شبیه‌سازی کیفی نیترات و فسفات در طول رودخانه دز با استفاده از مدل QUAL2KW

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران. ایمیل

چکیده

رودخانه دز در مسیر جریان خود محل ورود و تخلیه فاضلاب­های خانگی، پساب­های صنعتی و کشاورزی بسیاری است. با توجه به بحران کمبود آب، انجام تحقیقاتی جامع پیرامون آلودگی­های آن از لحاظ کمی و کیفی و استفاده از ابزارهای مدیریتی همچون مدل­های ریاضی و کامپیوتری به­منظور پیش­بینی وضعیت کیفی آب این رودخانه و پیش­گیری از آلودگی فزآینده آن امری ضروری به­نظر می­رسد. در این تحقیق از مدل کیفی Qual2kw جهت شبیه­سازی پارامترهای کیفی NO-3 و PO4-3 در هفت ایستگاه چمگلک، پارک دولت، پل سوم، پل جدید، پل شناور، پل پنجم و گاومیش­آباد استفاده شده است. از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانه و سایر اطلاعات به­دست آمده از مطالعات صحرایی جهت واسنجی و پیش­بینی مدل استفاده گردیده است. همچنین برای تعیین اعتبار مدل و مقایسه داده­های مشاهداتی از (MAE) و (CV) استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویای شرایط واقعی رودخانه می­باشد که این امر نشان دهنده توانا بودن مدل Qual2kw در شبیه­سازی پارامترهای کیفی است. عمده آلودگی رودخانه دز از فاضلاب­های شهری می­باشد. با توجه به نتایج، پارامتر PO4-3 در بازه مورد مطالعه در محدوده ورود فاضلاب­ها به رودخانه دز عامل تهدیدکننده­­ای برای حیات آبزیان محسوب می­شود. بر­اساس استاندارد کیفیت آب برای کاربری کشاورزی در طی دوره نمونه­برداری، هیچگونه محدودیتی در بازه مورد مطالعه، رودخانه دز را تهدید نمی­کند. پایین بودن دبی در پایین­دست رودخانه دز و بارگذاری بالای آلاینده­ها سبب افزایش غلظت پارامترهای کیفی آب بوده است. با توجه به نتایج پارامترهای EF، MAE و CV، مدل بهترین انطباق را برای پارامتر نیترات داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Simulation of Nitrate and Phosphate along the Dez River using QUAL2KW Model

نویسندگان [English]

  • Ali Afrous 1
  • Maryam Zallaghi 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Dezful Branch, Dezful, Iran.
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Dezful Branch, Dezful, Iran.
چکیده [English]

Various wastewaters such as household, industrial and agricultural wastes are entered along the Dez River from different locations. Regarding the water scarcity crisis, a comprehensive study on quantitative and qualitative pollution and using management tools such as mathematical and computer models is needed to predict water quality of this river and to prevent its further pollution. In this research, the qualitative QUAL2K model was used for simulation of NO3-, PO4-3 parameters at seven stations; Chamgolak, Dolat park, third bridge, new bridge, floating bridge, fifth bridge and Gavmishabad. The calibration and prediction of the model was done using quality parameters of the river and other information obtained from the field studies. Also, root mean absolute error (MAE) and coefficient variation (CV) were used to validate the model by comparing the observation and prediction data. The results of the model represent the real conditions of the river to an acceptable level, which indicates the ability of the Qual2kw model for simulation of the quality parameters. Most of the river pollution is caused by urban sewage. According to the results, PO4-3 parameter during the studied period is considered to be threaten to aquatic life. But, according to water quality standard for agricultural use, there is no limitation for Dez River. The low discharge at the river downstream and the high loading of pollutants have increased the concentration of water quality parameters. According to the results of the EF, MAE and CV parameters, the model had the best fit for water nitrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dez river
  • Water quality
  • NO3-
  • PO4-3 and Qual2kw
Aras, E., Togan, V. and Berkun, M. (2007) River water quality management model using genetic algorithm, Environ Fluid Mech, Vol. 7, pp. 439–450.
AsheghMalla, M., MalehMohammadi, B. and Torabian, A. (2016) Investigating the Importance of Rivers Self-Efficacy Capacity in Developing a Standard for Discharge of Wastewater. Environmental Research, Vol. 7, No. 13, 2016, p. 103-116. (In Farsi)
Bagherian­Marzouni, M., Akhoundalib, A. M., Moazed, H., Jaafarzadeh, N., Ahadian, J. and Hasoonizadeh, H. (2014) Evaluation of Karun river water quality scenarios using simulation model results. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(2): 339-358.
Chapra, S. C. and Canale, R. P. (2006) Numerical Methods for Engineers, 5th Ed. McGraw-Hill, New York.
Chapra, S. C., Pelletier, G. J. (2003) QUAL2K, A modeling framework for simulating river and stream water quality (beta version): documentation and user’s manual, Civil and Environmental Engineering Department, Medford, Tufts University.
Chapra, S. C. (2007) Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineering and Science, 2nd Ed., WCB/McGraw-Hill, New York, N.Y.
Chaudhary, Sh., C. T. Dhanya, C. T., and Kumar, A. (2017) Sequential calibration of a water quality model using reach-specific parameter estimates. Hydrology Research (2017) 49 (4): 1042-1055.
Cristea, N. C. and Burges, S. J. (2010) “An assessment of the current and future thermal regimes of three streams located in the Wenatchee River basin Washington State: some implications for regional river basin systems”, Climatic Change, Vol. 102, pp. 493 – 520.
Departmen of Environmen. (2016) Iran Water Quality Standards, 14 pages. (In Farsi)
Fallahi, R. and Abaszade, B. (2009) Investigating the Effect of Manure Fish Complex on Water Quality of the Manor or GaharRiver. Shish Amish Journal of Biology, Year 1, No. 1, pp. 32-40. (In Farsi)
HedayatN., 2005. Improving the performance of water delivery in the Dez and moghan Irrigation Scheme in Iran. Unpublished Ph.D. thesis, Cranfield University, UK.
Hoseini, P. and Hoseini, y. (2017) Investigating the changes of Karun River self-propelled power capacity in 2008 and 2014 using the QUAL2KW model in Ahvaz city. Amirkabir Civil Engineering Journal, 49(1), pp. 35-45. (In Farsi)
Ismail, H. and Robescu, D. (2017) Application of a one-dimensional steady state model for simulation the water quality in a large river: a case study of the Danube River. UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, Vol. 79, pp. 183-192.( ISSN 1454-2358)
Ismail, H. and  Robescu, D. (2015) Rivers and streams water quality models: a brief review, RomAqua, An XXI, vol. 106, no. 8, pp. 46 – 56.
Kannel, P. R., Lee, S., Kanel, S. R., Lee, Y. S. and Pelletier, G. J. (2007) Application of automated QUAL2Kw for water quality modeling and management in the Bagmati River, Nepal, Ecological Modelling, Vol. 202, pp. 503–517.
Kannel, P. R., Kanel, S. R., Lee, S., Lee, Y. and Gan, T. Y. (2011) A Review of Public Domain Water Quality Models for Simulating Dissolved Oxygen in Rivers and Streams, Environ Model Assess, Vol. 16, pp. 183–204.
KhodamMohammadi, M. M. and Boustani, F. (2016) Assimilative capacity assessment and the role of dissolved oxygen in the water quality of the river Kur (The Case of the dam downstream to Lake Tashk Bakhtegan). Journal of Water Resources Engineering, Year 9, pp. 87-102. (In Farsi)
Khob, N., Aminnejad, B. and Omidi, A. (2017) Qualitative observation and determination of the contribution of river banks on increasing salinity of Ghezloosin River in Zanjan province using QUAL2K numerical software. Journal of Water Resources Engineering, Vol. 10, pp. 33-44. (In Farsi)
Melching, C. h. (1996) Key Source of Uncertainty in QUAL2E model of Passaic river, Journal of Water Resource Planning and Management, 2: 105-113.
Mirbagheri, S. A., Mahmodi, Sh., and Khazri, S. M. (2011) Modeling of nitrogen and phosphorus changes along the Chalus River in 2008 using Qual2k software, Journal of Civil and Environmental Engineering, Vol. 40, No. 3. (In Farsi)
Noshadi, M. and Hatamizade, M. R. (2010) Kur river water quality measurements and simulations using the model Qual2k. Journal of Irrigation and Drainage. Vol. 4. No. 3, P. 338-349. (In Farsi)
Oliveir, B., Bola, J., Nadais, H. and Arroja, L. (2011) “Application of Qual2Kw model as a tool for water quality management, Certima River as a case study”, Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 184, No.10, pp.197-210.
Sharma, D., Kansal, A. (2013) Assessment of river quality models: a review, Rev Environ Sci Biotechnol, Vol. 12, pp. 285–311.
Shokri, S., Hooshmand, A. R., and Moazed, H. (2016) Qualitative Simulation of Ammonium and Nitrate along the Gargar River Using the Qual2Kw Model. Journal of Wetland Ecology, Vol. 6, No. 23, pp. 57-68. (in Farsi)
Vanaei, A., Marofi, S. and Azari, A. (2018) Self-study of mountain range of Abbas Abad river in Hamadan. Journal of Ecology, Vol. 43, No. 4, Winter 2018, P. 742-727. (In Farsi)
Vasudevan, M., Nambi, I. M. and SureshKumar, G. (2011) Application of Qual2k for assessing waste loading scenario in rive Yamuna.International journal of advanced technology and Engineering, 2(2):336-344.
Ye, H. F., Guo, S. H., Li, F. M., Li, G. (2013) Water quality evaluation in Tidal River reaches of Liaohe river estuary, China using a revised QUAL2K model. Chin Geogr Sci 23:301–311.
Zhang, Y., Yang, H. and Wang, Z. (2016) Simulating Water Quality of Wei River with QUAL2K Model, a Case Study of Hai River Basin in China. MATEC Web of Conferences 6, ICIEA 2016. Pp:5.