ارزیابی مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع(ETo) در دشت الشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.

3 بخش آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده

برآورد دقیق مقدار تبخیر و تعرق مرجع(ETo ) در هر منطقه با توجه به اهمیت آن در مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی صحیح آبیاری امری ضروری است. با توجه به وقت‌گیر و هزینه‌بر بودن روش‌های مستقیم اندازه‌گیری (ETo )، لذا در بسیاری از موارد از مدل‌های تجربی و ریاضی برای این منظور استفاده می‌گردد که لازمه اطمینان از این مدل‌ها صحت‌سنجی و ارزیابی آنها با استفاده از داده‌های لایسیمتری است. روش‌های مختلفی برای تخمین تبخیر و تعرق وجود دارد؛ اما عملکرد این معادلات در شرایط اقلیمی گوناگون متفاوت است. از این رو در این تحقیق 15 مدل مختلف جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع با توجه به نتایج لایسیمتری در منطقه الشتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز مدل‌های مختلف جهت برآورد (ETo ) از ایستگاه سینوپتیک الشتر تهیه شد. نتایج ارزیابی آماری نشان داد مدل‌های جنسن‌هیز و تورک از گروه تشعشعی به ترتیب با (14/1 RMSE=) و (42/1 RMSE=) میلی‌متر و مدل هارگریوز – سامانی از گروه دمایی با (72/1 RMSE=) میلی‌متر بیشترین دقت را جهت برآورد (ETo ) در منطقه مورد مطالعه داشتند. از طرف دیگر مدل‌های مییر و WMO از گروه انتقال جرم به ترتیب با (78/4 RMSE=) و (73/4 RMSE=) میلی‌متر از دقت بسیار پایینی برخوردار بودند. در نهایت با توجه به اهمیت مدل فائو- پنمن- مانتیث در محاسبات مربوط به تبخیر و تعرق، مقایسه بین مقادیر لایسیمتری و مقادیر برآوردی توسط این مدل نشان داد که مدل‌ فائو-پنمن-مانتیث با مقادیر (83/5 RMSE=) میلی‌متر و (10/0 = (R2 دقت پایینی در برآورد مقدار ETo در منطقه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different models for estimating reference evapotranspiration (ETo) in Aleshtar plain

نویسندگان [English]

  • aryan heidari motlagh 1
  • aliheidar nasrolahi 2
  • Majid Sharifipour 2
  • shadman vayci 3
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University. Lorestan, Iran.
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran.
3 Water and Soil Department, Kurdistan Agricultural Research and Training Center and Natural Resources
چکیده [English]

Accurate estimation of reference evapotranspiration (ETo) in each region is, thanks to its significant contribution to water resources management and proper irrigation planning, considered to be indispensable. Since direct (ETo) measurement methods are time consuming and costly, they are mostly replaced by experimental and mathematical models. These models, however, can’t be used unless they are validated and verified using lysimetric data. A variety of techniques can be used to estimate evapotranspiration; but the performance of these equations may vary from one climatic condition to another. Therefore, in the present study, lysimetric data have been used to evaluate 15 ETo estimation models in Aleshtar region. The data required in different (ETo) estimation models were collected from Aleshtar synoptic station. According to the statistical evaluation results, the Jensen- Haise (RMSE = 1.14) and Turk (RMSE = 1.42) models from the radiation group and the Hargreaves–Samani (HS) model (RMSE = 1.72) from the temperature group were found to be the most accurate ETo estimation models in the study area. On the other hand, Meyer (RMSE = 4.78) and WMO (RMSE = 4.73) models from mass transfer group were found to be the least accurate ETo estimation models, respectively. Finally, taking into account the significance of the FAO Penman-Monteith model in the evapotranspiration calculations, the values estimated using lysimetric data were compared to the values estimated by this model. The results showed that the FAO-Penman-Monteith model (RMSE = 5.83 and R2= 0.10) are the least accurate model of ETo estimation in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • lysimeter
  • validation
  • Reference Plant