مدل سازی آب زیرزمینی به منظور تعیین ضرایب هیدرودینامیکی در آبخوان آزاد (مطالعه موردی: دشت کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مطالعه حرکت آب در آبخوان با استفاده از معادلات اساسی جریان یعنی معادلات دارسی، پیوستگی و بقای جرم صورت می­گیرد که در مورد آبخوان­های محصور و غیرمحصور به‌صورت متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند. در این معادلات از ضرایب هیدرودینامیک و دیگر مشخصه­های آبخوان استفاده می­شود. لذا تعیین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان لازمه مطالعات آب زیرزمینی می­باشد. مهم­ترین ویژگی­های آبخوان یعنی ضرایب هیدرودینامیک را می­توان از طریق مدل­سازی در سراسر محدوده آبخوان تعیین نمود. اگر مدل آبخوان درست تهیه شود می­تواند ابزار ارزشمندی برای شناخت بهتر ویژگی­های آبخوان و همچنین پیش­بینی تأثیر طرح­های مختلف مدیریتی بر منابع آب منطقه باشد. در این مطالعه، مدل­سازی آب زیرزمینی به‌منظور تعیین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان آزاد دشت کرمانشاه با استفاده از نرم­افزار GMS 7.1 انجام گرفت. نتایج نشان داد مقدار هدایت هیدرولیکی در آبخوان دشت کرمانشاه، از 1/0 تا 30 متر در روز و مقدار آبدهی ویژه از 02/0 تا 4/0 متغیر است. مقادیر سطح ایستابی محاسبه شده توسط مدل و سطح ایستابی مشاهداتی در پیزومترها دارای همبستگی بالایی هستند و مقدار ریشه میانگین مربعات خطا همواره کمتر از یک است که نشان­دهنده دقت قابل قبول مدل برای شبیه­سازی وضعیت آبخوان می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ground Water Modeling to Determine Hydrodynamics Coefficients in Unconfined Aquifer (Case Study: Kermanshah Plain)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Barati 1
  • jahangir Abedi Koupai 2
  • Arash Azari 3
  • Elham Darvishi 3
  • Yousefi ALi 4
1 Ph. D. student of Irrigation and Drainage Isfahan University of Technology /College of Agriculture/ Department of water engineering
2 Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Razi University, Iran
4 - Assistant Professor, Department of Rural Development, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The water movement in the aquifer is studied using the basic equations of flow, i.e. Darcy, continuity and mass survival equations, which are differently analyzed in the case of confined and unconfined aquifers. In these equations, hydrodynamic coefficients and other characteristics of the aquifer are used. Therefore, the determination of hydrodynamic coefficients of aquifer is necessary for groundwater studies. The most important characteristics of the aquifer i.e. hydrodynamic coefficients can be determined across the aquifer using modeling. If the aquifer model is properly provided, it can be a useful tool for better recognition of aquifer characteristics and also predicting the impact of different management plans on the water resources of the region. In this study, groundwater modeling was performed to determine the hydrodynamic coefficients in the unconfined aquifer of Kermanshah plain using GMS 7.1 software. The results showed that the amount of hydraulic conductivity in the Kermanshah plain aquifer varies from 0.1 to 30 meter per day and the amount of specific yield varies from 0.02 to 0.4. The amounts of computed water table by the model and the observed water table in the piezometers have high correlation and the root mean square error value is always less than one, which indicates the acceptable accuracy of the model for simulating the aquifer status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic conductivity
  • Specific Yield
  • GMS 7.1 Software
Abareshi, F., Meftah Holghi, M., Dehghani, A. A., Kaboli, A. and Rahimian, M. (2013) Optimization of hydrodynamic coefficients of Zarin Gol plain aquifer using mathematical model. The first conference of practical geochemistry of Iran, 27-28 August, Damghan University, Iran, 571-576 (In Farsi)
Abedi Koupai, J. and Golabchian, M. (2015) Estimation of hydrodynamic coefficients of groundwater resources in Kouhpayeh-Segzi watershed using MODFLOW. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Science, 19(72), 281-292. (In Farsi)
Bijani, M., Moridi, A. and Majdzadeh Tabatabaie, M. R. (2017) Investigation of well deepening effects on aquifer yield using mathematical model. Journal of Iran-Water Resources Research, 12(4), 83-92. (In Farsi)
Ghobadian, R., Fattahi Choghabagi, A. and Zare, M. (2014). effect of irrigation and drainage network of Gavshan dam on groundwater resources of Mian Darband plain using GMS 6.5 model. Journal of Water Research in Agriculture, 28(4), 759-772. (In Farsi)
Ketabchi, H., Nikkhah, R. and Morid, S. (2018) Numerical simulation of Namdan aquifer in the Fars province of Iran: Assessment of green water management impacts on the aquifer restoration. Journal of Iran-Water Resources Research, Online publication (In Farsi)
Ministry of Energy Publication (2014) Instructions for selecting statistics and data requirements to provide quantitative and qualitative groundwater models. Publication No. 417-a (In Farsi)
Nakhaei, M., Mohammadi, Kh. and Rezaei, H. (2014) Optimizing of aquifer withdrawal numerical model using genetic algorithm (Case study: Uromiyeh coastal aquifer). Journal of Iran-Water Resources Research, 10(2), 94-97. (In Farsi)
Rahnama, MB., Rezaei Estakhrooye, A. and Ghazizadeh, M. (2016) Groundwater resources management of Rafsanjan plain using Visual MODFLOW software.  Journal of Practical Researches of Water Science, 2(3), 1-12. (In Farsi)