بررسی جایگزینی کشت مرکبات با خرمای رقم پیارم از دیدگاه آب مصرفی و اقتصادی در منطقه قیروکارزین استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی آب و مرکز مطالعات خشکسالی،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز،ایران

2 بخش اقتصاد کشاورزی،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز،ایران

چکیده

در شرایط کمبود آب و خشکسالی روش‌های صحیح آبیاری و الگوی کشت مناسب جزء اولویت‌های مطالعات کشاورزی است. در این مقاله به بررسی اصلاح الگوی کشت باغ‌های منطقه‌ی خشک و نیمه خشک قیر‌و‌کارزین استان فارس از درختان مرکبات به خرمای رقم پیارم از دیدگاه منافع اقتصادی و بهره‌وری آب در دو شرایط کمبود آب و آب کافی پرداخته شده است. بهره‌وری آب در شرایط کمبود آب برای نخل خرما و درخت مرکبات، به ترتیب 22 درصد بیشتر و 16 درصد کمتر نسبت به شرایط آب کافی تعیین شد. طبق نتایج این پژوهش جایگزینی بخشی یا تمام باغ‌های درختان مرکبات منطقه‌ی قیروکارزین با نخل خرمای رقم پیارم هم از لحاظ اقتصادی بر اساس نسبت منفعت به هزینه و سود خالص به ازاء حجم آب مصرفی و هم از لحاظ مقدار آب مصرفی در هر دو شرایط کمبود آب و آب کافی در باغ‌های وسیع به صرفه خواهد بود. ولی در باغ‌های کوچک در شرایط کمبود آب کشت نخل خرما و در شرایط وجود آب کافی کشت درختان مرکبات به عنوان انتخاب برتر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Replacement of Citrus Cultivation with Piyarom Dates from the Perspective of Water Consumption and Economic Evaluation in QiroKarzin Region of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Rezvan Talebnejad 1
  • Fatemeh oustad 1
  • Ali Akbar Kamgar-Haghighi 1
  • Ali Reza Sepaskhah 1
  • Fatemeh Fathi 2
1 Water engineering department and Drought research center,, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz ,Iran
2 Agricultural Economics Department,, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz ,Iran
چکیده [English]

Under water scarcity and drought conditions, proper irrigation methods and suitable cropping pattern are among the priorities of agricultural studies. In this research cropping pattern modification from Citrus cultivation to Piyarom dates are investigated by evaluating economic benefits and water productivity, considering cases of water scarcity and sufficient water in QiroKarzin region of Fars province. Water productivity of Piyarom dates and citrus under water scarcity condition were respectively 22% higher and 16% lower compared with that obtained in sufficient water condition. Results also indicated that in large gardens of the study area for both water scarcity and sufficient water conditions, replacement of part or all of citrus orchards with Piyarom dates would be beneficial, based on the ratio of profit to cost and net profit per volume of water consumed and also the amount of water consumption. However, in small gardens under water scarcity condition, Piyarom dates cultivation and under sufficient water condition, citrus cultivation would be the appropriate alternatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water stress
  • Piyarom Dates
  • Equivalent Uniform Annual Benefit and costs
  • Benefit Cost Ratio