تاثیر افزودن ماده آلی بر انتخابگری تبادل کاتیونی پتاسیم-کلسیم در خاک آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎک، داﻧﺸﮑﺪه علوم ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن، رﺷﺖ، اﯾﺮان

2 ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎک، داﻧﺸﮑﺪه علوم ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن، رشت، ایران

چکیده

ماده آلی ‌از مهم‌ترین عوامل موثر بر ویژگی‌های خاک بوده و درک تاثیر آن بر انتخاب­گری کاتیون‌های پتاسیم و کلسیم می‌تواند به مدیریت این دو عنصر ضروری کمک نماید. در این پژوهش تاثیر افزودن ماده آلی بر انتخابگری کاتیون‌های پتاسیم و کلسیم در خاک با کانی‌شناسی غالب ایلایت در سیستم تبادلی دوتایی بررسی شد. کود دامی به میزان 2 درصد به خاک افزوده و سپس خاک برای مدت 10 ماه در آزمایشگاه نگهداری شد. آزمایش در قدرت یونی 1/0 مولار و با استفاده از محلول‌هایی با اجزای هم‌ ارز پتاسیم (ẼK) و کلسیم (ẼCa) بین 0 و 1 انجام شد. سپس ضرایب انتخابگری ونسلو (KV)، گاپون (KG) و دیویس (KD, n=2, 4, 6) و پارامترهای ترمودینامیکی با استفاده از داده‌های تبادلی در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن اثر انحلال کربنات کلسیم بر مقدار کلسیم تبادلی محاسبه شدند. مقایسه همدماهای تبادلی  K-Caبا همدمای عدم ترجیح (NP) نشان داد که در خاک اولیه و تیمار شده تا 8/0ẼK≃، پتاسیم به کلسیم و سپس در ẼK‌ های بالاتر کلسیم به پتاسیم ترجیح داده می‌شود. با افزایش جزء هم‌ارز پتاسیم در فاز تبادلی (EK) تمامی ضرایب انتخابگری افزایش یافت که نشان‌دهنده این است که این ضرایب ثابت‌های تعادلی واقعی واکنش نیستند. ثابت تعادل (Kex) کوچک‌تر از 1 و تغییرات انرژی آزاد استاندارد واکنش (ΔG°ex) مثبت بود که نشان‌دهنده ترجیح خاک برای پتاسیم نسبت به کلسیم بود. همچنین، پس از افزودن ماده آلی، Kex افزایش و ΔG°ex کاهش یافت که گویای کاهش ترجیح خاک برای پتاسیم پس از افزودن ماده آلی است. علاوه ‌بر ‌‌این، نتایج این پژوهش نشان داد که اصلاح اثر انحلال کربنات کلسیم بر مقدار کلسیم تبادلی در خاک‌های آهکی اثر قابل توجهی بر ضرایب انتخابگری و پارامترهای ترمودینامیکی تبادل دارد که این امر لزوم توجه به انحلال کانی‌های کلسیم‌دار خاک را در حین مطالعات تبادلی آشکار می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organic Matter on Potassium-Calcium Cation Exchange Selectivity in a Calcareous Soil

نویسندگان [English]

  • Narjes Babaei Kasmaei 1
  • Maryam Khalili Rad 1
  • Mahmood Fazeli Sangani 2
1 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Organic matter is one of the most important factors affecting soil properties, and understanding its effect on potassium and calcium selectivity can help the management of these two essential nutrients. This study examined the effect of organic matter on potassium and calcium selectivity in a binary exchange system in soil with dominant illite mineralogy. Organic matter was added to soil at a rate of 2%, and then the soil was incubated for ten months. The experiment was performed at an ionic strength of 0.1 M using solutions with a different equivalent fractions of potassium (ẼK) and calcium (ẼCa) between 0 and 1. Then Vanselow (KV), Gapon (KG) and Davis (KD, n = 2, 4, 6) selectivity coefficients and thermodynamic parameters including exchange equilibrium constant (Kex) and free energy changes of the exchange reaction (ΔG°ex) were calculated using exchange data with and without considering the effect of calcium carbonate dissolution on exchangeable calcium values. Comparison of K-Ca exchange isotherms with non-preference isotherm (NP) showed that potassium was preferred over calcium up to ẼK≃0.8, before and after adding organic matter, however at higher ẼK, calcium was preferentially selected. All selectivity coefficients increased with increasing equivalent fraction of potassium in the exchange phase (EK), which indicates that these selectivity coefficients are not true equilibrium constants. Moreover, Kex was less than 1, and ΔG°ex was positive, indicating a preference for potassium over calcium by soil. Also, after the addition of organic matter Kex, increased, and ΔG°ex decreased, indicating a decrease in soil preference for potassium. In addition, results showed that considering the effect of calcium carbonate dissolution on exchangeable calcium value has a significant impact on selectivity coefficients and thermodynamic parameters of exchange in calcareous soil. This highlights the need to pay attention to the dissolution of calcium-containing minerals in the soil during exchange studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illite
  • Thermodynamic equilibrium constant
  • Selectivity coefficients
  • Organic matter
Agbenin, J. O. and Yakubu, S. (2006). Potassium-calcium and potassium-magnesium exchange equilibria in an acid savanna soil from northern Nigeria. Geoderma, 136, 542–554.
Amrhein, C. and Suarez, D. L. (1990). Procedure for determining sodium-calcium selectivity in calcareous and gypsiferous soils. Soil Science Society of America Journal, 54, 999-1007.
Bolt, G. H., Sumner, M. E. and Kamphorst, A. (1963). A study of the equilibrium between three categories of potassium in an illitic soil. Soil Science Society of America, Proceedings, 27, 294-299.
Bond, W. J. (1995). On the Rothmund-Kornfeld description of cation exchange. Soil Science Society of America Journal, 59(2), 436–443.
Chung, J.-B., Zasoski, R.G. and Burau, R.G. (1994). Aluminium–potassium and aluminium–calcium exchange equilibria in bulk and rhizosphere soil. Soil Science Society of America Journal, 58, 1376–1382.
Cofie O.O. and Pleysier J. (2004). Ion exchange involving potassium–calcium and magnesium–calcium in soil and organic matter fractions. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 35(17 & 18), 2417–2431.
DeSutter, T. M., Pierzynski, G. M. and Baker L. R. (2006). Flow-Through and Batch Methods for Determining Calcium-Magnesium and Magnesium-Calcium Selectivity. Soil Science Society of America Journal, 70, 550–55.
Essington, M. E. (2004). Soil and water chemistry: an integrative approach. CRC Press, Boca Raton. FL, USA.
Feigenbaum, S., Bar-Tal, A., Portnoy, R. and Sparks, D. L. (1991). Binary and Ternary Exchange of Potassium on Calcareous Montmorillonitic Soils. Soil Science Society of America Journal, 55, 49-56.
Fletcher, P., Sposito, G. and LeVesque, C.S. (1984). Sodium-calcium- magnesium exchange reactions on a montmorillonitic soil: I. Binary exchange reactions. Soil Science Society of America Journal, 48, 1016–1021.
Goulding, K. W. T. and Talibudeen, O. )1980(. Heterogeneity of cation exchange sites for K–Ca exchange in aluminosilicates. Journal of Colloid and Interface Science, 78, 15–24.
Goulding, K.W.T. (1983). Thermodynamics of potassium exchange in soils and clay minerals. Advances in Agronomy, 36, 215–264.
Goulding, K.W.T., Talibudeen, O. (1984). Thermodynamics of K-Ca exchange in soils. 1. Effects of potassium and organic matter residues in soils from Broadbank and Saxmudham rotation 1 experiments. J. Soil Sci. 35, 397–408.
Jalali, M., Mohammadi Arian, T. and Ranjbar, F. (2020). Selectivity coefficients of K, Na, Ca, and Mg in binary exchange systems in some calcareous soils. Environmental Monitoring and Assessment,192, 80.
Jardine, P. M. and Sparks, D. L. (1984). Potassium-calcium exchange in a multireactive soil system: II. thermodynamics. Soil Science Society of America Journal, 48, 45-50.
Johnston, A. E. and Addiscott, T. M. (1971). Potassium in soils under different cropping systems. I. Behaviour of K remaining in soils from classical and rotation experiments at Rothamsted and Woburn and evaluation of methods of measuring soil potassium. Journal of Agricultural Science, 76, 539–552.
Khalili Rad, M. and Towfighi, H. (2017). A study on the exchange selectivity of a montmorilonitic soil in K-Ca binary exchange system before and after removal of organic matter. In:15th Iranian soil Congress. 28-30 Aug., Esfahan University of Technology, Esfahan, Iran.
Khalili Rad, M. and Towfighi, H. (2017). Binary K-Ca exchange on a clay separated from a soil with dominate illite (mica) mineralogy: 2- Determination of selectivity Coefficients and thermodynamic parameters and effects on them of K-depletion. Iranian Journal of Soil and Water Research, 48 (3), 559-612. (In Farsi)
Khalili Rad, M. and Towfighi, H. (2020). Estimation of Thermodynamic Equilibrium Constant for Binary and Ternary Cation Exchange Reactions Using Rothmund–Kornfeld and Regular Solution Models in Some Soils and Soil Clays. Solvent Extraction and Ion Exchange. 38(4), 472–483.
Loeppert, R. H. and D. L. Suarez. (1996) Carbonate and gypsum. In D. L. Sparks (Ed.), Methods of soil analysis. (pp. 437-474). Soil Science Society of America, Madison: WI.
Meetei, T.T., Devi, Y. B. and Chanu, T. T. (2020). Ion Exchange: The Most Important Chemical Reaction on Earth after Photosynthesis. International Research Journal of Pure & Applied Chemistry, 21(6): 31-42.
Mehta, S.C., Poonia, S. R. and Pal, R. (1983). Exchange equilibria of potassium versus calcium and sodium in soils from a semiarid region. Soil Science, 135, 214-220.
Nakahara, O. and Wada, S. (1995). K–Ca exchange equilibria on humic and allophonic Andisols. Soil Science and Plant Nutrition, 41, 167-172.
Page A. L. (1982). Methods of soil analysis. (Part 2): Chemical and microbiological properties. 2ed American Society of Agronomy, Madison, WI.
Poonia, S. R. and Niederbudde, E. A. (1990). Exchange equilibria of potassium in soils, V. Effect of natural organic matter on K-Ca exchange. Geoderma, 47, 233-242.
Poonia, S. R., Mehta, S. C. and Pal, R. (1986). Exchange equilibria of potassium in soils: I. Effect of farmyard on manure on potassium-calcium Exchange. Soil Science, 141(1), 77-83.
Poonia, S.R. and Talibudeen, O. (1977). Sodium-calcium exchange equilibria in salt-affected and normal soils. J. Soil Science. 28: 276-288
Sparks, D. L. (2003). Environmental soil chemistry (2nd ed.). Academic Press. New York.
Sposito, G. (2008). The Chemistry of Soils (2nd ed.). Oxford University Press. New York.
Tournassat, C., Gailhanou, H., Crouzet, C., Braibant, G., Gautier, A. and Gaucher, E. C. (2009). Cation Exchange Selectivity Coefficient Values on Smectite and Mixed-Layer Illite/Smectite Minerals. Soil Science Society of America Journal, 73 (3), 928-942.
Towfighi, H. and Khalili Rad, M. (2017). Binary K-Ca exchange on a clay separated from a soil with dominate illite (mica) mineralogy: 1- Effect of depletion-collapse of illite (mica) on the K-Ca selectivity. Iranian Journal of Soil and Water Research, 48(1), 149-163. (In Farsi)
Visconti, F., De Pazb, J. M. and Rubio, J. L. (2012). Choice of selectivity coefficients for cation exchange using principal components analysis and bootstrap anova of coefficients of variation. European Journal of Soil Science, 63, 501–513.
Yakubu, S. and Agbenin, J. O. (2010). Heterovalentcation exchange in two savanna soils of different lithogenic origin as described by the Rothmund–Kornfeld model. Geoderma