بررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آستانه بر عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون پایه پل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 عضو مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار بخش عمران واحد سپیدان دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان ایران

چکیده

آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های پل یکی از علل تخریب آنها می‌باشد. از این رو جهت کاهش و کنترل این پدیده، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته و راهکارهایی در این راستا ارائه گردیده است. این راهکارها شامل دو بخش مستقیم و غیرمستقیم بوده که در این تحقیق با تعریف سناریوهایی، بررسی هر دو روش و تأثیر توامان آنها انجام شد. در این مطالعه، روش استفاده از کابل که باعث تغییر در الگوی جریان اطراف پایه می‌گردد، بعنوان روش غیر‌مستقیم و آستانه که باعث انحراف خطوط جریان از روی بستر می‌شود،  به عنوان روش مستقیم در نظر گرفته شدند. از این رو حالت‌های مختلف از آستانه، در جلوی پایه، پشت پایه و کابل دور پایه با گام‌های نسبی برابر 33/0، 50/0 و 67/0 در شرایط آب زلال مورد بررسی قرار گرفت. در بهترین حالت، پایه دارای آستانه در جلو و گام کابل 33/0، دارای کمترین مقدار آبشستگی  می‌باشد. این پایه با میزان 63% بیشترین مقدار کاهش عمق آبشستگی در بین سایر سناریوها را داراست. در همین راستا پایه آستانه در پشت و گام کابل 33/0، دارای کاهش 45 درصدی می‌باشد که نشان می‌دهد در شرایط یکسان با جابجایی آستانه از پشت پایه به جلو پایه، 18 درصد عمق آبشستگی کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory Study of Cable and Sill Protection on Scouring Pattern Around the Bridge Pier

نویسندگان [English]

  • Mohsen Solimani Babarsad 1
  • Abbas Safaei 2
  • Roozbeh Aghamajidi 3
1 Water and Environmental Science Research Center, Islamic azad University, Shoushtar Branch, Shoushtar, Iran
2 Water Science and Environment, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
3 Assistant proffessor civil department , Sepidan Branch, Islamic Azad University, Sepidan, iran
چکیده [English]

Local scouring around the bridge pier is the leading causes of their destruction. Thus, to reduce and control this phenomenon, numerous researches have been done and many solutions have been suggested. These solutions are classified in two parts, direct and indirect protections methods. In this study, by definition different scenarios, both protection methods and their combined effects were investigated. In this research, cable around piers, as an indirect method, and sill as a direct method were used. Different locations of the sill (front and back of the pier) and the cable around the pier with relative pitch equal to 0.33, 0.50 and 0.67 in clean water conditions were investigated. In the best case, the pier with a front sill and a relative cable pitch of 0.33, has the least amount of scouring. This pier has the highest amount of scour depth reduction with 63% among the other scenarios. In this regard, the pier with a back sill and a relative cable pitch of 0.33, showed 45% reduction in scouring. This indicates that under the same conditions, with the sill movement from the back to the front of the pier, scouring depth parameter improved 18 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • pier
  • Sill
  • Cable
  • Clear Water
Adib, A.,Shiri, V. and Shafai Bejestan, M. (2019). On the Local Scour Around Group Piers in Series by Experimental Tests. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 7, 21-34
Aghli, M. and Zomorodian, S. (2013). Effect of Cable and Collar on Scouring Depth Around Cylindrical Bridge Pier in Meandering River. Irrigation Sciences and Engineering 36, 31-40. (In Farsi)
Ahmadi, M.,Hoseynnejad, M. and Rahimpour, M. (2015). Experimental study on effect of downstream bed sill on local scour around bridge piers in cohesive sediment. Journal of Irrigation and Water Engineering 5, 1-15. (In Farsi)
Akhlaghi, E.,Solimanibabarsad, M.,Derikvand, E. and Abedini, M. (2020). Assessment the Effects of Different Parameters to Rate Scour around Single Piers and Pile Groups: A Review. Archives of Computational Methods in Engineering 27, 183-197
Asgharipari, S. and Shafaibejestan, M. (2018). Evaluation of pier scour reduction using combination of collars, slots and threading method. Journal Management System 11, 41-52. (In Farsi)
Breusers, H.,Nicollet, G. and Shen, H. (1977). Local scour around cylindrical piers. Journal of Hydraulic Research 15, 211-252
Chiew, Y.-M. (1995). Mechanics of riprap failure at bridge piers. Journal of hydraulic engineering 121, 635-643
Chiew, Y.-M. and Melville, B.W. (1987). Local scour around bridge piers. Journal of hydraulic research 25, 15-26
Davodi, H.,Masjedi, A.R.,Heidarneja, M.,Bordbar, A. and Kamanbedast, A.A. (2019). Investigation of the Effect of Cable on the Control of Scour around the Piles Group in the River. Journal of Hydrology and Soil Science 23, 73-86. (In Farsi)
Dey, S.,Sumer, B.M. and Fredsoe, J. (2006). Control of scour at vertical circular piles under waves and current. Journal of Hydraulic Engineering 132, 270-279
Grimaldi, C.,Gaudio, R.,Calomino, F. and Cardoso, A.H. (2009). Control of scour at bridge piers by a downstream bed sill. Journal of Hydraulic Engineering 135, 13-21
Guan, D.,Chiew, Y.-M.,Wei, M. and Hsieh, S.-C. (2019). Characterization of horseshoe vortex in a developing scour hole at a cylindrical bridge pier. International journal of sediment research 34, 118-124
Izadinia, E. and Heydarpoor, M. (2014). Investigation and Comparison of Efficiency of Cable and Groove in Protection Against Scouring. Irrigation Sciences and Engineering 37, 23-32. (In Farsi)
Karimaei Tabarestani, M. (2020). Study on time development of horse-shoe vortex diameter and shear stress at bridge pier. Jornal Management System 13, 51-65. (In Farsi)
Karimaeitabarestani, M. (2020). Study on time development of horse-shoe vortex diameter and shear stress at bridge pier. Water Engineering 13, 51-65. (In Farsi)
Khwairakpam, P. and Mazumdar, A. (2009). Local scour around hydraulic structures. International Journal of Recent Trends in Engineering 1, 59
Lagasse, P.F. and Richardson, E.V. (2001). ASCE compendium of stream stability and bridge scour papers. Journal of Hydraulic Engineering 127, 531-533
Majediasl, M.,Daneshfaraz, R. and Valizadeh, S. (2019). Experimental Investigation of the River Materials Mining Effect on the Scouring Around Armed Pier Groups. Iranian Journal of Soil and Water Research 50, 1363-1380. (In Farsi)
Melville, B. and Sutherland, A. (1988). Design method for local scour at bridge piers. Journal of Hydraulic Engineering 114, 1210-1226
Melville, B.W. (1997). Pier and abutment scour: integrated approach. Journal of hydraulic Engineering 123, 125-136
Melville, B.W. and Chiew, Y.-M. (1999). Time scale for local scour at bridge piers. Journal of Hydraulic Engineering 125, 59-65
Rajaratnam, N. and Ahmed, F. (1998). Flow around bridge piers. Journal of Hydraulic Engineering 124, 288-300
Raudkivi, A.J. and Ettema, R. (1983). Clear-water scour at cylindrical piers. Journal of hydraulic engineering 109, 338-350
Razi, S.,Salmasi, F.,Hosseinzadeh Dalir, A. and Farsadizaeh, D. (2011). Application of Bed Sill to Control Scouring Around Cylindrical Bridge Piers. Journal of Civil Engineering and Urbanism 2, 115-121. (In Farsi)
Safaei, A.,Choramin, M.,Khajavi, S.,Parmoon, A. and Arezoo, A. (2015). Analyzing the affective parameters on the amount of bridge scour in the vicinity of the rough collar in laboratory model. WALIA journal, 17-21
Shafai Bejestan, M.,Masjedi, A. and Kazemi, H. (2010). Effects of bridge pier position in a 180 degree flume bend on scour hole depth. JApSc 10, 670-675
Shahkarami, N. (2018). Evaluation the Performance of Bed Sill, Collar and Their Combination in Scour Protection of Cylindrical Bridge Pier. Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz 47, 113-121. (In Farsi)
Shahsavari, H.,Moradi, S. and Khodashenas, S. (2019). Study of different scouring areas relative to flow velocity in Downstream Base in pairs of bases and Impact of cable protection method on these areas. Quranic Knowledge Research 19, 137-151. (In Farsi)
Shojaei, P.,Farsadizadeh, D. and Hoseinzadehdalir, A. (2012). Effects of Combined Submerged Vanes and Collar on the Scour Reduction around Cylindrical Bridge Piers. Journal of Hydrology and Soil Science, 15, 23-25. (In Farsi)
Tafarojnoruz, A.,Gaudio, R. and Calomino, F. (2012). Evaluation of flow-altering countermeasures against bridge pier scour. Journal of hydraulic engineering 138, 297-305
Wang, L.,Melville, B.,Shamseldin, A. and Nie, R. (2020). Impacts of Bridge Piers on Scour at Downstream River Training Structures: Submerged Weir as an Example. Water Resources Research 56, 20-27