برآورد ارزش اقتصادی آب مصرفی از رهیافت‌های تمایل به پرداخت کشاورزان سیب‌زمینی‌کار و ارزش تولید نهایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

4 دانش آموخته گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در بسیاری از دشت‌های استان همدان توزیع رایگان و پایین بودن آب‌بهای پرداختی توسط کشاورزان منجر به مصرف بی‌رویه آن در سطح مزارع شده است که این امر می‌تواند منجر به تهدید منابع آب موجود و توسعه پایدار کشاورزی منطقه شود. بدون تردید یکی از مهم‌ترین ابزارهای تخصیص بهینه‌ی منابع آب، ارزش‌گذاری اقتصادی این نهاده است که راهبرد توسعه‌ی بلندمدت کشور نیز بر آن تأکید دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی در دشت رزن-قهاوند در استان همدان از دو رهیافت تابع تولید و میزان تمایل به پرداخت کشاورزان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) می‌باشد. اطلاعات موردنیاز به کمک تکمیل پرسشنامه از 150 کشاورز سیب‌زمینی‌کار، بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای در سال زراعی 95-1394 جمع‌آوری شد. به‌منظور نیل به اهداف تحقیق، از تخمین انواع فرم‌های توابع تولید استفاده شد و بهترین شکل تابع با توجه به نتایج حاصله، تابع تولید ترانسندنتال تشخیص داده شد. نتایج حاصل از روش تابع تولید برتر نشان داد که متوسط ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی برابر 2461 ریال در هر مترمکعب می‌باشد. همچنین متوسط تمایل به پرداخت کشاورزان این محصول پس از برآورد مدل لاجیت برابر 3452 ریال برای هر مترمکعب به دست آمد. در راستای نتایج گزارش‌شده، اگر سیاست قیمت‌گذاری آب به عوامل مؤثر اعم از تمایل به پرداخت بهره­برداران و همچنین مشارکت خود کشاورزان در امور تصمیم‌گیری بستگی داشته باشد، می‌توان نتـایج بهتری احصاء نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Economic Value of Water Using Willingness to Pay of Potato Farmers and the Value of Marginal Product

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Asaadi 1
  • Mohammad Hassan Vakilpoor 2
  • Seyed Abolghasem Mortazavi 3
  • Tahere Nemati faraj 4
1 PH. D Student Department of Agricultural Economics Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of Agricultural Economics Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor Department of Agricultural Economics Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Graduated Department of Agricultural Economics Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In many plains of Hamedan province, free distribution and low water subsidies paid by farmers have led to its overexploitation at the fields, which can threat the existing water resources and agricultural sustainable development in the region. Undoubtedly, one of the most important tools for optimal allocation of water resources is economic valuation, which emphasizes the long-term development strategy of the country. In this regard, the purpose of this study was to determine the economic value of agricultural water in potato fields in Razan-Ghahavand plain of Hamedan province using two approaches; production function and willingness to pay farmers using conditional valuation method (CVM). The required information was collected by completing a questionnaire from 150 potato farmers using a two-stage cluster sampling method in 2015-2016. In order to achieve the research objectives, the estimation of various forms of production functions was used, and the best form of the function was determined according to the results obtained by the transcendental production function. The results of the production function method showed that the average economic value of water producing potato crops was 2461 Rials per cubic meter. Also, the average willingness to pay farmers of this product after estimating the Logit model was 3452 Rials per cubic meter. Regarding the reported results, better achievements can be derived, if the water pricing policy is depended on effective factors, including the willingness to pay farmers, as well as the farmers' participation in decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Function
  • Willingness to Pay
  • Water
  • Economic Value
  • potato
Abdul Gozjah, A. (2012). Determining the value of irrigation water by estimating production function and linear programming model in Hamedan plain. M.Sc. Dissertation, Kurdestan of University. Iran. (In Farsi)
Al-Karabliehk. E. Salman, Z. A. Al-Omari, S. A. Wolf, H. Al-Assad, A. T. Hunaiti, A. D. and Subah, M. A. (2012). Estimation of the economic value of irrigation waterin jordan. Agriculture Science and Technology. B2, 487-497.
Ansari, V. and Mirzaee, H. (2015). The effect of agricultural product pricing policies on the economic value of water (Case study: Sugar beet farming in the city of Nishabur). Iranian Journal Of Agricultural Economics And Development Research, 46(3), 609-621. (In Farsi)
Appiah, A. Adamowicz, W. Lloyd-Smith, P. Dupont, D. (2016). Estimating the Economic Value of Drinking Water Reliability in Alberta. Water Economics and Policy, accepted.
Asaadi, M.A. Khalilian, S. and Mosavi, S.H. (2017). Assessment of water economic value in wheat and rapeseed farms (Case Study: Qazvin plain irrigation network). Journal Management System, Inperess. (In Farsi)
Asadi, H. and Soltani, Gh. (2000). Investigating the reaction of domestic and agricultural water users to the rate of water. Agricultural Economics and Development, 8(32), 167-185. (In Farsi)
At, A. (1997). The Basics of Price Theory. Seyed Ebrahim Beyzaie, Bu-Ali Sina University, First Edition, 223P.
Baghestany, M. and Zibaei, M. (2010). Measuring Willingness of Farmers to Pay for Groundwater in Ramjerd District: Application of Contingent Valuation Method. Agricultural Economics, 4(3), 41-64. (In Farsi)
Boadu, F.O. (1992). Contingent valuation for household water in rural China. Journal of Agricultural Economics, 43(3), 458-463.
Boyle, K.J., Welsh, M.P. and Bishop, R.C. (1988). Validation of Empirical Measures of Walfare Change: Comment. Journal of Environmental Economical and Management, 25(1), 80-99.
Cameron, T.A. (1988). A New Paradigm for Valuing Non-Market Goods Using Referendum Data: Maximum Likelihood Estimation by Censored Logistic Regression. Journal of Environmental Economics and Management, vol. 15, 355-379.
Cameron, T.A. and James, M.D. (1987). Efficient Estimation Methods for Close-Ended Contingent Valuation Surveys. Review of Economics and Statistics, vol. 69, 269-276.
Chambers, R G (1988). Applied production analysis: A dual approach Cambridge University Press.
Damigos, D.  Tentes, G. Balzarini, M. Furlanis, F. Vianello, A. (2017). Revealing the economic value of managed aquifer recharge: Evidence from a contingent valuation study in Italy. Water Resource Management, 53(8): 6597-6611.
Dashti, Gh. Aminian, F. Hosseinzad, J. and Hayati, B. (2010). Determining Economic Value of Water in Wheat Production (Case Study: Underground Water Resources in Damghan Region. Agricultural Science and Sustainable Production, 20(1), 121-131. (In Farsi)
Debertin, D. (1997). Agricultural Production, Translation by Mohammad Gholi Musaei Nejad and Reza Torkarzadeh, Publishing by the Economic Research Institute of Tarbiat Modares University, Tehran, 471 p. (In Farsi)
Dehghanpour, H. and Sheykhzeinodin, A. (2013). Determining the Economic Valuation of Agricultural Water in Ardakan- Yazd Plain of Yazd Province. Agricultural Economics and Development, 21(82), 45-68. (In Farsi)
Ebadi, C. (2000). Microeconomics. Tehran, Publication of the Semat, Second Edition.
Ehsani, M. Dashtii, Gh. Hayati, B. and Ghahramanzadeh, M. (2011). Water Economics Value Estimation in Wheat Product in Qazvin Plain Irrigation Network: A Dual Approach. Agricultural Economics & Development, 25(2), 237-245. (In Farsi)
Fatahi, A. (2010). Economic Valuation of Groundwater of Yazd-Ardakan Plain. Ph.D. Dissertation, Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tehran. (In Farsi)
Ferguson, E. (1990). Microeconomic theory. Irwin.
Ghasemi, M. M. and Sepaskhah, A. R. (2003). Economic Evaluation of Every-Other Furrow Irrigation for Sorghum with Real and Subsidized Irrigation Water Prices. Journal of Water and Soil Science (JWSS), 7 (2) ,1-11. (In Farsi)
Golzari, Z. Eshraghi, F. and Keramatzade, A. (2016). Estimating the Economic Value of Water in Wheat Production in Gorgan County. Journal of Water Research in Agriculture, 30(4), 457-466. (In Farsi)
Greene, B. & Kennedy, P. (1990). A guide to econometrics, MIT Press, Cambridge
Gujarati, D. 1995. Basic Econometrics.Vol I and II.translated by Hamid Abrishami.
Hakki Aydogdu, M. and Bilgic, A. (2016). An evaluation of farmers’ willingness to pay for efficient irrigation for sustainable usage of resources: the GAP-Harran Plain case, Turkey, Journal of Integrative Environmental Sciences, 13, 175-186.
Hanemann, W. M. (1984), Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses, American Journal of Agricultural Economics, 71(3), 332-341.
Hanemann, W. M. (1994). Valuing the environment through contingent valuation, Journal of Economic Perspectives, 8(4), 19- 43.
Hanemann, W. M. Loonis, J.  and Kanninen, B. (1991). Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation. American Journal of Agricultural Economics, 73(4), 1255-1263.
Hamadan Regional Water Authority. (2014). Province water resources management reports. Available online: Websitehttps://www.hmrw.ir/?l=EN
Hellegers, P. and Davidson B. (2010). Determining the disaggregated economic value of irrigation water in the Musi sub-basin in India. Agricultural Water Management, 97(6), 933-938.
Jamali J Aaghdani, T. Brummer, B. and Barkmann, J. (2012). Comparison of Methods for the Valuation of Irrigation Water: Case Study From Qazvin, Iran. Irrigation and Drainage, 61(3): 375–385.
Iran Water Resources Management. (2016). Available online: https://www.wrm.ir/index.php?l=EN
Judge, G.G., Hill, R.C., Griffithes, W.E., Lukepohl, H. and Lee, T.C. (1988). The Theory and Practice of Econometrics. 2nd Edition, Wiley, New York. USA.
Karamatzade, A. Chizari, A.H. and Mirzaee,A. (2006). Determining the economic value of irrigation water through : Optimal cropping pattern for integrated farm and horticulture. Agricultural Economics and Development, 14(54), 35-60. (In Farsi)
Khajeh Roshanaei, N. Daneshvar Kakhki, M. and Mohtashami, Gh. R. (2010). Estimating Economic Value of Water in Production Function Method, Applying Classic and Entropy Approaches (Case Study: Wheat in Mashhad). Agricultural Economics & Development, 24(1), 113-119. (In Farsi)
Koss, P. and Khawaja, S. M. (2001). The value of water supply reliability in California: a contingent valuation study. Water Policy, 3(2), 165-174.
Ku, S. J. & Yoo, S. H. (2012). Economic value of water in the Korean manufacturing industry. Water Resources Management, 26(1), 81-88.
Lee, C. (1997), Valuation of nature-based tourism resources using dichotomous choice contingent valuation method, Tourism Management, 18(8), 587-591.
Lee, C. and Han. S. (2002). Estimating the Use and Ppreservation Values of National Parks Tourism Resources Using a Contingent Valuation Metotd, Tourism Management, 23, 531-540.
Lehtonen, E.J. Kuuluvainen, E. Pouta, M. Rekola, and Li, C. (2003). Non-Market Benefits of Forest Conservation in Southern Finland. Environmental Science and Policy, 6, 195-204.
Mc Connell, K.E. (1990). Models for Referendum Data: The Structure of Discrete Choice Models for Contingent Valuation. Journal of Environmental Economics and Management, 18, 19-34.
Ministry of Agriculture Jihad. (2015). Annual Reports, Available online: https://www.maj.ir/
Ministry of Agriculture Jihad. (2015). Annual Reports, Available online: https://www.maj.ir/
Moolman, C.E. Blignaut, J.N. and Eyden, R. (2006). Modeling the marginal revenue of water in selected agricultural commodities: a panel data approach. AgEcon, 45(1), 78-88.
Muswand, S. and Ghaffari, H. (2015). Estimating Economic Value of Water in Onion Production in Zanjanrud Basin. Journal of Water Research in Agriculture, 29(4), 547-557. (In Farsi)
Nemati, T. F. (2017). Evaluating the Comparative Environmental Advantage of Potato Crop Production (Case Study: Rasen-Ghahavand Plain), M.Sc. Dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran. Iran. (In Farsi)
Office of Basic Water Resources Studies. (2009).Iranian Water Resources Management Company. (In Farsi)
Pakrvan, M. and Mehrabi Bashabadi, H. (2010). Determination of Economic Value and Water Demand Function in Sugar Beet Production in Kerman Province. Journal of Water Research in Agriculture, 4(6), 83-90. (In Farsi)
Pitafy, B. and Rumasset, J. (2003). Efficient groundwater pricing and watershed conservation finance. Online in: http://agecon.lib.umn.edu.
Powe, N.A. Willis, K.G. (1996). Benefits received by visitors to heritage sites: A case study of warkworth castle. Leisure Studies, 15, 259- 275.
Qaralei, A. (2002). Determination of agricultural water value and optimal cropping pattern in conditions of scarcity of water resources (lands under Doroodzan dam), M.Sc. Dissertation of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shiraz University. (In Farsi)
Renwick, E. ( 2001).Valuing water in a multiple-use system. Irrigation and Dainage Systems 15, 149-171.
Saifi, R. and Mohsen, A. (2015). The Necessity of Water Sustainability, Third National Conference of Academic Communities of Agricultural Sciences and Natural Resources, Karaj, Agriculture and Natural Resources Campus of Tehran University. (In Farsi)
Salman, A. Z. and Al-Karablieh, E. (2004). Measuring the willingness of farmers to pay for groundwater in the highland areas of Jordan. Agricultural Water Management, 68, 61-76.
Sharzeie, Gh. A.  and Amirtaimoori, S. (2012). Determining the Economic Value of Groundwater: A Case Study of City of Ravar (Kerman Province). Economic Research, 47(1), 113-128. (In Farsi)
Tari, F, Seyed Norani, M. R and Rafiee, P. (2006). Estimating the Real Value of Groundwater in Different Regions of Iran (Case Study of Tehran Province, Sistan Baluchestan and Kerman). Economic Research, 6(2), 121-150. (In Farsi)
Thomas, H. and Christopher, B. (1997). Conjoint analysis of groundwater protection programs. American Journal of Agricultural Economic, 57, 188- 198.
Thompson, C. D. (1998). Choice of flexible functional forms: Review and appraisal. Western Journal of Agricultural Economics, 13, 169-183.
Varziri, A. (2014). Evaluation of water pricing policies on its consumption in agriculture (Case study: Dehgolan city), M.Sc. Dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran. Iran. (In Farsi)
Yazdan Panah, A.R. and Matlabi Fard, R. (2007). The effect of using poultry manure and aerobic performance of potatoes. The 10th Iranian Soil Science Congress, Karaj - Agriculture and Natural Resources Campus, Tehran University. (In Farsi)
Yoo, J. Simonit, S. Connors, P. J. Maliszewski, J. P. Kinzig, P. A. and Perrings C. (2013). The value of agricultural water rights in agricultural properties in the path of development. Ecological Economics. 91, 57-68.
Zarei, N. Mehrabi Boshrabadi, H. and Khosravy, M. (2014). Analysis of Water Economic Value in Production of Potato: A Case Study of Villages of Kordestan and Hamedan Province. Rural Development Stratrgies, 1(3), 19-32. (In Farsi)