnia, H. and Sepehri, S. (2010). Different irrigation regimes affect water use, yield and other yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) crop in a semi-arid region of Iran. Journal of Food, Agriculture and Environment. 8(2): 590-593.
Heng, L. k., Hsiao, T. C., Evett, S., Howell, T. and Steduto, P. (2009). Validating the FAO AquaCrop model for Irrigated and Water Deficient field maize. Agronomy Journal, 101(3), 488-498.
Hsiao, T. C., Heng, L. K., Steduto, P., Raes, D. and Fereres, E. (2009). AquaCrop-Model parameterization and testing for maize. Agronomy Journal, 101, 448-459.
Mousavi Zadeh Mojarad, R. A., Feizi, M. and Ghobadinia, M. (2018). Prediction of safflower yield under different saline irrigation strategies using AquaCrop model in semi-arid regions. Australian Journal of Crop Science, 12(8), 1241-1249.
Raes, D., Steduto P., Hsiao, T. C. and Freres, E. (2012). Reference manual AquaCrop, FAO, land and water division, Rome Italy.
Sabzian, M., Rahimikhoob, A., Mashal, M. and Aliniaeifard, S. (2021). in Determination of Performance, Water Use Efficiency and Simulation of Lettuce’s Canopy Cover in Hydroponic Cultivation and Soil Cultivation by AquaCrop Model. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 14(6), 2075-2088. (In Farsi)
Todorovic, M., Albrizio, R., Zivotic, L., Abisaab, M. and Stwckle, C. (2009). Assessment of AquaCrop, CropSyst and WOFOST models in the simulation of sunflower growth under different water regimes. Agronomy Journal, 101, 509-521.
Walker, W. R. and Skogerboe, G. V. (1987). Surface Irrigation: Theory and practice. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall Inc. xiii, 386p.