بررسی توانایی شاخص تنش آبی گیاه در برنامه‌ریزی آبیاری و برآورد میزان عملکرد ذرت علوفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.

چکیده

برنامه‌ریزی آبیاری در شرایط وجود تنش آبی، بسیار حائز اهمیت می­باشد. برای بررسی پدیده تنش آبی گیاهان، شاخص‌های متعددی ارائه شده است که یکی از آن‌ها شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) می­باشد. به منظور بررسی توانایی این شاخص در برنامه‌ریزی آبیاری ذرت علوفه‌ای (رقم SC704) در سال زراعی 1396، تحقیقی در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی شامل چهار تیمار IR1: 100 درصد تأمین نیاز آبی، IR2: 80 درصد تأمین نیاز آبی با مدیریت کم‌آبیاری تنظیم شونده، IR3: 60 درصد تأمین نیاز آبی با مدیریت کم‌آبیاری تنظیم شونده IR4: 50 درصد تأمین نیاز آبی با مدیریت خشکی موضعی ریشه در منطقه خرم‌آباد، اجرا گردید. نتایج نشان داد، میزان شاخص تنش آبی، به صورت معنی‌داری تحت تأثیر میزان تنش آبی قرار گرفت. میزان حد مجاز شاخص CWSI برای تیمارهای IR1، IR2، IR3 و IR4 به ترتیب برابر 17/0، 21/0، 39/0 و 29/0 و میزان عملکرد به ترتیب برابر 21560، 19500، 12560 و 14860 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. در این تحقیق، بهترین تیمار، IR1 با کمترین میزان شاخص تنش آبی و بیشترین عملکرد و بدترین تیمار، IR3 با بیشترین میزان شاخص تنش آبی و کمترین عملکرد، به دست آمد. یافته­ها نشان داد که بر اساس شاخص CWSI، میزان تنش آبی در تیمار IR4(PRD) نسبت به تیمار IR3(کم‌آبیاری تنظیم شونده با تأمین 60 درصد نیاز آبی)کمتر می‌باشد (شاخص CWSI به اندازه 4/11 درصد کاهش و میزان عملکرد به اندازه 3/18 درصد افزایش یافته  است).  در این تحقیق رابطه بین عملکرد ذرت علوفه‌ای و شاخص CWSI با همبستگی بالایی حاصل گردید.  در نهایت، می­توان بیان کرد که شاخص CWSI قابلیت بررسی میزان تنش آبی و برآورد میزان محصول تحت تنش آبی در گیاه ذرت علوفه‌ای را دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Ability of Crop Water Stress Index for Irrigation Scheduling and Estimating Corn Forage Yield

نویسندگان [English]

  • Mehri Saeidinia 1
  • Ali Heidar Nasrolahi 1
  • Majid Sharifipour 2
1 1. Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Irrigation scheduling is very important under water stress condition. To investigate the crop water stress phenomena, several indices have been presented, of which one is CWSI. In order to investigate the ability of this index in irrigation scheduling of Maize (SC704), a research in a randomized blokes design with four experimental treatments was conducted in Khoram Abad region in 2011. Experimental treatments including IR1: 100% water requirement, IR2: 80% water requirement (by Regulated deficit irrigation), IR3: 60% water requirement (by Regulated deficit irrigation) and IR4: 50% water requirement (by Partial root zone drying management).  The results showed that the amount of CWSI was significantly affected by water stress.  The CWSI index for IR1, IR2, IR3, and IR4 treatments were 0.17, 0.21, 0.39, 0.29 and the amount of yield were 21560, 19500, 12560 and 14860 Kg/ha, respectively. In this study, the best treatment was IR1 (with the minimum CWSI and the maximum Yield) and the worst treatment was IR3 (with the maximum CWSI and the Minimum Yield).  Based on CWSI index, the value of water stress in IR4 treatment was less than the water stress value of IR3 treatment (The CWSI index dropped by 11.4 percent and the amount of yield increased by 18.3 percent). In this research, the relationship between the corn forage yield and CWSI index was obtained with high correlation. Regarding the variation of CWSI under different treatments, it can be stated that the CWSI index is able to evaluate the water stress and estimate the corn forage yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CWSI
  • forage corn
  • Partial root zone drying (PRD)
  • Regulated Deficit irrigation
  • water stress
Irrigation scheduling is very important under water stress condition. To investigate the crop water stress phenomena, several indices have been presented, of which one is CWSI. In order to investigate the ability of this index in irrigation scheduling of Maize (SC704), a research in a randomized blokes design with four experimental treatments was conducted in Khoram Abad region in 2011. Experimental treatments including IR1: 100% water requirement, IR2: 80% water requirement (by Regulated deficit irrigation), IR3: 60% water requirement (by Regulated deficit irrigation) and IR4: 50% water requirement (by Partial root zone drying management).  The results showed that the amount of CWSI was significantly affected by water stress.  The CWSI index for IR1, IR2, IR3, and IR4 treatments were 0.17, 0.21, 0.39, 0.29 and the amount of yield were 21560, 19500, 12560 and 14860 Kg/ha, respectively. In this study, the best treatment was IR1 (with the minimum CWSI and the maximum Yield) and the worst treatment was IR3 (with the maximum CWSI and the Minimum Yield).  Based on CWSI index, the value of water stress in IR4 treatment was less than the water stress value of IR3 treatment (The CWSI index dropped by 11.4 percent and the amount of yield increased by 18.3 percent). In this research, the relationship between the corn forage yield and CWSI index was obtained with high correlation. Regarding the variation of CWSI under different treatments, it can be stated that the CWSI index is able to evaluate the water stress and estimate the corn forage yield.