تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جبرانی و غیرجبرانی برای مکان‌یابی سدهای مخزنی (مطالعه موردی: سد کندوله در استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی، فارغ التحصیل گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از ملزومات بهره‌برداری پایدار از منابع آب، خاک و محیط­زیست در بخش کشاورزی، حفظ معیارهای توسعه پایدار در پروژه­های سدسازی است. در این تحقیق به­منظور ساخت سد کندوله در استان کرمانشاه از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) شامل مدل غیرجبرانی تسلط تقریبی و مدل جبرانی شباهت به گزینه ایده‌آل استفاده شده است. بدین منظور پس از تعیین معیارهای مناسب به کمک مطالعات و نظرات کارشناسان، برای تعیین وزن معیارها از تصمیم‌گیری گروهی با اندازه‌گیری میزان توافق تصمیم‌گیران استفاده شد. سپس چهار گزینه منتخب برای این سد، بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و زیر معیارهای مربوطه رتبه بندی شدند و در انتها نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. برای رسیدن به اجماع در رتبه­بندی‌های دو مدل ذکر شده، از روش‌های ادغام مانند میانگین رتبه‌ها، کپ­لند و بردا استفاده شده و در نهایت از روش‌ میانگین برای تلفیق نهایی نتایج روش­های ادغام، بهره گرفته شد. ضمناً علاوه بر تعیین ساختگاه برتر، 17 زیرمعیار مطرح در انتخاب این ساختگاه نیز رتبه­بندی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده رتبه‌بندی گزینه‌ها در دو مدل تسلط تقریبی و شباهت به گزینه ایده‌آل با هم تفاوت داشته ولی نتایج مدل تسلط تقریبی تطبیق بهتری با نتیجه نهایی حاصل از روش‌های ادغام دارد. نتایج ارائه شده در این تحقیق برای مکانیابی مخازن ذخیره­ای در طرح های توسعه آب و خاک براساس معیارهای توسعه پایدار سدسازی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hybrid Compensatory and Non-Compensatory Multi-Criteria Decision Making Models for locating the Reservoir-dams

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim banihabib 1
  • Bahman Vaziri 2
  • Seyed Reza Hashemi 3
  • Mitra Tanhapour 4
1 Professor, Department of irrigation and drainage engineering, Aburaihan Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD, Department of irrigation and drainage engineering, Aburaihan Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of water engineering, Agriculture Faculty, University of Birjand, South Khorasan, Iran
4 PhD candidate, Department of irrigation and drainage engineering, Aburaihan Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the requirements for sustainable operation of soil, water and environment resources in agricultural sector is addressing the sustainable development criteria in dam construction projects. In current research, multi-criteria decision making methods (MCDM) including ELimination Et Choice Translating REality (ELECTRE), as a non-compensatory model, and the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), as a compensatory model, were applied to select proper site for Kandoleh dam in Kermanshah province. For this porpose, after determining the suitable criteria with the help of studies and experts' opinions, group decision making was applied to identify the weight of the criteria by measuring the decision-makers' agreement. Then, the four selected sites for the Kondoleh dam were ranked based on technical, economic, social, environmental criteria and the relevant sub-criteria. At the end, the results were compared togeather. In order to reach a consecsus in the rankings of the two mentioned models, integration methods such as grade average, Copeland and Borda were employed and finally the average method was employed to finalize the results of the integrated methods. Also, 17 sub-criteria were ranked for choosing the dam's site. Based on the results, alternatives ranking for the two models; ELECTRE and TOPSIS, was different. However, the results of the ELECTRE model are more consistent with the final result of the integration methods. The results presented in this study are applicable for selecting storage reservoirs based on sustainable development criteria in soil and water resources development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • dam site selection
  • TOPSIS
  • ELECTRE model
Akter, A., & Ahmed, S. (2015). Potentiality of rainwater harvesting for an urban community in Bangladesh. Journal of Hydrology, 528, 84-93.
Ashton, R. H. (1992). Effects of justification and a mechanical aid on judgment performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 52(2), 292-306.
Ataei M. (2010) Multi-Criteria Evaluation Method (1 ed). Shahroud: University of Technology.
Ayoubi kia, R., Janatrostami, S., Ashrafzadeh, A., Shafiei-sabet, B. (2019). Equitable Allocation of Water Resources Using Shannon Entropy Theory in Compromise Programming Method. Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(2), 297-312.
Banihabib, M.E., Hashemi-Madani, F.S. and Forghani, A., (2017). Comparison of compensatory and non-compensatory multi criteria decision making models in water resources strategic management. Water Resources Management31(12), pp.3745-3759.
Beccali, M., Cellura, M., & Mistretta, M. (2003). Decision-making in energy planning. Application of the Electre method at regional level for the diffusion of renewable energy technology. Renewable energy, 28(13), 2063-2087.
Buchanan, J., & Vanderpooten, D. (2007). Ranking projects for an electricity utility using ELECTRE III. International Transactions in Operational Research, 14(4), 309-323.
Cables Perez, E.H., Garcia Cascales, M.S., and Lamat, M.T. (2008). The use of different norms in the TOPSIS decision making method. In Computational Intelligence In Decision And Control, 21-24 September 2008, Madrid, Spain, pp. 501-506.
Chezgi, J. (2019). Application of SWAT and MCDM Models for Identifying and Ranking Suitable Sites for Subsurface Dams. In Spatial Modeling in GIS and R for Earth and Environmental Sciences (pp. 189-211). Elsevier.
Chezgi, J., Pourghasemi, H. R., Naghibi, S. A., Moradi, H. R., & Kheirkhah Zarkesh, M. (2016). Assessment of a spatial multi-criteria evaluation to site selection underground dams in the Alborz Province, Iran. Geocarto International, 31(6), 628-646.
Darvishi, S., Jozi, S.A., Malmasi, S. and Rezaian, S., (2020). Environmental risk assessment of dams at constructional phase using VIKOR and EFMEA methods (Case study: Balarood Dam, Iran). Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal26(4), pp.1087-1107.
Dortaj, A., Maghsoudy, S., Ardejani, F. D., & Eskandari, Z. (2020a). A hybrid multi-criteria decision making method for site selection of subsurface dams in semi-arid region of Iran. Groundwater for Sustainable Development, 10, 100284.
Dortaj, A., Maghsoudy, S., Ardejani, F. D., & Eskandari, Z. (2020b). Locating suitable sites for construction of subsurface dams in semiarid region of Iran: using modified ELECTRE III. Sustainable Water Resources Management, 6(1), 7.
Georgopoulou, E., Lalas, D., & Papagiannakis, L. (1997). A multicriteria decision aid approach for energy planning problems: The case of renewable energy option. European journal of operational research, 103(1), 38-54.
Ghasemi L., Arabi A., A., Zahmatkesh Z., & Koneshloo A. (2010). Studies of the first phase of Kondoleh reservoir dam, Volume 1: Basic studies report, Gamasiab Consulting Engineers Company, Kermanshah, Iran.
Hwang C.L., Yoon K. (1981). Multiple attributes decision making methods and application applications. Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, p. 260
Jeffreys, I., 2004. The use of compensatory and non-compensatory multi-criteria analysis for small-scale forestry. Small-scale Forest Economics, Management and Policy3(1), pp.99-117.
Jozaghi, A., Alizadeh, B., Hatami, M., Flood, I., Khorrami, M., Khodaei, N., & Ghasemi Tousi, E. (2018). A comparative study of the AHP and TOPSIS techniques for dam site selection using gis: A case study of sistan and baluchestan province, iran. Geosciences, 8(12), 494.
Jozi, A., & Malmir, M. (2014). Environmental risk assessment of dams by using multi-criteria decision-making methods: A case study of the Polrood Dam, Guilan Province, Iran. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 20(1), 69-85.
Junior, F.R.L., Osiro, L. and Carpinetti, L.C.R., (2013). A fuzzy inference and categorization approach for supplier selection using compensatory and non-compensatory decision rules. Applied Soft Computing, 13(10), 4133-4147.
Kamangar, M., Ghaderi, F., Karami, P. (2016). Implementation of Shannon Entropy Method to Determine Areas Suitable for Artificial ground water recharge Case Study: Sarkhoon Plain. Iranian Journal of Soil and Water Research, 47(2), 247-258.
Kaya, T., & Kahraman, C. (2011). An integrated fuzzy AHP–ELECTRE methodology for environmental impact assessment. Expert Systems with Applications, 38(7), 8553-8562.
Khan, C., Anwar, S., Bashir, S., Rauf, A., & Amin, A. (2015). Site selection for food distribution using rough set approach and TOPSIS method. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 29(6), 2413-2419.
Kharazi, P., Yazdani, M.R. and Khazealpour, P., (2019). Suitable identification of underground dam locations, using decision-making methods in a semi-arid region of Iranian Semnan Plain. Groundwater for Sustainable Development, 9, p.100240.
Khodashenas, S.R. and Yarahmadi, N., (2016). Storage dam’s locality placing by MCDM techniques (case study: three dams in Iran). Arabian Journal of Geosciences9(13), p.612.
Kuncheva, L. I. (1994). Pattern recognition with a model of fuzzy neuron using degree of consensus. Fuzzy Sets and Systems, 66(2), 241-250.
Malekmohammadi, B., Zahraie, B., & Kerachian, R. (2011). Ranking solutions of multi-objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis. Expert systems with applications, 38(6), 7851-7863.
Minatour, Y., Khazaei, J. and Gholami, A., (2013). Extension of an integrated AHP and TOPSIS approach in water resources management. In 9th International River Engineering Conference, Shahid Chamran University, Ahwaz.
Minatour, Y., Khazaie, J., Ataei, M., & Javadi, A. A. (2015). An integrated decision support system for dam site selection. Scientia Iranica, 22(2), 319-330.
Othman, A.A., Al-Maamar, A.F., Al-Manmi, D.A.M.A., Liesenberg, V., Hasan, S.E., Obaid, A.K. and Al-Quraishi, A.M.F., (2020). GIS-Based Modeling for Selection of Dam Sites in the Kurdistan Region, Iraq. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(4), 244.
Rogers, M., & Bruen, M. (1998). Choosing realistic values of indifference, preference and veto thresholds for use with environmental criteria within ELECTRE. European Journal of Operational Research, 107(3), 542-551.
Saaty, T.L. (1980) The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource, Allocation. RWS publication, New York: McGraw-Hill
Samaras, G.D., Gkanas, N.I. and Vitsa, K.C., (2014). Assessing risk in dam projects using AHP and ELECTRE I. International Journal of Construction Management, 14(4), 255-266.
Singh, L. K., Jha, M. K., & Chowdary, V. M. (2017). Multi-criteria analysis and GIS modeling for identifying prospective water harvesting and artificial recharge sites for sustainable water supply. Journal of Cleaner Production, 142, 1436-1456.
Srdjevic, B., Medeiros, Y. D. P., & Faria, A. S. (2004). An objective multi-criteria evaluation of water management scenarios. Water resources management, 18(1), 35-54.
Yasser, M., Jahangir, K., & Mohmmad, A. (2013). Earth dam site selection using the analytic hierarchy process (AHP): a case study in the west of Iran. Arabian Journal of Geosciences, 6(9), 3417-3426.
Zarghami, M. & Ehsani, I. (2011). Evaluation of different Group Multi-Criteria Decision Making Methods in Selection of Water Transfer Projects to Urmia Lake Basin. Iran Water Resources Research, 7(2), 1-14.