بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از متابولیت‌ها و ویژگی‌های فتوسنتزی در نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم زرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

2 دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

3 کارشناس بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

4 کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

5 استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

6 کارشناس ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

چکیده

زیتون به دلیل ساختار برگ­ها و وجود مکانیسم­های تحمل به خشکی، به­خوبی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک سازگار شده است. رقم زرد، یک رقم بومی دومنظوره و مهم­ترین رقم باغات زیتون ایران می­باشد. این پژوهش برای بررسی اثر تنش خشکی روی برخی صفات متابولیکی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال­های رقم زرد در شرایط گلخانه اجرا شد. در این تحقیق از نهال­های یک­ساله (ریشه­دار شده) رقم زرد استفاده شد. نهال­ها به گلدان­های 10 کیلوگرمی حاوی ماسه، خاک مزرعه و کوکوپیت با نسبت 1:1:1 منتقل و به مدت شش ماه در شرایط آبیاری و تغذیه مطلوب نگهداری شدند. با در نظرگرفتن رطوبت ظرفیت زراعی به­عنوان تیمار شاهد، سه تیمار رطوبتی 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی، به­عنوان تیمارهای تنش خشکی (در مجموع چهار تیمار تنش رطوبتی) تعریف و آزمایش به مدت 60 روز ادامه یافت. برای اجرای این آزمایش از طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تیمار تنش خشکی در سه تکرار و تعداد دو نهال در هر تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی متوسط و شدید موجب کاهش زیاد هدایت­ روزنه­ای و تعرق از سطح برگ و به دنبال آن، کاهش اختلاف درجه حرارت برگ با محیط شد. علی­رغم کاهش سرعت فتوسنتز، اختلاف این ویژگی از تنش خشکی FC5/0 به بعد، معنی­دار شد که نشان­دهنده فعال­شدن مکانیسم­های تحمل به خشکی در این رقم بود. کاهش سرعت فتوسنتز، به دلیل کاهش مقدار کلروفیل در واحد سطح برگ و همچنین کاهش آسیمیلاسیون دی­­اکسیدکربن و در نتیجه کاهش هدایت روزنه­ای بود. افزایش تجمع پرولین و فنل کل، موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی شد. با در نظرگرفتن عکس­العمل­های نهال زیتون در برابر تنش خشکی، چنین نتیجه گرفته شد که رقم زرد در برابر تنش خشکی تا سطح FC5/0 مقاوم است. با توجه به شاخص­های رشد، رقم زرد را می­توان برای باغ­های مناطق کم آب و یا دارای آب با کیفیت حاشیه­ای توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Drought Tolerance Using Metabolites and Photosynthetic Characters in Zard Olive (Olea Europaea L.) Cultivar Plants

نویسندگان [English]

 • mahmoud Azimi 1
 • Mehdi Taheri 2
 • Touraj Khoshzaman 3
 • Mohammad Tokasi 4
 • Esmail Sohrabi 4
 • Ahmadreza Dadras 5
 • Azizollah Abdollahi 6
1 Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
2 Assoc. Prof. of Soil and Water Research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran
3 Expert in agricultural and horticultural research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran
4 Expert in Soil and Water Research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran
5 Assis. Prof. of Agricultural and Horticultural Research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran
6 Expert in agricultural and horticultural research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Olive has been well adapted to arid and semi-arid climates due to leaf structure and drought tolerance mechanisms. Zard is a native double-purpose cultivar and the most important olive cultivar in Iran. This study was conducted to investigate the effect of drought stress on some metabolic, morphological and physiological traits of Zard cultivar plants under greenhouse conditions. One-year old plants (self-rooted) of Zard cultivar were used in this study. Self-rooted plants were transferred to 10 kg pots containing 1:1:1 sand, field soil and cocopeat and kept for six months with optimal irrigation and nutrition conditions. By considering the field capacity as control treatment, three treatments of 75, 50 and 25% of field capacity were defined as drought stress (totally four treatments) and the experiment was continued for 60 days. The experimental design was a completely randomized design with four drought stress treatments in three replications and two plants per replicate. Results showed that the moderate and severe drought stress significantly reduced stomatal conductance and transpiration and consequently reduced the differences between the leaf and air temperatures. Despite of decrease in photosynthesis rate, its difference was significant in stresses greater than 0.5FC, indicating that the drought tolerance mechanisms were activated in this cultivar. Reduced photosynthesis rate was due to reduction in chlorophyll content per unit leaf area and also in carbon dioxide assimilation and consequently reduction in stomatal conductance. Increased accumulation of proline and total phenol caused to boost the plant tolerance to drought stress. Based on the responses of olive plants to drought stress, it was concluded that Zard cultivar was tolerant to drought stress up to 0.5FC level. According to growth indices, Zard olive cultivar can be recommended for orchards in regions with scarcity or marginal water conditions.

Results showed that moderate and severe drought stress significantly reduced stomatal conductance and transpiration from leaf surface and consequently leaf Δtemperature. Despite of decrease in photosynthesis rate, its differences were significant in stresses greater than 0.5FC, and indicating that drought tolerance mechanisms were activated in this cultivar. Reduced photosynthesis rate was due to the decrease in chlorophyll content per unit leaf area altogether with decrease in carbon dioxide assimilation because of decrease in stomatal conductance. Increased accumulation of proline and total phenol cause to boost the plant tolerance to drought stress. Based on the reactions of olive plants to drought stress, it was concluded that Zard cultivar was tolerant to drought stress up to 0.5FC level. According to growth indices, Zard olive cultivar can be recommended for orchards of regions with scarcity or marginal water conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorophyll
 • Phenol
 • Photosynthesis rate
 • Proline
Abdeljelil, Z. B., Tekaya, M., Elmsellem, H., Mechri, B., and Hammami, M. (2017). Impact of season and foliar fertilizers on phenolics of leaves of Chemlali olive cultivar. Moroccan Journal of Chemistry, 5(1), 5-1.
Ahmadipour, S., Arji I., Ebadi, A., and Abdossi, V. (2018). Physiological and biochemical responses of some olive cultivars (Olea europaea L.) to water stress Cellular and Molecular Biology, 64(15), 20-29.
Angelopoulos, K., Dichio, B., and Xiloyannis, C. (1996). Inhibition of photosynthesis in olive trees (Olea europaea L.) during water stress and rewatering. Journal of Experimental Botany, 47(301), 1093-1100.
Anonymous. (2018). Agricultural Statistics (Horticultural crops). Ministry of Jihad-e-Agriculture. 233p. (In Farsi)
Arnon, A. N. (1967). Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal, 23, 112-121.
Bacelar, E. A., Correia, C. M., Moutinho-Pereira, J. M., Gonçalves, B. C., Lopes, J. I., and TorresPereira, J. M. (2004). Sclerophylly and leaf anatomical traits of five field-grown olive cultivars growing under drought conditions. Tree Physiology, 24, 233-239.
Bacelar, E. A., Santos, D. L., Moutinho-Pereira, J. M., Gonçalves, B. C., Ferreira, H. F., and Correia,  C. M. (2006). Immediate responses and adaptative strategies of three olive cultivars under contrasting water availability regimes: changes on structure and chemical composition of foliage and oxidative damage. Plant Science, 170, 596-605.
Bacelar, E. A., Santos, D. L., Moutinho-Pereira, J. M., Lopes, J. I., Gonçalves, B. C., Ferreira, T. C., and Correia, C. M. (2007). Physiological behaviour, oxidative damage and antioxidative protection of olive trees grown under different irrigation regimes. Plant Soil, 292, 1-12.
Bates, L. S., Waldren, R. P., and Teare, I. D. (1973). Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant Soil, 39, 205-207.
Ben Abdallah, M., Methennia, K., Nouairib, I., Zarrouka, M., and Ben Youssef, N. (2017). Drought priming improves subsequent more severe drought in a drought-sensitive cultivar of olive cv. Chétoui. Scientia Horticulturae, 221, 43-52.
Ben Abdallah, M., Trupiano, D., Polzella, A., De Zio, E., Sassi, M., Scaloni, A., Zarrouk, M., Ben Youssef, N., and Scippa, G. S. (2018). Unraveling physiological, biochemical and molecular mechanisms involved in olive (Olea europaea L. cv. Chétoui) tolerance to drought and salt stresses. Journal of Plant Physiology, 220, 83-95.
Ben Ahmed, C. h., Ben Rouina, B., Sensoy, S., Boukhris, M., and Ben Abdallah, F. (2009). Changes in gas exchange, proline accumulation and antioxidative enzyme activities in three olive cultivars under contrasting water availability regimes. Environmental and Experimental Botany, 67(2), 345-352.
Bosabalidis, A. M., and Kofidis, G. (2002). Comparative effects of drought stress on leaf anatomy of two olive cultivars. Plant Science, 163, 375-379.
Boussadia, O., Bchir, A., Steppe, K., Van Labeke, M. C., Lemeur, R., and Braham, M. (2013). Active and passive osmotic adjustment in olive tree leaves during drought stress. European Scientific Journal, 9(24), 423-439.
Brito, G., Costa, A., Fonseca, H. M. A. C., and Santos, C. V. V. (2003). Response of Olea europaea ssp. maderensis in vitro shoots exposed to osmotic stress. Scientia Horticulturae, 97: 411-417.
Çetinkaya, H. (2017). Bazı Zeytin Çeşidi Yapraklarındaki Flavanol Miktarına Ağaç Yaşı, Çeşit ve Sulamanın Etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(2), 177-184.
Cetinkaya, H., Koc, M., and Kulak, M. (2016). Monitoring of mineral and polyphenol content in olive leaves under drought conditions: Application chemometric techniques. Industrial Crops and Products, 88, 78-84.
Chartzoulakis, K., Patakas, A., and Bosabalidis, A. (1999). Changes in water relations, photosynthesis and leaf anatomy induced by intermittent drought in two olive cultivars. Environmental and Experimental Botany, 42, 113-120.
Demmig Adams, B., and Adams, W. W. (1996). Xanthophyll cycle and light stress in nature: Uniform response to excess direct sunlight among higher plant species. Planta, 198(3), 460-470.
El Yamani, M., Sakar, E. H., Boussakouran, A., and Rharrabti, Y. (2019). Physiological and biochemical responses of young olive trees (Olea europaea L.) to water stress during flowering. Archives of Biological Sciences, 71(1), 123-132.
Elsheery, N. I., and Cao, K. F. (2008). Gas exchange, chlorophyll fluorescence, and osmotic adjustment in two mango cultivars under drought stress. Acta Physiol. Plant, 30, 769-777.
Ennajeh, M., Vadel, A. M., Khemira, H., Mimoun, M. B., and Hellali, R. (2006). Defense mechanisms against water deficit in two olive (Olea europaea L.) cultivars ‘Meski’ and ‘Chemlali’. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 81, 99-104.
Foyer, C. H., Lelandais, M., and Kunert, K. J. (1994). Photooxidative stress in plants. Physiologia Plantarum, 92, 696-717.
González, A., Tezara, W., Rengifo, E. and Herrera, A. (2012) Ecophysiological responses to drought and salinity in the cosmopolitan invader Nicotiana glauca. Brazilian Journal of Plant Physiology, 24(3), 213-222.
Jackson, R., Idso, S., Reginato, R., and Pinter, P. (1981). Canopy temperature as a crop water stress indicator. Water Resources Research, 17, 1133-1138.
Jones, H. G. (1992). Plants and microclimate. A quantitative approach to environmental plant physiology. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 428.
Karimi, S., Rahemi, M., Rostami, A. A., and Sedaghat, S. (2018). Drought effects on growth, water content and osmoprotectants in four olive cultivars with different drought tolerance. International Journal of Fruit Science, 3, 1-14.
Khan, N. A., Syeed, S., Masood, A., Nazar, R., and Iqbal, N. (2010). Application of salicylic acid increases contents of nutrients and antioxidative metabolism in mung bean and alleviates adverse
effects of salinity stress. International Journal of Plant Biology, 1(1), e1.
Khoshzaman, T., Golchin, A., Taheri, M., Azimi, M., and Zarehaghi, D. (2018). Response of Olive (Olea europaea L.) self-rooted cuttings to joint salinity and soil compaction stresses in soil hypoxia conditions. Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(2), 303-315. (In Farsi)
Kumar, A., and Sharma, N. (2016). Characterization of olive cultivars for drought tolerance potential under rainfed conditions of Himachal Pradesh. Indian Journal of Agricultural Research, 50(5), 440-445.
Liu, C., Liu, Y., Guo, K., Fan, D., Li, G., Zheng, Y., Yu, L., and Yang, R. (2011). Effect of drought on pigments, osmotic adjustment and antioxidant enzymes in six woody plant species in karst habitats of southwestern China. Environmental and Experimental Botany, 71, 174-183.
Medrano, H., Tomás, M., Martorell, S., Flexas, J., Hernández, E., Rosselló, J., Pou, A., Escalona, J. M., and Bota, J. (2015). From leaf to whole-plant water use efficiency (WUE) in complex canopies: Limitations of leaf WUE as a selection target. Crop Journal, 3, 220-228.
Mittler, R. (2002). Oxidative stress, antioxidant and stress tolerance. Trends in Plant Science, 9, 405-410.
Moriana, A., Villalobos, F. J., and Fereres, E. (2002). Stomatal and photosynthetic responses of olive (Olea europaea L.) leaves to water deficit. Plant Cell Environment, 25, 395-405.
Nikbakht, J., Khandeh Rouyan, M., Tavakkoli, A., and Taheri, M. (2013). Effect of deficit irrigation with magnetic water on yield and productivity of corn water consumption. Water Research in Agriculture, 27(4), 551-563. (In Farsi)
Petridis, A., Therios, I., Samouris, G., Koundouras, S., and Giannakoula A. (2012). Effect of water defcit on leaf phenolic composition, gas exchange, oxidative damage and antioxidant activity of four Greek olive (Olea europaea L.) cultivars. Plant Physiology and Biochemistry, 60, 1-11.
Reddy, A. R., Chaitanya, K. V., Jutur, P. P., and Sumithra, K. (2004). Differential antioxidative responses to water stress among five mulberry (Morus alba L.) cultivars. Environmental and Experimental Botany. 52, 33-42.
Roussos, P. A., Denaxa, N. K., Damvakaris, T., Stournaras, V., and Argyrokastritis, I. (2010). Effect of alleviating products with different mode of action on physiology and yield of olive under drought. Scientia Horticulturae, 125, 700-711.
Sairam, R. K., Deshmukh, P. S., and Saxna, D. C. (1998). Role of antioxidant systems in wheat genotype tolerance to water stress. Biologia plantarum, 41, 387-394.
Shaheen, M. A., Hegazi, A. A., and Hammam, I. S. A. (2011). Effect of water stress on vegetative characteristics and leaves chemical constituents of some transplants olive cultivars. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 11(5), 663-670.
Smirnoff, N. (1993). The role of active oxygen in the response of plants to water deficit and desiccation. New Phytologist, 125, 27-58.
Sofo, A., Dichio, B., Xiloyannis, C., and Masia, A. (2004a). Effects of different irradiance levels on some antioxidant enzymes and on malondialdehyde content during rewatering in olive tree. Plant Science, 166, 293-302.
Sofo, A., Dichio, B., Xiloyannis, C., and Masia, A. (2004b). Lipoxygenase activity and proline accumulation in leaves and roots of olive trees in response to drought stress. Physiologia Plantarum, 121(1), 58-65.
Sofo, A., Dichio, B., Xiloyannis, C., and Masia, A. (2005). Antioxidant defences in olive trees during drought stress: changes in activity of some antioxidant enzymes. Functional Plant Biology, 32, 45-53.
Sofo, A., Manfreda, S., Fiorentino, M., Dichio, B., and Xiloyannis, C. (2008). The olive tree: a paradigm for drought tolerance in Mediterranean climates. Hydrology Earth System Scientic, 12, 293-301.
Talhaoui, N., Taamalli, A., Gómez-Caravaca, A. M., Fernández-Gutiérrez, A., and Segura-Carretero, A. (2015). Phenolic compounds in olive leaves: Analytical determination, biotic and abiotic influence, and health benefits. Food Research International, 77, 92-108.
Tognetti, R., d’Andria, R., Lavini, A., and Morelli, G. (2006). The effect of deficit irrigation on crop yield and vegetative development of Olea europaea L. (cvs. Frantoio and Leccino). European Journal of Agronomy, 25, 356-64.
Tugendhaft, Y., Eppel, A., Kerem, Z., Barazani, O, Ben-Gal, A., Kadereit, J. W., and Dag, A. (2016). Drought tolerance of three olive cultivars alternatively selected for rain fed or intensive cultivation. Scientia Horticulturae, 199, 158-162.
Winkel-Shirley, B. (2002). Biosynthesis of flavonoids and effects of stress. Current Opinion in Plant Biology, 5(3), 218-223.
Xiloyannis, C., Dichio, B., Nuzzo, V., and Celano, G. (1999). Defence strategies of olive against
water stress. Acta Horticulturae, 474, 423-426.
Zeinanloo, A. A., Arji, I., Taslimpour, M., Ramazani malakroodi, M., and azimi, M. (2015). Effect of cultivar and climatic conditions on olive (Olea europaea L.) oil fatty acid composition. Iranian Journal of Horticultural Science, 46(2), 233-242. (In Farsi)