بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی مخروط رسوب‌شویی در مخازن سدها تحت تأثیر سازه DBE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 موسسه تحقیقاتی پیشگیری از بحران (DPRI)، دانشگاه کیوتو، کیوتو، ژاپن

چکیده

کاهش حجم مفید مخازن به دلیل نرخ بالای رسوب­گذاری در مخازن سدها، کلیه اهداف بهره­برداری سد از ­جمله تولید انرژی برق­آبی و کنترل سیلاب­های فصلی را تحت تأثیر قرار می­دهد. در این میان استفاده از برخی روش­های مدیریت رسوب به دلایل فنی و اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و یکی از عمده­ترین راهکارها بویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک، استفاده از رسوب­شویی تحت­فشار می­باشد که مهم‌ترین چالش پیش­روی این روش، راندمان پایین رسوب­شویی است. در این مقاله در راستای ارتقای راندمان رسوب­شویی از یک سازه جدید موسوم به [1]DBE استفاده شده ­است. در این خصوص سازه DBE با چهار طول، چهار قطر در سه حالت دبی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمایش­ها از رسوبات غیرچسبنده با جنس سیلیس دارای قطر متوسط 73/0 میلی­متر استفاده و توسعه زمانی مخروط رسوب­شویی در آزمایش­های انجام شده بررسی شد. در پایان بهترین مشخصه عملکرد سازه­ای که منتج به بیشترین ابعاد مخروط رسوب­شویی و کمترین مدت زمان تعادل آبشستگی شد، مشخص و روابط وابسته به زمان به منظور پیش­بینی پارامترهای مخروط رسوب­شویی ارائه گردید.[1]. Dendritic Bottomless Extended

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Temporal Development of the Sediment Flushing Cone in Reservoirs Affected by DBE Structure

نویسندگان [English]

  • Hadi Haghjouei 1
  • Majid Rahimpour 1
  • Kourosh Qaderi 1
  • Sameh Ahmed Kantoush 2
1 Department of water engineering, Faculty of agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Kyoto. Japan
چکیده [English]

Reduction of reservoir storage capacity due to high rate of sedimentation affects all the purposes of dam operation, such as hydropower energy production and seasonal flood control. Using some sediment management techniques are not economically and technically affordable and one of the main solutions, especially in arid and semi-arid regions, is pressurized flushing that faced with low efficiency as a main challenge. In this research a new structure named DBE was used for enhancing sediment removal efficiency. Therefore DBE structure with four different lengths and four diameters in three discharges mode was investigated. For carrying out the experiments, non-cohesive silica sediment with a median diameter of  was used and temporal development of sediment flushing cone was investigated. Finally the best dimensions of the structure that leads to creation of the maximum sediment flushing cone dimensions and the minimum scouring equilibrium time were presented. Also, time dependent dimensionless equations for calculating the sediment flushing cone dimensions were presented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressurized flushing
  • Temporal development of sediment flushing cone
  • Scouring equilibrium
  • Dendritic Bottomless Extended structure
Ahadpour Dodaran, A., Park, S. K., Mardashti, A. and Noshadi, M. (2012). Investigation of dimension changes in under pressure hydraulic sediment flushing cavity of storage dams under effect of localized vibrations in sediment layers. International Journal of Ocean System Engineering, 2(2):71–81.
Althaus, J., De Cesare, G. and Schleiss A. J. (2014). Sediment Evacuation from Reservoir. Journal of Hydraulic Engineering ASCE, 04014078: 1-9 DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000970.
Annandale, G. W. (2005). Reservoir Sedimentation. In M.G. Anderson (ed.). John Wiley & Sons Ltd. Encyclopedia of Hydrological Sciences.
Basson, G.R. & Rooseboom, A. 1999. Dealing with reservoir sedimentation. Pretoria: Water Research Comission
Dreyer, S., and Basson, G. (2018). Investigation of the shape of low-level outlets at hydropower dams for local pressure flushing of sediments, International conference of sustainable dam engineering in an ever-charging world, South Africa.
Dreyer, S. (2018). Investigating the influence of low-level outlet shape on the scour cone formed during pressure flushing of sediments in hydropower plant reservoirs, Dissertation, University of Stellenbosch.
Espa, P., Batalla, R. J., Brignoli, M. L., Crosa, G., Gentili, G. and Quadroni, S. (2019). Tackling reservoir siltation by controlled sediment flushing: Impact on downstream fauna and related management issues. PLOS ONE, 14(6), e0218822. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218822 
Fard Shyraye, M. and Abbasi, S. (2019). Experimental study on the effects of SFM structure on the sediment discharge efficiency from outlet gates in the reservoirs. Iranian Journal of Hydraulic, 14(2): 17-31. (In Farsi)
Kondolf, G. M., Gao, Y., Annandale, G. W., Morris, G. L., Jiang, E., Zhang, J., Cao, Y., Carling, P., … Yang, Ch. T. (2014). Sustainable sediment management in reservoirs and regulated rivers: Experiences from five continents Earth’s Future. Earth’s Future. 256–280.
Madadi, M. R., Rahimpour, M. and Qaderi, K. (2016). Sediment flushing upstream of large orifices: An experimental study. Journal of Flow Measurement and Instrumentation, 52, 180-189.
Madadi, M. R., Rahimpour, M. &and Qaderi, K. (2017). Improving the Ppressurized flushing efficiency in reservoirs: an experimental study. Water Resources Management, 31(14), 4633–4647.
Meshkati, M. E., Dehghani, A. A., Naser, G., Emamgholizadeh, S. and Mosaedi, A. (2009). Evolution of developing flushing cone during the pressurized flushing in reservoir storage. International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 3:10–27
Morris, G. L. and Fan, J. (2009). Reservoir Sedimentation Handbook: Design and Management of Dams, Reservoirs, and Watersheds for Sustainable Use; New York, McGraw Hill, Electronic Version, pp: 784.
Morris, G. L. (2015). Management alternatives to combat reservoir sedimentation. In Zurich First International Workshop on Sediment Bypass Tunnels. 181–193.
Okumura, H. and Sumi, T. (2012). Reservoir Sedimentation Management in Hydropower Plant Regarding Flood Risk and Loss of Power Generation. Kyoto.
Powell, D. N. (2007). Sediment transport upstream of orifice. Ph.D. dissertation, Clemson University, Clemson, South Carolina, United States.
Powell, D. N., Khan, A. (2015). Flow field upstream of an orifice under fixed bed and equilibrium scour conditions. Journal of Hydraulic Engineering. doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000960 04014076
Schellenberg, G., Donnelly, C. R., Holder, C., Briand, M. H. and Ahsan, R. (2017). Sedimentation and Hydropower: Impacts and Solutions Sedimentation, Dam Safety and Hydropower: Issues, Impacts and Solutions. 24. [Online], from: http://www.hydroworld.com/content/dam/hydroworld/onlinearticles/2017/04/Sedimentation Dam Safety and Hydropower- Issues Impacts and Solutions.pdf.
Sumi, T. and Kantoush, S. A. (2010). Integrated Management of Reservoir Sediment Routing by Flushing, Replenishing, and Bypassing Sediments in Japanese River Basins Dam. In Proceedings of the 8th International Symposium on Ecohydraulics, Seoul, Korea. 831–838.
Tigrek, S., Gobelez, O. and Aras, T. (2009). Sustainable management of reservoirs and preservation of water quality. 53:41–53. [Online], from: http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=801179