شبیه‌سازی عددی الگوی جریان سه‌بعدی در آبگیری از کانال مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به‌وسیله یک مدل عددی سه­بعدی، فرآیند آبگیری از کانال مستقیم شبیه‌سازی شد. این مدل معادلات ناویر استوکس را در سه بعد به‌طور کامل و با روش حجم محدود حل نموده و از مدل  استاندارد برای حل معادلات آشفتگی استفاده می‌نماید. جهت شبیه‌‌سازی کانال اصلی و انحرافی تنها از یک بلوک محاسباتی به تغییر دادن تعداد سلول‌ها در جهت عرضی استفاده شده‌ است. معادلات در شبکه منحنی‌الخط غیرمتعامد و جابجا نشده، منفصل شده‌اند. طرح انفصال توانی برای گسسته‌سازی پارامترهای مختلف معادلات و الگوریتم نیمه‌ضمنی جهت حل هم‌زمان میدان جریان و فشار به­کار گرفته شده ‌است. مدل حاضر با شبیه‌سازی الگوی پیچیده جریان در فرآیند آبگیری از کانال مستقیم مورد ارزیابی و صحت‌سنجی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که مدل حاضر الگوی جریان را از منظر کیفی و نواحی جداشدگی و برگشتی به‌طور مناسبی شبیه‌سازی نموده است. همچنین خطای مدل‌سازی پروفیل‌های سرعت طولی در قیاس با داده‌های آزمایشگاهی در کانال اصلی به ترتیب در نواحی مجاور آبگیر و پایین‌دست آن در حدود 3/6 و 9/10 درصد و در کانال آبگیر و در خارج از محدوده افتادگی جریان در ابتدای آن به میزان 5/14درصد بوده است. این نتایج در مقایسه با نتایج مدل عددی مشابه توسط سایر محققین، بیانگر همخوانی قابل قبول بین نتایج به‌دست‌آمده از مدل حاضر با نتایج آزمایشگاهی بوده و نشان می‌دهد مدل حاضر قادر است بدون نیاز به برخی الزامات مربوط به روش‌های چندبلوکی، الگوی جریان در چنین جریان‌های پیچیده‌ای را با دقت قابل‌قبولی شبیه‌سازی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of 3D Flow Pattern at Lateral Intake

نویسندگان [English]

  • S.M. Hadi Meshkati 1
  • S. AliAkbar Salehi 2
1 Water Research Institute, Tehran, Iran
2 Civil and Environmental Engineering, Taribiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, using a 3D numerical model, the flow pattern at lateral intake was simulated. A three-dimensional finite volume model with standard  was developed to solve turbulence equations. In order to simulate the main and diversion channels, only one block with varied domain arrays was used. The Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations are solved in a curvilinear non-orthogonal coordinate system with collocated grid. Pressure correction algorithm of SIMPLE and convection schemes of Power Law are applied to the model. In addition, for velocity-pressure coupling; the Rhie and Chow method were used. Experimental data obtained from laboratory study is utilized to verify the model computations. The flow pattern at lateral intake with one-block numerical method was modeled. The numerically modeled results show acceptable agreement with the measured data and demonstrate the capability of the developed numerical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Simulation
  • 3D Model
  • Lateral Intake
Alfrink, B. J. and Rijn, L. C. v. (1983). Two-Equation Turbulence Model for Flow in Trenches. Journal of Hydraulic Engineering. 109(7), 941-958.
Ashari, A. A., Merufinia, E. and Nohani, E. (2015). Numerical investigation of velocity profiles in the lateral intakes using finite-volume method and comparison with experimental results in water distribution networks. AACL Bioflux, 8(4), 544-555.
Azimi, H., Shabanlou, S. and Kardar, S. (2019). Flow field within rectangular lateral intakes in the subcritical flow regime. Modeling Earth Systems and Environment, 5, 421–430.
Barkdoll, B. D. (1997). Sediment control at lateral diversions, Ph. D. dissertation, Dept. of Civil and Environmental Eng. University of Iowa, Iowa City, Iowa.
Cengel, Y. A. and Cimbala, J. M. (2006). Fluid mechanics: Fundamentals and Applications. Boston, Mass: McGraw-Hill Higher Education.
Chen, H. and Lian, G. (1992). The numerical computation of turbulent flow in tee-junctions. Journal of Hydro-dynamics, B (3), 19–25.
Grace, J. L. and Priest, M. S. (1958). Division of flow in open channel junctions. Bulletin Eng. Experimental Station, Vol. 31.
Hager, W. H. (1992). Discussion of Dividing flow in open channels. Journal of Hydraulic Engineering, 118(4), 634–637.
Huang J., Weber L. J. and Lai Y. G. (2002). Three dimensional numerical study of flows in open-channel junctions. Journal of Hydraulic Engineering, 128(3), 268–280.
Issa, R. I. and Oliveira, P. J. (1994). Numerical prediction of phase separation in two phase flow through T-junctions. Comp. and Fluids, 23(2), 347–372.
Karimi, S., Bonakdari, H. and Gholami, A. (2015). Numerical examination of the effect of the location of flowmeters in intakes on flow-velocity measurement. Bulletin of Env. Pharmacology and Life Science, 4, 1–10.
Milne, T. M. (1949). Theoretical hydrodynamics. McMillan and Co. Ltd.
Murota, A. (1958). On the flow characteristics of a channel with a distributary. Technology Reports of the Osaka University, 198(6).
Musavi, S. H. and Goudarzizadeh, R. (2012). Numerical Simulation of 3D Flow Pattern at Open-Channel Junctions. Journal of Irrigation Sciences and Eng, 34(2), 61-70. (In Farsi)
Neary, V. S. and Odgaard, A. J. (1993). Three dimensional flow structure at open channel diversions. Journal of Hydraulic Engineering, 119(11), 1223–1230.
Neary, V. S., Sotiropoulos, F. and Odgaard, A. J. (1999). Three dimensional numerical model of lateral-intake inflows. Journal of Hydraulic Engineering, 125(2), 126–140.
Patankar, S. V. (1980). Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Hemisphere Publishing Co.
Ramamurthy, A. S., Qu, j. and Vo, D. (2007). Numerical and Experimental Study of Dividing Open-Channel Flows. Journal of Hydraulic Engineering, 133(10), 1135-1144.
Rhie, C. M. and Chow, W. L. (1983). Numerical study of the turbulent flow past an airfoil with trailing edge separation. Journal of AIAA, 21, 1525-1532.
Rodi, W. (1980). Turbulence Models and Their Application in Hydraulics - A State of the Art Review. IAHR, Delft, The Netherlands.
Safarzadeh, A. and Salehi, A.A. (2006). Numerical Study Of Turbulent Flow Pattern And Qualitative Investigation On Sediment Transport And Erosion Phenomenon At Lateral Intake In River. Journal of Modares Technical and Eng, 25, 1-17. (In Farsi)
Shettar, A. S. and Murthy, K. K. (1996). A numerical study of division of flow in open channels. Journal of Hydraulic Research, 34(5), 651–675.
Tanaka, K. (1957). The improvement of the inlet of the Power Canal. Transactions of the Seventh General Meeting of I.A.H.R. 1(17).
Taylor, E. H. (1944). Flow characteristics at rectangular open-channel junctions. Transactions of Journal of Hydraulic Engineering, 109, 893–902.
Versteeg, H. K. and Malalasekera, W. (1995). An introduction to Computational Fluid Dynamics - The Finite Volume Method. Longman Scientific & Technical.
Zhang, J. and Li, A. (2008). Study on particle deposition in vertical square ventilation duct flows by different models. Energy Conversion and Management, 49, 1008–1018.