ارزیابی مقایسه‌ای مکانی-زمانی پارامترهای کیفی آب و سلامت رودخانه زیارت با استفاده از تحلیل آماری و شاخص کیفی NSFWQI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، گروه مهندسی آب، ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

5 دانشجوی دکتری آمایش محیط‌زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه‌ها، از معیارهای مهم در بررسی سلامت حوضه آبخیز است. پایش کمی و کیفی منابع آب، نقش مهمی در مدیریت پایدار اکوسیستمی رودخانه‌ها دارد. در این راستا، در تحقیق حاضر به بررسی کیفیت آب رودخانه زیارت استان گلستان پس از نمونه‌برداری از 6 ایستگاه در طول رودخانه از آذر 1395 تا تیرماه 1396، با استفاده از شاخص NSFWQI پرداخته شد. همچنین جهت یافتن روابط بین متغیرهای فیزیکی و شیمیایی آب، از تحلیل همبستگی و تحلیل خوشه‌ای استفاده شد. نتایج بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست آمریکا، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در ایستگاه پایین‌دست به دلیل دریافت پساب از منابع مختلف، میزان BOD، Na، Ca و PO4 از دیگر ایستگاه‌های بالادست بیشتر بوده است. تجزیه‌وتحلیل‌های آماری در این پژوهش مبین آن است که بین برخی متغیرهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه رابطه معنی‌دار و قوی وجود دارد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که میانگین غلظت اکسیژن محلول، مجموع ذرات محلول، کلر، سدیم، فسفات و نیترات به ترتیب 4/5، 5/627، 02/110، 5/48 و 25/9 میلی‌گرم بر لیتر و میانگین غلظت هدایت الکتریکی 1028 میکروزیمنس بر سانتی‌متر است. مقایسه میزان شاخص NSFWQI در 6 ایستگاه رودخانه زیارت در ماه‌های مختلف بیانگر آن است که ایستگاه اول (تول بنه، بالادست) در اردیبهشت‌ماه با مقدار عددی 55، بالاترین و ایستگاه شش (پایین‌دست) در تیرماه با شاخص عددی 35، پایین‌ترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین کیفیت آب بر اساس این شاخص در ایستگاه‌ بالادست، متوسط و در ایستگاه‌های میانی و پایین‌دست، بد است. تفسیر نتایج نشان داد که از ایستگاه بالادست به سمت ایستگاه‌های پایین‌دست رودخانه، بار آلودگی افزایش و کیفیت آب کاهش می‌یابد. از این‌رو به‌منظور مدیریت کیفی رودخانه مورد مطالعه، می‌بایست به کنترل انتشار بار آلودگی از منابع آلاینده نقطه‌ای و غیرنقطه‌ای تمرکز کرد. نتایج این تحقیق امکان تصمیم‌گیری در خصوص پایش و کنترل منابع آلوده‌کننده و اقدامات مناسب جهت بازطبیعی­سازی اکوسیستم آبی رودخانه را برای استفاده مؤثر از آن در مصارف مختلف فراهم می‌آورد. در پایان با توجه به نتایج حاصل از شاخص NSFWQI می‌توان گفت که این شاخص، کیفیت منابع آب را به سهولت و به طور قابل اعتمادی توصیف می‌نماید و استفاده از آن در راستای مدیریت منابع آب سایر رودخانه‌ها، مفید قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Spatial-Temporal Comparisons of Water Quality Parameters and Health of Ziarat River using NSFWQI Quality Index and Statistical Analysis

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan naderi 1
  • Masoud Pourgholam Amiji 2
  • Mojtaba Khoshravesh 3
  • Altin Ghojoghi 4
  • Narges Arab 5
1 M.Sc. of Water Resources Engineering, and Ecohydraulic researcher of river habitats, Water Engineering Department, Faculty of Water and Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Irrigation & Reclamation Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
4 Fisheries Group, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
5 PH.D Candidate of Environmental assessment and Landuse Planning, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Investigation of water quality variations in rivers is one of the important criteria for determining the health of watershed. Quantitative and qualitative monitoring plays an important role in sustainable management of river ecosystems. In this regard, the present study was carried out to evaluate the water quality of Ziarat River in Golestan Province, after water sampling from six stations along the river from December 2016 to July 2017 using NSFWQI index. Correlation analysis and cluster analysis were also used to find out the relationships between physical and chemical parameters of water. The results were compared with the standard values of the World Health Organization (WHO) and US Environmental Protection Agency (EPA). The results of this study shows higher values of BOD, Na, Ca and PO4 at the downstream station, as compared to the ones in the upstream stations due to reciving wastewater from different sources. Statistical analysis indicates that there is a significant and strong relationship between some physical and chemical parameters of the river. The results showed that the mean concentration of DO, TDS, Cl, Na, Po4 and NO3 are 5.4, 627.5, 110.02, 48.5 and 9.25 mg/l respectively, and the mean value of Electrical Conductivity was 1028 μs/cm. The comparison of NSFWQI values at the six stations of Ziarat River in different seasons indicated that the first station (Tolboneh, Upstream) had the highest value (55) in May, and the sixth station (Downstream) had the lowest value (35) in July. According to this index, the river water quality is medium in the upstream station and bad in the midstream and downstream stations. The results interpretation showed from upstream toward downstream stations, the pollution load increases and the water quality decreases. Therefore, in order to manage the river water quality, the focus should be done on emission control of point source and nonpoint sourec pollusions. The results of this study provide the opportunity for decision on monitoring and controlling pollutant sources and the proper measures for restoration of river ecosystem for effective use in various applications. Finally, according to the results obtained from NSFWQI index, it can be said that the NSFWQI index describes the quality of water resources easily and reliably and its application is usefull for water resources management of other rivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation Analysis
  • Dissolved Oxygen
  • Pollutant
  • Physical and Chemical Parameters
  • Water Resources
Alishiri, H., Sajadifar, S.H. and Mohammadbagheri, A. (2017). Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypotheses in Water Pollution A Case Study. Journal of Water and Wastewater, 28(1), 57-64. (In Farsi)
Azizi, M., Mohajerani, A. and Akhavan, M. (2018). Simulating and Prediction of Flow Using by WetSpa Model in Ziyarat River Basin, Iran. Open Journal of Geology, 8(3), 298-312.
Bostanmaneshrad, F., Partani, S., Noori, R., Nachtnebel, H.P., Berndtsson, R. and Adamowski, J. F. (2018). Relationship between water quality and macro-scale parameters (land use, erosion, geology, and population density) in the Siminehrood River Basin. Science of the Total Environment, 639, 1588-1600.
Brown, R.M., McClelland, N. I., Deininger, R.A. and Tozer, R.G. (1970). Water quality index - do we dare. Water and Sewage Works, 117(14), 339-343.
Chessman, B.C. and Townsend, S.A. (2010). Differing effects of catchment land use on water chemistry explain contrasting behaviour of a diatom index in tropical northern and temperate southern Australia. Ecological Indicators, 10(3), 620-626.
Dahmardan, A., Mazaheri, M., and Mohammad vali Samani, J. (2018). Identification of location, activity time and intensity of the source of the unclear pollutant in the river. Journal of environmental hazards Management, 5(1), 35-52. (In Farsi)
Dezfouli, D., Hosaini Moghari, S.H. Ebrahimi, K. and Araghi Nejad, S. (2017). Water Quality Classification Based on Minimum Qualitative Parameter (Case Study: Karun River). Journal of Natural Environmental (Iranian Journal of Natural Recources), 70(3), 586-595. (In Farsi)
Ebadi, A.G. and Hisoriev, H. (2017). Metal pollution status of Tajan River–Northern Iran. Toxicological and Environmental Chemistry, 99(9-10): 358-1367.
Ebrahimi, Z., Forghani, G. Nad Kaboli, A.R. (2014). Hydrochemistry and water quality of Ziarat River for drinking and agricultural purposes in Gorgan, Golestan province. National Conference on Environmental Research of Iran. (In Farsi)
Effendi, H. (2016). River water quality preliminary rapid assessment using pollution index. Procedia Environmental Sciences, 33, 562-567.
Ehteshami, M., Biglarijoo, N. and Salari, M. (2014). Assessment and quality classification of water in Karun, Dez and Karkheh Rivers. Journal of River Engineering, 2.8, 23-30.
EPA. 2018. Edition of the drinking water standards and health advisors. U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC.
Fakouri Dekahi, B., Mazaheri, M. and Mohammad vali Samani, J. (2018). Evaluation of Karun River Water Salinity Reduction Strategies Using Management Scenarios. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 5(2), 1-10. (In Farsi)
Gholizadeh,M. and Alinejad, M. (2018). Assessment of spatial variability of some parameters affecting three water quality of Zarin Gol River in Golestan Province. Environmental Sciences, 16(1), 111-126. (In Farsi)
Ghorbani, R., Hajimoradlou, A.M., Hedayati, A.A., Molaei, M., Naeimi, A.A., Norozi, N. and Vesaghi, M.J. (2016). Assessment of the health status of the Ziyarat Stream based on NSFWQI quality index (Golestan Province). Journal of Aquaculture Exploitation and Breeding, 2(4),111-122. (In Farsi)
Golshan, M., Dastoorpour, M., and Birgani, Y.T. (2020). Fuzzy environmental monitoring for the quality assessment: Detailed feasibility study for the Karun River basin, Iran. Groundwater for Sustainable Development, 10, 100324.
Guettaf, M., Maoui, A. and Ihdene, Z. (2017). Assessment of water quality: a case study of the Seybouse River (North East of Algeria). Applied Water Science, 7(1), 295-307.
Habibi Ardabili, N., Masnavi, M.R. and Malek Mohammadi, B. (2018). Elaboration of Strategies for Organizing and Ecological Design of Inland Rivers with Emphasis on Flood Control (Case Study: Ziyarat River of Gorgan). Journal of Environmental Studies, 43(4), 609-629. (In Farsi)
Heydarpour, M. and Jamshidi, S. (2018). Determination of total permitted river pollution and allocation of seasonal variations of pollution based pollution model for standardization and multi-parameter monitoring of water quality. Journal of Environmental Studies, 44 (3), 519-531. (In Farsi)
Hohensinner, S., Hauer, C. and Muhar, S. (2018). River Morphology, Channelization, and Habitat Restoration. In Riverine Ecosystem Management (pp. 41-65). Springer, Cham.
Hussain, M., Ahmed, S.M. and Abderrahman, W. (2008). Cluster analysis and quality assessment of logged water at an irrigation project, eastern Saudi Arabia. Journal of Environmental Management, 86(1), 297-307.
Iliopoulou-Georgudaki, J., Kantzaris, V., Katharios, P., Kaspiris, P., Georgiadis, T. and Montesantou, B. (2003). An application of different bioindicators for assessing water quality: a case study in the rivers Alfeios and Pineios (Peloponnisos, Greece). Ecological indicators, 2(4), 345-360.
Jahin, H. S., Abuzaid, A. S. and Abdellatif, A. D. (2020). Using multivariate analysis to develop irrigation water quality index for surface water in Kafr El-Sheikh Governorate, Egypt. Environmental Technology & Innovation, 17, 100532.
Kang, H., Zhang, A., Cai, T.T. and Small, D.S. (2016). Instrumental variables estimation with some invalid instruments and its application to Mendelian randomization. Journal of the American Statistical Association, 111(513), 132-144.
Kazemi, P., Shariati, F. and Keshavarz Shokri, A. (2018). Langroudkhan River water quality assessment using NSFWQI qualitative indicators. Environmental Sciences, 16(3), 65-78. (in Farsi)
Khadempour, F. and Sayari, N. (2018). Study the qualitative Canada of the Sardabrood River in Mazandaran with the water use the qualitative indicator of Canada. Journal of Ecohydrology, 5(1), 49-58. (in Farsi)
Matta, G., Srivastava, S., Pandey, R.R. and Saini, K.K. (2017). Assessment of physicochemical characteristics of Ganga Canal water quality in Uttarakhand. Environment, development and sustainability, 19(2), 419-431.
Misaghi, F., Delgosha, F., Razzaghmanesh, M. and Myers, B. (2017). Introducing a water quality index for assessing water for irrigation purposes: A case study of the Ghezel Ozan River. Science of the Total Environment, 589, 107-116.
Moore, W.C., Meyers, D.A., Wenzel, S.E., Teague, W.G., Li, H., Li, X. and Gaston, B. (2010). Identification of asthma phenotypes using cluster analysis in the Severe Asthma Research Program. American journal of respiratory and critical care medicine, 181(4), 315-323.
Mousavi, S.M. (2012). Application of Rosgen classification the Ziarat watershed, Gorgan. The Journal of American Science, 8(4), 184-189.
Mrozinska, N., Glinska-Lewczuk, K., Burandt, P., Kobus, S., Gotkiewicz, W., Szymanska, M., Bakowska, M. and Obolewski, K. (2018). Water Quality as an Indicator of Stream Restoration Effects—A Case Study of the Kwacza River Restoration Project. Water, 10(9): 1-19.
Naderi, M.H, Zakerinia, M. and Salarijazi, M. (2019). Aquatic Ecosystems Management and Restoration of Rivers through Implementation of the Environmental Flow Regime. Journal of Ecohydrology, 6(3), 719-737. (In Farsi)
Naderi, M.H., Zakerinia, M. and Salarijazi, M. (2018). Evaluation of the Influential Factors on Water Quality Components of Qarasoo River in Golestan Province. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 5(12), 1240-1252. (in Farsi)
Namdari, H. and Hoshmandzadeh, M. (2019). Trend and Statistical Analysis of Water Quality of Karun River at Molasani Hydrometric Station. Jouranl of Wetland Ecobiology. 1(11), 5-22. (in Farsi)
Neissi, L. and Tishehzan, P. (2018). Dez River Water Quality assessment by using multivariate statistical methods. Journal of Irrigation and Water Engineering, 9(33), 139-150. (in Farsi)
Noori, R., Berndtsson, R., Hosseinzadeh, M., Adamowski, J.F. and Abyaneh, M.R. (2019). A critical review on the application of the National Sanitation Foundation Water Quality Index. Environmental Pollution, 244: 575-587.
Nosrati, K., Rajabi Eslami, A. and Sayadi, M. (2018). The Analysis and Classification of Water Quality Using a Multivariate Static Technique in the City of Mallard, Tehran. Journal of Hydrogeomorphology, 4(15), 171-191. (In Farsi)
Rahmati, H., Boroomand-Nasab, S., Izadpanah, Z. and Albaji, M. (2018). Detecting Abrupt and Gradual Changes in Water Quality Parameters at the Downstream Stations of Gotvand-Olia Dam. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 2(12), 458-471. (In Farsi)
Sharifinia, M., Adeli, B. and Nafarzadegan, A.R. (2017). Evaluation of water quality trends in the Maroon River Basin, Iran, from 1990 to 2010 by WQI and multivariate analyses. Environmental Earth Sciences, 76(22), 781.
Shatti, S. and Akhoond-Ali M.A. (2018). Analysis the Effects of Recent Hydrological Drought on Karun River Salinity. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 5(12), 1189-1202. (In Farsi)
Shokoohi, A.R. and Modaberi, H. (2018). Evaluating and Comparing the Sensitivity of NSFWQI and IRWQISC Models to Water Quality Parameters. Journal of Iran-Water Resources Research, 14(5), 118-132. (In Farsi)
Singh, G. and Kamal, R. K. (2014). Application of water quality index for assessment of surface water quality status in Goa. Current World Environment, 9(3), 994-1000.
WHO. (2011). Guidelines for drinking-water quality, 4th Edition. World Health Organization.
Zohrabi, N., Alizadeh, E., Hasounizadeh, H. and Hosseinzedeh, S.M. (2015). Zoning Quality of Jarahi River using NSFWQI and GIS. Jouranl of Wetland Ecobiology, 6 (4), 31-40.(In Farsi)