مطالعه تطبیقی کارایی برخی نمایه‎های خشکسالی هواشناسی در مناطق مختلف اقلیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار هواشناسی کشاورزی، گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشکده هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

3 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس هواشناسی همدیدی، سازمان هواشناسی کشور، تهران، ایران

5 کارشناس هواشناسی کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رفتار دوره‌ای خشکسالی و شناسایی فراوانی و شدت خشکسالی به همراه معرفی یک یا چند نمایه سازگار برای نواحی اقلیمی در کشور بوده است. از داد‌ه‌های روزانه 42 ایستگاه همدیدی در دوره‌ آماری 23 ساله (1395-1372) استفاده شد. به کمک "سنجه کارآمد" ویژگی خشکسالی در هر یک از پهنه‌های اقلیمی کشور بررسی شد. نتایج نشان داد که خشکسالی‌های رخ داده در طبقه‌ متوسط قرار می‌گیرند. سال 79-1378 در پهنه‌ خشک و 87-1386 در سایر پهنه‌ها به عنوان سالی با خشکسالی گسترده در کل کشور در نظر گرفته شدند. بر اساس "سنجه کارآمد"، نتایج به دست آمده نشان داد که نمایه درصد نرمال بارش (PNPI)، شاخص مناسبی به ویژه برای مناطق مرطوب نبود. در حالی‌که نمایه تبخیر و تعرق- بارش استانداردشده (SPEI)، شرایط خشکسالی در مناطق مرطوب‌تر را بهتر نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بر خلاف رفتار دیگر نمایه‎ها، نمایه بارش استاندارد شده (SPI) در پایش خشکسالی در تمامی طبقات اقلیمی نتایج یکسانی داشته است. به  نظر می‎رسد نتیجه مذکور منطقی نبوده و بیانگر این موضوع است که استفاده از SPI بایستی با دقت بیشتری صورت گیرد. در خصوص تداوم خشکسالی‌ها به جزء نمایه Z چینی، که در برخی موارد، در تعیین دوره‌های تر و خشک نتایج کاملاً معکوسی را نشان داد تمامی نمایه‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی تغییرات خشکسالی، دوره‌ای نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Efficiency of Some Meteorological Drought Indices in Different Climate Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Bazgeer 1
  • Ebrahim Asadi Oskouei 2
  • Faezeh Abbasi 3
  • Parviz Rezazadeh 4
  • Masoud Haghighat 5
1 Assistant Professor, Agricultural Meteorologist, . Department of Physical Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Atmospheric Science & Meteorogical Research Center, Tehran, Iran
3 Department of Physical Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Synoptic Meteorologist, I. R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO), Tehran, Iran
5 Agricultural Meteorologist , I. R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO), Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the periodic behavior, frequency and severity of drought along with introducing one or several adopted indices for each climate region in Iran. Daily data of 42 synoptic weather stations for a 23-year statistical period (1993-2016) were used in this study. Using the "efficient measure" hypothesis, the drought characteristics of each climate zones were investigated in the country. The years 1999-2000 in the arid zone and 2007-08 in other climate types were considered as a year of widespread drought throughout the country. According to "efficient measure", the results showed that the percentage of normal precipitation index (PNPI) was not a suitable indicator, especially for humid regions. Whereas, the standardized Precipitation Evapotranspiration index (SPEI) showed better performance on drought monitoring in wetter regions. Unlike the performance of other indices, the standardized precipitation index (SPI) had the same results in drought monitoring in all climates. This finding does not seem logical and indicates that the use of SPI should be done more carefully. With regard to the droughts persistence, except for the Chinese-Z index which in some cases showed completely opposite results in the wetter and dry periods, not all indices differed significantly. In addition, the results of this study revealed that the pattern of drought changes was not periodic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meteorological Drought
  • Standardized Precipitation Index
  • Climate Classification
Asadi Zarch, M.A., Mobin, M.H., Malekinejad, H., Dastorani, M.T. and Rezaei Zarchi, S. (2009). Introducing a new index for the detection and determination of drought and its severity, duration and extent in arid regions of Iran. In: Proceedings of 5th National Conference on Watershed Management Science and Engineering, Karaj, Iran. (In Farsi)
Bazrafshan, J., Hejabi, S. and Rahimi, J. (2014). Drought monitoring using the multivariate standardized precipitation index (MSPI). Water resources management, 28(4), 1045-1060.
Bazgeer, S., Abbasi, F., Asadi Oskoei, E., Haghighat, M. and Rezazadeh, P. (2019). Assessing the Homogeneity of Temperature and Precipitation Data in Iran with Climatic Approach. Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, 6 (1), 51-70. (In Farsi)
Beguería, S., Vicente‐Serrano, S. M., Reig, F. and Latorre, B. (2014). Standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) revisited: parameter fitting, evapotranspiration models, tools, datasets and drought monitoring. International journal of climatology, 34(10), 3001-3023.
Boroghani, M, Moradi H, Zangane Asadi M. (2015). Zoning and determination of the best index in Khorasan Razavi. Journal of Arid Regions Geographic Studies. 5 (19), 70-84. (In Farsi)
Darand, M. (2015).Drought Monitoring in Iran by Palmer Severity Drought Index (PDSI) and Correlation with Oceanic Atmospheric Teleconnection Patterns. Geographical Researches Quarterly Journal, 29 (4), 67-82. (In Farsi)
Dehban, H., Ebrahimi, K. and Araghinejad, SH. (2015). Introduction and Assessment of a New Drought Monitoring Index, MRDI (Case Study: Gorganroud Basin, Iran). Iranian Journal of Soil and Water Research, 46(1), 19-30. (In Farsi)
Du, J., Fang, J., Xu, W. and Shi, P. (2013). Analysis of dry/wet conditions using the standardized precipitation index and its potential usefulness for drought/flood monitoring in Hunan Province, China. Stochastic environmental research and risk assessment, 27(2), 377-387.
Ebrahimzadeh, S., Bazrafshan, J. and Ghorbani, Kh. (2013). Study of the identification of the variations in plant vegetation using remote sensing and ground-based drought indices (case study: Kermanshah province). Journal of Agricultural Meteorology, 1(1), 37-48. (In Farsi)
Farajzadeh, M. and Ahmadian, K. (2014).Temporal and Spatial Analysis of Drought with use of SPI Index in Iran. Journal of Natural Environmental Hazards,3(4), 1-16. (In Farsi)
Fazel Dehkordy, L., Azarnivand, H., Zare Chahoki, M.A., Mahmoudi Kohan, F. and Khalighi, Sh. (2016). Dought Monitoring using Vegetation Index (NDVI) (case study: Rangeland of Ilam Province). Journal of Range and Watershed Management (Iranian Natural Resources), 69(1), 141-154. (In Farsi)
Goodarzi M, Abedi Koupai J, Heidarpour M, Safavi H R. (2015). Analysis of the Effects of Various Parameters on Groundwater Recharge using a Hybrid Method. Journal of Water & Soil Science, 2015; 19 (73):287-299. (In Farsi)
Gibbs,W.J and J.V. Maher, (1967), Rainfall deciles as drought indicators. Bureau of Meteorology Bulletin No. 48. Commonwealth of Australia, Melbourne.
Hao, Z. and AghaKouchak, A. (2013). Multivariate standardized drought index: a parametric multi-index model. Advances in Water Resources, 57, 12-18.
Mishra, A. K. and Singh, V. P. (2010). A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 391(1), 202-216.
Heim, R. R. (2002). A review of twentieth-century drought indices used in the United States. Bulletin of the American Meteorological Society, 84, 1149−1165.
INSF )Iran National Science Foundation). (2017). A New and Simple Method for Assessing the Impacts of Climate Change on Meteorological Drought Monitoring Indicators, Tehran, Iran. (In Farsi)
Karimi, V., Habibinejadrooshan, M. and Alijani, A. (2011). Investigation of meteorological drought indixes in Mazandaran synoptic stations. Journal of Irrigation and Water Engineering, 2(1), 15-25. (In Farsi)
Kendall MG, Stuart A. (1977).The Adanced Theory of Statistics. Charles Griffin & Company: London, High Wycombe; 400–401.
Khalili, A. and Bazrafshan, J. (2003).Evaluation of Meteorological Drought Performance in Different Climatic Samples of Iran. Journal of Meteorological Organization (Nivar), 48(1), 79-93. (In Farsi)
McKee, T.B., N. J. Doesken, and  Kliest, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. In Proceedings of the 8th Conference of Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim, CA. American Meterological Society, Boston, MA. 179-18.
Morid, S., Smakhtin, V. and Moghaddasi, M. (2006). Comparison of seven meteorological indices for drought monitoring in Iran. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society, 26(7), 971-985.
Naserzade, M.H. and Ahmadi, E. (2012).Investigation of the performance of meteorological drought indices in drought assessment and zoning in Qazvin province. Scientific Journal Management System, 12(27), 141-162. (In Farsi)
Nosrati, K., Mohseni Saravi, M. and Shahbazi, R. (2014).Application and Comparison of Standardized Precipitation and Standardized Precipitation Evapotranspiration Indices for Evaluating Meteorological Drought Condition of Tehran Province. Journal of Desert Management,2(3), 77-90. (In Farsi)
Quiring, S. M. and Ganesh, S. (2010). Evaluating the utility of the Vegetation Condition Index (VCI) for monitoring meteorological drought in Texas. Agricultural and Forest Meteorology, 150(3), 330-339.
Rezaei Moghadam, M.H., Valizadeh, K., Rostamzadeh, H. and Rezaee, A. (2012). Evaluating the Adequacy of MODIS in the Assessment of Drought (Case Study: Urmia Lake Basin). Journal of Geography & Sustainability of Environment, 2(4), 37-52. (In Farsi)
 Sari Sarraf, B., Mahmoudi, S., Zangane, S. and Pashaei, Z. (2016). Monitoring and predicting the wet and dry periods in Tabriz using CLIMGEN models and SPI. (2018). Journal of Hydro geomorphology, 1(2), 61-78. (In Farsi)
Shayegh, E. and Soltani, S. (2011). Drought Analysis in Yazd Province Based on Drought Indices. Journal of Water and Soil Science, 15 (57), 231-249. (In Farsi)
Shakiba, A.R., Mirbagheri, B. and Kheyri, A. (2010).Drought and its impact on groundwater resources in eastern Kermanshah province using SPI index. Journal of the Iranian Geographical Society, 25, 105-124. (In Farsi)
Piri, H, Rahdari, V. and Maleki, S. (2013).Study and compare performance of four meteorological drought index in the risk management droughts in Sistan and Baluchestan province. Journal of Irrigation & Water Engineering, 3(11), 96-114. (In Farsi)
Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S. and López-Moreno, J. I. (2010). A multiscalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index. Journal of Climate, 23(7), 1696-1718.
Willeke, G., Hosking, JRM., Wallis, JR. and Guttman NB. (1994). The national drought atlas. Institute for Water Resources Report 94-NDS-4,U.S. Army Corps of Engineers.
Zarei, R., Sarajian, M. and Bazgeer, S. (2013). Monitoring Meteorological Drought in Iran Using Remote Sensing and Drought Indices. Desert, 18, 89-97.
Zhang, A. and Jia, G. (2013). Monitoring meteorological drought in semiarid regions using multi-sensor microwave remote sensing data. Remote sensing of Environment, 134, 12-23.