تاثیر زاویه شیب بر استحصال آب باروش کجاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و آبادانی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران- کرج- ایران

2 استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در مناطقی که بارندگی سالانه آن­ها کمتر از نیاز آبی گیاهان است الزام به فراهم نمودن آب برای گیاه به­منظور رشد مناسب و بدون تنش وجود دارد. یکی از روش­هایی که کمترین صدمه را به محیط­زیست وارد می­آورد استفاده از تکنیک­های استحصال آب باران است. شبیه­سازی یک سیستم استحصال آب تا به­حال مورد غفلت قرار گرفته است و این کار جزو معدود کارها در این زمینه است. سیستم کجاوه یک سیستم استحصال آب باران در محل است که قابل استفاده در مناطق با شیب بسیار کم بوده و به­صورت مکانیزه برای کشت­های سالانه قابل اجرا است. به­منظور بررسی کارکرد سیستم استحصال آب باران، شبیه­سازی کامپیوتری انجام گرفت. اصلی­ترین بخش این شبیه­سازی، تخمین نفوذ باران در سطوح شیب­دار است. در این تحقیق یک روش مفهومی- تجربی برای تخمین نفوذ باران در سطوح شیب­دار و یافتن ساختاری با ابعاد هندسی مناسب جهت استحصال آب باران استفاده گردیده است. نتایج حاصل از شبیه­سازی تهیه شده با استفاده از این روش، با داده های آزمایش مقایسه گردید و پس از کالیبره نمودن شبیه­سازی، از آن برای بررسی ساختار­هایی با شیب­ مختلف دیواره­، استفاده شد. نتایج بیانگر وجود یک شیب بهینه است که در آن حداکثر توان سیستم کجاوه برای متمرکز نمودن آب اتفاق می­افتد. برای خاک با باف شن- لم، ساختمان خاک­دانه­ای، شدت بارش 49/11 سانتی­متر در ساعت، مدت بارندگی به طول 10 دقیقه و در شرایط ایجاد ساختار در این تحقیق، ساختاری با قاعده مربع بطول۵۰ سانتی­متر و عمق حفره ۱۰ سانتی‌متر (شیب دیواره در حدود 22 درجه)، بیشترین کارآیی در متمرکز نمودن آب را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Slope Angle on Water Harvesting Using Kajaveh Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hami Kouchebaghi 1
  • Teymour Sohrabi 2
  • Arezoo Nazi Ghameshlou 3
1 Department of Irrigation and Development - Campus of Agriculture and Natural Resources - University of Tehran - Karaj - Iran
2 Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, P. O. Box 4111, Karaj, 31587-77871, Iran.
چکیده [English]

In areas where annual rainfall is less than the crop water requirement, providing water for plant is necessary to grow properly without stress. One of the methods that have least damaging to the environment is rainwater harvesting techniques. The Kajaveh system is a local rainwater harvesting system that can be used in very low-slope areas and can be used in a mechanistic manner for annual crops. In order to investigate the operation of the rainwater harvesting system, computer simulations were performed. Estimating rain infiltration on sloping surfaces is the main part of this simulation. In this research, a semi conceptual- experimental method was used to estimate the infiltration of rainfall on sloping surfaces and find a structure with suitable geometric dimensions to rainwater harvesting. The results of the simulation that was prepared using this method were compared with the experimental data and after calibrating the simulation, it was used to study structures with different wall slopes. The results indicate that there is an optimal slope in which the maximum ability of the Kajaveh system to water concentrate occurs. For the soil whit Sand-Loam type, Aggregate structure, precipitation intensity of 11.49 cm per hour, rainfall duration of 10 minutes and in the conditions of structure formation in this research, a square base structure with 50 cm length and cavity depth of 10 cm (wall slope of about 22 degrees) showed the highest efficiency in water concentrating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration
  • Kajaveh
  • Rain
  • Slope
  • Simulation
 Abdallah, N. A., Ting Wua, L. andMohammed Elamin, A.V. (2016). Rain infiltration into loess soil under different rain intensities and slope angles. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS), 8 (2), 179- 183.
 Assouline, S. and Ben-Hur, M. (2006). Effects of rainfall intensity and slope gradient on the dynamics of interrill erosion during soil surface sealing. Catena, 66 (3), 211– 220.
 Chaplot, V. and Le Bissonais, Y. (2000). Field measurements of interrill erosion under different slopes and plot sizes. Earth Surf. Process. Landforms, 25, 145–153.
 Chen, L. and Young, M.H. (2006). Green-Ampt infiltration model for sloping surfaces. Water Resour, 42 (7), W07420.
 Cerdà, A. and García-Fayos, P., (1997). The influence of slope angle on sediment, water and seed losses on badland landscapes. Geomorphology, 18, 77–90.
 Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill, New York.
 Essig, E.T., Corradini, C., Morbidelli, R. and Govindaraju, R.S. (2009). Infiltration and deep flow over sloping surfaces: comparison of numerical and experimental results. J. Hydrol, 374, 30–42.
Fox, D.M., Bryan, R.B. and Price, A.G. (1997). The influence of slope angle on final infiltration rate for interrill conditions. Geoderma, 80, 181–194.
Fredlund, D.G. (1997). Unsaturated Soil Mechanics. China Building Industry Press, Beijing, China.
 Fujimura, K. and Ando, Y. (2001). Analysis of infiltration capacity in upper soil layer during unsteady rainfall using a rainfall simulator. Urban Drainage Modeling, 23, 83–88.
 Janeau, J.L., Bricquet, J.P., Planchon, O. and Valentin, C. (2003). Soil crusting and infiltration on steep slopes in northern Thailand. Europ. J. Soil Sc, 54, 543–553.
 Jing, X., Zhang, Sh., Zhang, J., Wang, Y. and Wang, Y. (2017). Assessing efficiency and economic viability of rainwater harvesting systems for meeting non-potable water demands in four climatic zones of China. Resources, Conservation & Recycling, 126, 74–85.
 Khan, M.N., Gong, Y., Hu, T., Lal, R., Zheng, J., Justine, M.F., Azhar, M., Che, M. and Zhang, H. (2016). Effect of slope, rainfall intensity and mulch on erosion and infiltration under simulated rain on purple soil of south-western Sichuan province, China. Water, 8 (11), 528-533.
 Luk, S. H., Cai, Q. and Wang, G. P. (1993). Effects of surface crusting and slope gradient on soil and water losses in the hilly loess region, north china. Catena Suppl, 24, 29- 45.
 Mein, R.G. and Larson, C.L. (1973). Modeling infiltration during a steady rain. Water Resour, 9, 384–394.
 Morbidelli, R., Saltalippi, C., Flammini, A., Cifrodelli, M., Corradini, C. and Govindaraju, R. S. (2015). Infiltration on sloping surfaces: laboratory experimental evidence and implications for infiltration modelling. J. Hydrol, 523, 79–85.
 Morbidelli, R., Saltalippi, C., Flammini, A., Cifrodelli, M., Picciafuoco, T., Corradini, C. and  Govindaraju, R.S. (2016). Laboratory investigation on the role of slope on infiltration over grassy soils. J. Hydrol, 543, 542–547.
 Morbidelli, R., Corradini, C., Saltalippi, C., Flammini, A., Dari, J. and Govindaraju, R.S. (2019).  A New Conceptual Model for Slope-Infiltration. J.  Water, 11, 678-684.
 Morin, J. and Benyamini, Y. (1977). Rainfall infiltration into bare soils. Water Resource, 13, 813-817.
 Mu, W., Yu, F., Li, C., Xie, Y., Tian, J., Liu, J. and Zhao, N. (2015). Effects of rainfall intensity and slope gradient on runoff and soil moisture content on different growing stages of spring maize. Water, 7, 2990–3008.
 Nassif, S.H. and Wilson, E.M. (1975). The influence of slope and rain intensity on runoff and infiltration. Hydrol. Sci, 20 (4), 539–553.
 Oweis, T., Hachum, A. and Kijne, J. (1999). Water harvesting and supplementary irrigation for improved water use efficiency in dry areas. SWIM Paper 7. International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka.p: 41.
 Oweis, T., Prinz, D. and Hachuma. (2001). Water Harvesting: Indigenous Knowledge for the Future of the Drier Environments. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). Aleppo, Syria. p: 40.
 Parlange, J. Y., Lisle, I., Braddock, R.D. and Smith, R.E. (1982). The three-parameter infiltration equation. Soil Sci, 133 (6), 337–341.
 Philip, J. R. (1991). Hillslope infiltration: planar slopes. Water Resour, 27 (1), 109–117.
 Poesen, J. (1984). The influence of slope angle on infiltration rate and Hortonian overland flow volume. Z. Geomorphol, 49, 117–131.
 Ribolzi, O., Patin, J., Bresson, L., Latsachack, K., Mouche, E., Sengtaheuanghoung, O., Silvera, N., Thiébaux, J.P. and Valentin, C. (2011). Impact of slope gradient on soil surface features and infiltration on steep slopes in northern Laos. Geomorphology, 127 (1–2), 53–63.
 Sharma, K., Singh, H. and Pareek, O. (1983). Rain water infiltration into a bar loamy sand. Hydrol. Sci. J, 28, 417–424.
Youngs, E.G. (1964). An infiltration method measuring the hydraulic conductivity of unsaturated porous materials. Soil Sci, 97, 307–311.