ارزیابی چرخه‌حیات گیاه نیشکر با رویکرد مدیریت برخی نهاده‌های کشاورزی (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استادیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات محیط‌زیستی تولید نیشکر در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی با روش ارزیابی چرخه‌حیات در سال زراعی 1398 انجام شد. واحد کارکردی در این پژوهش معادل تولید یک تن محصول نیشکر در‌ نظر گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز به روش مصاحبه رو‌ در رو با مدیران و کارشناسان گردآوری شد. نتایج نشان داد که در گروه‌های اثر مورد مطالعه سوخت دیزل، الکتریسیته، کود اوره و انتشارات مستقیم مزرعه‌ای ناشی از تهیه قلمه نیشکر در تمام بخش‌ها بیشترین تاثیر را داشتند. نتایج ارزیابی نشان داد که طبقه اثر مسمومیت آب‌های آزاد، 86/103447 معادل کیلوگرم دی‌کلروبنزن برای هر تن نیشکر به محیط منتشر می‌کند که دارای پتانسیل بیشتری برای آسیب به محیط‌زیست است. پس برای بررسی اثرات کشت نیشکر بر طبقات اثر سه سناریو‌ به‌منظور کاهش مصرف آب، کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی و کاهش مصرف الکتریسیته و سوخت دیزل تعریف شد. میزان انتشار این گروه اثر بعد از اعمال ‌سناریو‌های اول، دوم و سوم به‌ ترتیب 6/99714، 02/95628 و 77/91894 کیلوگرم دی‌کلروبنزن تخمین زده شده است. میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای N2O، CO2 و CH4 به ازای هر تن نیشکر تولیدی به ترتیب 915/0، 261 و 506/0 کیلوگرم برآورد شد. میزان انتشار N2O بعد از اعمال‌سناریو‌‌‌ها به ترتیب به 871/0، 827/0 و 784/0کیلوگرم، میزان انتشار CO2بعد از اعمال ‌سناریو‌ها به ترتیب به 251، 240 و 230 کیلوگرم و میزان انتشار CH4 بعد از اعمال‌سناریو‌‌ها به ترتیب به 491/0، 475/0 و 460/0 کیلوگرم کاهش یافتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Life Cycle Assessment of Sugarcane with Approach of Management Some Agricultural Inputs (Case study; Hakim Farabi Sugarcane Cultivation and Industry Company)

نویسندگان [English]

  • Sara Misaee 1
  • Mona Golabi 2
  • Abd Ali Naseri 3
  • Saeed BoroomandNasab 3
1 Master student, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Assistance Professor, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Professor, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the environmental impacts of sugarcane production in Hakim Farabi Agro-Industry Company by life cycle assessment method in the 2019 crop year. The functional unit was considered equivalent to the production of one ton of sugarcane. The required information was collected through face-to-face interviews with managers and experts. The results indicated that in the studied effect groups, diesel fuel, electricity, urea fertilizer and direct field emissions from sugarcane cuttings had the greatest effect in all sectors. The results environmental impacts showed that Marine aquatic Ecotoxicity with 103447.86 kg 1, 4-DB for one ton of sugarcane) was found as the highest environmental impact. Therefore, three scenarios were defined to evaluate the effects of sugarcane cultivation on the impact categories in order to reduce water consumption, reduce fertilizers and chemical pesticides consumption and reduce electricity and diesel fuel consumption. The emission rate of this impact category after applying the first, second and third scenarios is estimated to be 99714.6, 95628.02 and 91894.77 kg 1, 4-DB for one ton of sugarcane, respectively. N2O, CO2 and CH4 greenhouse gas emissions were estimated to be 0.915, 261 and 0.506 kg, respectively. CO2, CH4 and N2O emissions after applying the scenarios were estimated as follows: N2O emissions after applying the scenarios were 0.871, 0.827 and 0.784 kg, respectively, CO2 emissions after applying the scenarios were 251, 240 and 230 kg, respectively and CH4 emissions after applying the scenarios were 0.491, 0.475 and 0.460 kg, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental effects
  • Sugarcane
  • greenhouse gas emissions
  • Life Cycle Assessment