ارزیابی مزرعه‌ای عملکرد آبیاری جویچه‏ای در مزارع ذرت و ارائه راهکار‏های مدیریتی با استفاده از مدل WinSRFR (مطالعه موردی: دزفول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

بررسی‏ها نشان داده است که راندمان آبیاری سطحی در کشور، به­ویژه در استان خوزستان، نسبتاً پایین است. این در حالی است که افزایش راندمان آبیاری و کاهش تلفات آب آبیاری، با توجه به وضعیت منابع آب کشور، امری ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه‏ای در اراضی شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول و ارائه راهکارهای پیشنهادی از طریق بهینه‏سازی پارامترهای طراحی توسط مدل WinSRFR بود. به منظور دستیابی به هدف، سه مزرعه در منطقه دیلم و سه مزرعه در منطقه BC انتخاب شد. نتایج نشان داد که تلفات نفوذ عمقی و رواناب در مزارع منطقه دیلم به ترتیب بین ۹/۴ تا ۵/۸۱ و 3/۲۴ تا 3/۶۲ درصد متغیر بود. این مقادیر در مزارع منطقه BC به­ترتیب 2/3 تا 2/49 و 6/۵ تا 3/۶۲ درصد تعیین شد. نتایج همچنین نشان داد که در کلیه مزارع مورد بررسی در دو منطقه دیلم و BC مقدار تلفات رواناب بیش‏تر از مقدار تلفات نفوذ عمقی است. این در حالیست که برخی مزارع با وجود تلفات بالا، کم آبیاری شده‏ بودند و راندمان نیاز آبی آنها کمتر از 100 درصد تعیین شد. راندمان کاربرد در کلیه مزارع بین 45-13درصد متغیر بود. به­طور کلی بررسی‏ها نشان داد که مدیریت مقدار و مدت آبیاری بر اساس شکل و مشخصات اراضی مناسب نبوده است، این موضوع به دلیل عدم آگاهی آبیاران از مقدار آب مورد نیاز و عدم قطع جریان ورودی در زمان مناسب است. پس از ارزیابی وضعیت موجود، ارائه راهکار‏های مدیریتی با استفاده از مدل WinSRFR نشان داد در صورتی که مدیریت مناسبی بر طول، شیب و دبی ورودی به جویچه‌ها صورت پذیرد، راندمان کاربرد آب به میزان %8/35 (از %8/29 تا %6/65) افزایش و تلفات رواناب به میزان %7/49 (از %7/59 به %10) کاهش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Field Evaluation of Furrow Irrigation Performance in Corn Fields and Presentation of Management Solutions using WinSRFR Model (Case Study: Dezful)

نویسندگان [English]

  • Omid Raja 1
  • Hadi Rezaii rad 1
  • Hamed Ebrahimian 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Studies have shown that irrigation efficiency is low in Iran and Khuzestan province. However, it is essential to increase irrigation efficiency and reduce irrigation water losses in the field according to the water resources status. The main purpose of this study was to evaluate the performance of furrow irrigation in the fields of Shahid Beheshti Agriculture and Industry Company in Dezful and to offer some proposed solutions using optimization of design parameters by WinSRFR model. Three fields in Deylam region and three fields in BC region were selected to determine the irrigation efficiency. The results showed that the deep percolation and runoff losses in the fields of Deylam region varied between 4.9 to 81.5% and 24.3 to 62.3%, respectively. These values were detemined at 3.2 to 49.2% and 5.6 to 62.3% in the fields of BC region, respectively. Overall, the results showed that the amount of runoff losses is more than the amount of deep percolation losses in all the studied fields in Deylam and BC regions. However, despite the high losses, some fields were under deficit irrigation and their water requirement efficiency was less than 100%. The application efficiency in all fields varied between 13-45%. Generally, investigations showed that the management of the amount and duration of irrigation was not appropriate; this is due to the lack of awareness of farmers about the amount of water needed and cut-off of the inflow at the appropriate time. After evaluating the current situation, the presentation of management solutions using the WinSRFR model showed that if proper management of the length, slope and flow rate to the furrows is done, the water application efficiency will be significantly increased 35.8% (from 29.8% to 65.6%) and runoff losses decreased 49.7% (from 59.7% to 10%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Application efficiency
  • surface irrigation
  • deep percolation
  • runoff
  • simulation
Abbasi, F. (2013). Principles of Flow in Surface Irrigation. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage, 232pp.
Abbasi, F. and Sheini Dashtegol, A. (2017). Evaluating and Improving the Sugarcane Furrow Irrigation Management in Khuzestan, Water and Soil Science, 26(4): 109-121.
Abbasi, F. and Sohrab, F. (2011). Evaluating Irrigation Efficiency and Iso-Efficiency Maps in Iran. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 October 2011, Tehran, Iran.
Abbasi, F., F. Sohrab, N. Abbasi. (2017). Evaluation of irrigation efficiencies in Iran. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 17 (67): 113-128.
 
Alizadeh, A. (2004). Design of irrigation systems. Translation (fifth edition with revision). Astan Quds Razavi Publications, Mashhad. (In persian)
Bautista, E., Clemmens, A.J., Strelkoff, T.S., Schlegel, J. (2009). Modern analysis of surface irrigation ystems with WinSRFR, Agricultural Water Management.
Bautista, E., Schlegel, J.L. and Strelkoff, T.S. (2012). WinSRFR 4.1 - User Manual. USDA-ARS Arid Land Agricultural Research Center. 21881 N. Cardon Lane, Maricopa, AZ, USA.
Beykzadeh, E., A.N., Ziaei, K. and Davari, Ansari, H. (2014). Optimization of Inflow Rate and Cutoff Time using the Full Hydrodynamic Model, Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 8(2): 377-385. (In persian)
Chen, B., Ouyang, Z., Zhang, S.H. (2012). Evaluation of hydraulic process and performance of border irrigation with different regular bottom configurations. JournalResources Ecology, 3(2): 151–160.
Eldeiry, A., Garcia, L., Ei-Zaher, A.S.A. and El-Sherbini Kiwan, M. (2005). Furrow Irrigation System Design for Clay Soils in Arid Regions. Applied Engineering in Agriculture, 21(3): 411- 420.
Elliott, R. L. and Walker, W. R. (1982). Field evaluation of furrow infiltration and advance functions. Transactions of the ASAE, 25(2): 396-0400.
Gillies, M. H., Smith, R. J. and Raine, S. R. (2008). Measurement and Management of Furrow Irrigation at the Field Scale.Irrigation Australia 2008-Share the Water, Share the Benefits: Irrigation Australia National Conference and Exhibition, Melbourne, Australia.
Gudissa, H.D. and Edossa., D.C. (2014).  Evaluation of surge and cutback flow furrow irrigation systems for pepper (capcicum annuum) production. Irrigation and Drainage, 63(4): 463-473.
Hamdi Ahmadabad, Y. (2016). Evaluating the performance of irrigation systems for effective use of water (Case study: Moghan Plain), Master Thesis, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran. (In persian)
Hamdi Ahmadabad, Y., Liaghat, A., Sohrabi, T. and Rasoulzadeh, A. and Nazari, B. (2016). Performance evaluation of furrow systems in corn farms to improve irrigation efficiency under farmer management (Case study: Moghan Agro-industry and husbandry), Journal of Water and Irrigation Management, 6(1): 15-28. (In persian)
Heydari, N. and Abbasi, F. (2016). Optimization of Design and Management Parameters of Border Irrigation: A Case Study of Ramshir Irrigation and Drainage Network, Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 17(66):55-70. (In persian)
Kanuni, A. (2007). Evaluation of furrow irrigation efficiency under different managements in Moghan region, Agricultural Engineering Research Quarterly, 8 (2): 17. (In persian)
Kifle, M., Tilhun, K. and Yazew, E. (2008). Evaluation of surge flow furrow irrigation for onion production in a semiarid region of Ethiopia. Irrigation Science, 26(4): 325-333.
Mazarei, R., Mohammadi, A. S., Naseri, A. A., Ebrahimian, H. and Izadpanah, Z. (2020). Optimization of furrow irrigation performance of sugarcane fields based on inflow and geometric parameters using WinSRFR in Southwest of Iran, Agricultural Water Management, 228: 105899.
Mokari Gahroodi, E. Liaghat, A.M. and Nahvinia, M.J. (2013). Application of WinSRFR3.1 Model in Furrow Irrigation Simulation, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 7(1): 59. (In persian)
Morris, M.R., Hussain, A., Gillies, M.H., Halloran, N.J. (2015). Inflow rate and border irrigation performance, Agricultural Water Management, 155: 76–86.
Nahvinia, M.J. Liaghat, A.M. and Abbasi, F. (2019). The evaluation of irrigation network by using classic and new concepts of irrigation efficiency (Case study: Hamody irrigation system of khozestan), Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(3): 567-579. (In persian)
Navabian, M., Liaghat, A. M., Smith, R. J. and Abbasi, F. (2009). Empirical Functions for Dependent Variables in Cutback Furrow Irrigation. Irrigation Science, 27(3): 215-222.
Nie, W. B., Fei1, L. J. and X. Y. Ma. (2014). Applied Closed-end Furrow Irrigation Optimized Design Based on Field and Simulated Advance Data. Journal of Agricultural Science and Technology, (16): 395-408.
Nie, W.B., Li, Y.B., Zhang, F., Ma, X.Y. (2019). Optimal discharge for closed-end border irrigation under soil infiltration variability. Agricultural Water Management, 221: 58–65.
Qasemzadeh Majari, F. (1998). Evaluation of farm irrigation systems (translation). Second edition, Astan Qad Razavi Publications, 329 p. (In persian)
Riahifarsani, H., Nouriimamzadehei, M.R., Fatahinafchi, R. and Tabatabaee, S.H. (2014). Evaluating of Furrow Irrigation Systems in Shakrekord, Borojen and Khanmirza plains, Irrigation Sciences and Engineering, 37(2): 95-104. (In persian)
Roldán-Cañas, J., Chipana, R., Moreno-Pérez, M. and Chipana, G. (2015). Description and Evaluation of Zigzag Furrow Irrigation in the Inter-Andean Valleys of Bolivia. Irrigation and Drainage Engineering, 141(11): 04015019 1-10.
Smith, R.J., Raine, S.R. and Minkevich, J. (2005). Irrigation application efficiency and deep drainage potential under surface irrigated cotton, Agricultural Water Management, 71(2):117-130.
Soleimani H. and Hassanli, A. (2008). Estimation of water unit cost, water use efficiency and water added value for major crops in Darab as an arid land, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 5(1): 45. (In persian)
Tafteh, A., Reaza Emdad, M. and Ghalebi, S. (2017). Investigation of effective factors on water use efficiency of border irrigation at actual and extensible root zone depth of wheat in Hamidieh (Khuzestan), Journal of Water and Soil Resources Conservation, 6(4): 75. (In persian)
Taghizadeh, Z., Verdinejad, V.R., Ebrahimian, H. and KhanmohammadiN. (2013). Field Evaluation and Analysis of Surface Irrigation System with WinSRFR (Case Study Furrow Irrigation), Journal of Water and Soil, 26(6): 1450-1459.
Unlu, M., Kanber, R., Onder, S., Sezen, M., Diker, K., Ozekici, B. and Oylu, M. (2007).  Cotton yields under different furrow irrigation management techniques in the Southeastern Anatolia Project (GAP) area, Turkey. Irrigation science, 26(1): 35-48.
Valipour, M. and Montazar, A. A. (2012). An Evaluation of SWDC and WinSRFR Models to Optimize of Infiltration Parameters in Furrow Irrigation. American Journal of Scientific Research, 69: 128- 142.
Walker, W.R., Skogerboe, G.V. (1987). Surface Irrigation:’ Theory and Practice’. Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
WU, D., XUE, J., BO, X. (2017). Simulation of irrigation uniformity and optimization of irrigation technical parameters based on the SIRMOD model under alternate furrow irrigation. Irrigation and Drainage, 66: 478–491.
Xu, J., Cai, H., Saddique, Q., Wang, X., Li, L., Ma, C., Lu, Y. (2019). Evaluation and optimization of border irrigation in different irrigation seasons based on temporal variation of infiltration and roughness. Agriculture Water Management, 214: 64–77.