تعیین نیاز آبی تالاب انزلی بر اساس شاخص‌های اکولوژیکی-گردشگری در چارچوب IWRM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

تالاب‌ها به­عنوان مهم­ترین اکوسیستم‌های آبی علاوه بر دارا بودن ارزش‌های متعدد زیست‌بومی، خدمات بسیاری را در اختیار جوامع محلی قرار داده‌اند. تعیین مقدار آب مورد نیاز جهت حفظ هم­زمان ارزش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی-اجتماعی ذینفعان تالاب، با توجه به نقش کلیدی آب در کارکردهای وابسته به اکوسیستم‌های آبی ضروری می‌باشد. به­طور معمول در محاسبه نیاز آبی اکوسیستم‌های تالابی، مسائل اقتصادی-اجتماعی کمتر درنظر گرفته می‌شود ولی در رویکردهای جامع درچارچوب IWRM در کنار مباحث هیدرولوژیکی و اکولوژیکی، موضوعات اقتصادی-اجتماعی که با معیشت جوامع انسانی مرتبط هستند نیز درنظر گرفته می‌شود. در پژوهش حاضر تالاب بین­المللی انزلی به­عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و مقدار عمق و حجم مورد نیاز تالاب جهت مقاصد گردشگری با استفاده از یک روش ترکیبی که از روش‌های هیدرولوژیکی، اکولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی استفاده می‌نماید‌‌، تعیین گردید. در این روش، در ابتدا تمامی خدماتی که تالاب برای ذینفعان محلی فراهم می‌کند با انجام مصاحبه حضوری، مشاهده و مرور منابع شناسائی گردید و نشان داده شد که در مباحث اقتصادی-اجتماعی، گردشگری )قایقرانی( یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین نیاز آبی تالاب می‌باشد. در مرحله بعد، شناسائی محل‌های استقرار تعاونی‌ها و اسکله‌های قایقرانی انجام شد و با انتخاب شاخص‌های اکولوژیکی-گردشگری، مسیرهای بهینه جهت حرکت قایق‌های موتوری به سمت این مکان‌ها شناسایی گردید. با تخمین عمق آب مورد نیاز جهت حرکت قایق‌ها، حجم آب لازم برای نیاز آبی گردشگری در تالاب انزلی برابر با 130 میلیون مترمکعب برآورد گردید که 50 میلیون مترمکعب بیشتر از حجم کنونی تالاب و به همین اندازه کمتر از حداقل نیاز اکولوژیکی تالاب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining Water requirement of Anzali Wetland based on Eco-Tourism Indices within the Framework of IWRM

نویسندگان [English]

  • Hadi Modaberi 1
  • Alireza Shokoohi 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources,, Imam Khomeini International University
2 Professor, Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Wetlands as the most important aquatic ecosystems, in addition to include many ecological values, have provided many goods and services to local communities. Determining the amount of water required to simultaneously preserve the environmental and socio-economic values ​​of wetland stakeholders, is essential given the key role of water in functions dependent on aquatic ecosystems. Normally, socio-economic issues are less considered in calculating the water needs of wetland ecosystems, but in comprehensive approaches within the IWRM framework, in addition to hydrological and ecological issues, socio-economic issues related to the livelihood of human communities are also considered. In the present study, Anzali International Wetland was selected as a case study, and the required depth and volume of the wetland for tourism purposes was determined using a combined method that uses hydrological, ecological, and socio-economic methods. In this method, at first, all the services that the wetland provides to local stakeholders were identified through face-to-face interviews, observation, and review of resources, and it was shown that in socio-economic issues, boating tourism is one of the most important factors in determining the required water of the wetland. In the next step, the locations of cooperatives and boating docks were identified, and by selecting ecological-tourism indicators, the optimal routes for moving motorboats to these places were identified.  By estimating the depth of water required for the movement of boats, the volume of water required for the tourism water needs in Anzali Wetland was estimated to be 130 million cubic meters, which is 50 million cubic meters more than the current volume of the wetland and also less than the minimum ecological needs of the wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism water requirement
  • Eco-tourism index
  • Lotus (Nelumbo nucifera)
  • immigrant water birds
  • Anzali wetland
Aciksos, S. Ciftcioglu, G. Uzum, O. Nemutlu, F. and Figen E. (2015). Linkages among ecotourism, landscape and natural resource management, and livelihood diversification in the region of Suğla lake, Turkey. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 23, 15-27.
Ashoori, A. and Varasteh, H. (2014). Diversity study of wintering waterfowls and waders in Anzali wetland, Iran. Journal of Wetland Ecobiology, 6(2), 55-66. (In Farsi)
Ashoori, A. and Abdoos, A. (2013) Important wetland habitats for the waterbirds of Gilan. Iran: Katibeh Gilan (In Farsi)
Azami, M. and Shanazi, K. (2020). Tourism wetlands and rural sustainable livelihood: The case from Iran. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 30, 1-13.
Azzopardi, E. and Nash, R. (2012). A critical evaluation of importance-performance analysis. Journal of Tourism Management, 35, 222-233.
Babaee, H., Khodaparast, H. and Abedini, A. (2007). Evaluation of heavy metals (Cd ،Cu ،Fe ،Pb) in the surficial sediment of Anzali wetland. Journal of Scientific Fisheries, 16(1), 9-16. (In Farsi)
Conservation Of Iranian Wetlands Project. (2013). Guide and Stylebook to Calculate a Wetlands Water Requirements. Golden Publication.
Dadras, H. and Kardovani, P. (2010). Investigating the economic, social, and touristic importance of Anzali wetland. Caspian Journal of Environmental Sciences, 8(1), 89-96. (In Farsi)
Esmaeili, H., Teimory, A., Owfi, F., Abbasi, K. and Coad, B. (2014). Alien and invasive freshwater fish species in Iran: Diversity, environmental impacts and management. Journal of Ichthyology, 1(2), 62-72. (In Farsi)
Gorji-Shani, R. and Barani, G. (2017). Evaluation of the Hawizeh marshes water requirements concerning dust control and improvement in environmental conditions. Journal of Hydraulics, 12(3), 13-27. (In Farsi)
Honey, M., Vargas, E. and Durham, H. (2010). Impact of tourism-related developmenton the Pacific Coast of Costa Rica: Summary Report. Stanford and Washington, DC, Center for Responsible Travel.
Javedan Kherad, E., Esmaili Sari, A. and Bahramifar, N. (2011). Investigation of Persistent Organic Pollutants Residue in Sediments of International Anzali Wetland, Iran. Journal of Environmental Studies, 37(57), 35-44. (In Farsi)
Khangholi, E., Naderi, M., Hadipour, M. and Alipourardi, M. (2018). Evaluating the minimum environmental requirement of the Meighan wetland. Journal of Wetland Ecology, 10(3), 91-102.
Khoshkam, M., Marzuki, A. and Al-Mulali, U. (2016). Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development. Journal of Tourism Management, 54, 96-106.
Mays, L. (2019). Water Resources Engineering. 3rd Edition. Wiley, USA.
Kutay, K. (1992). Ecotourism marketing: capturing the demand for special interest in nature and culture tourism to support conservation and sustainable development. Presented to the Third Inter-American Congress on Tourism; Cancun, Mexico.
Modaberi, H. and Shokoohi, A. (2019). Determining Anzali Wetland Environmental Water Requirement Using Eco-Hydrologic Methods. Iran-Water Resources Research, 15(3), 91-104. (In Farsi)
Modaberi, H. and Shokoohi, A. (2020). Evaluating the Effects of Reducing Environmental Water Requirement of Anzali Wetland on its Ecological Services in an IWRM Framework.Journal of Ecohydrology, 7(2), 481-496. (In Farsi)
Ping-hsiang, H. (2019). Economic impact of wetland ecotourism: An empirical study of Taiwan's Cigu Lagoon area. Journal of Tourism Management  Perspectives, 29, 31-40.
Stone, M. and Nyaupane, G. (2019). Protected areas, wildlife-based community tourism and community livelihoods dynamics: Spiraling up and down of community capitals. Journal of Sustainable Tourism, 26(2), 307–324.
Yang, Y., Yin, X. and Yang, Z. (2016). Environmental flow management strategies based on the integration of water quantity and quality, a case study of the Baiyangdian Wetland, China. Journal of Ecological Engineering, 96,150-161.
Zhang, H. and Lei, S. (2012). A structural model of residents' intention to participate in ecotourism: the case of a wetland community. Journal of Tourism Management, 33(4), 916-925.