بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در حوضچه آرامش با بستر متحرک بالادست صفحه مشبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

 صفحات مشبک سازه­هایی با نسبت تخلخل معین هستند که به صورت عمود در مسیر جریان فوق بحرانی قرار گرفته و باعث استهلاک انرژی جریان و تثبیت پرش هیدرولیکی می­شوند. در این بررسی، استهلاک انرژی ناشی از پرش ­هیدرولیکی و صفحه مشبک بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مهم این تحقیق عبارت اند از: (i) عدد فرود جریان فوق بحرانی در بازه 5/3 تا 8؛ (ii) پنج نمونه دانه­های بستر با قطر متوسط 1/4 تا 24 میلیمتر؛ (iii) صفحه مشبک با تخلخل 40 و 50 درصد. در این تحقیق،  تغییرات استهلاک انرژی در مقابل عدد فرود جریان فوق بحرانی، میزان مشارکت صفحه مشبک و پرش­ هیدرولیکی در استهلاک انرژی، تاثیر تخلخل بر روی استهلاک انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای محاسبه استهلاک انرژی در پایین­دست صفحه مشبک روابطی ارائه شده و نتایج با تحقیقات گذشته مقایسه شده است. نتایج نشان داد که عدد فرود جریان فوق بحرانی تاثیر زیادی بر استهلاک انرژی دارد. همچنین تاثیر پارامتر­های بدون بعد اندازه دانه­ها و بیشینه عمق آبشستگی بر استهلاک انرژی ناچیز و قابل چشم­پوشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Energy Dissipation in the Stilling Basin with Movable Bed in the Upstream of Screens

نویسندگان [English]

  • Rasoul Daneshfaraz 1
  • Sina Sadeghfam 2
  • Omar Minaei 3
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Screens are lattice plates with certain porosity arranged vertically in the supercritical flow inducing energy dissipation and hydraulic jump stabilization. In this study, energy dissipation due to Hydraulic jump and Screens are investigated experimentally. The main variables of the study are: (i) the Froude number of supercritical flow (FrA) in the 3.5-8 range; (ii) five samples of bed grains with a median diameter of 4.1-24 mm; (iii) screen with 40% and 50% porosities. The results from the study clarified change energy dissipation pit against supercritical Froude number, the participation of Screen and hydraulic jump in energy dissipation and the effect of porosity on energy dissipation. Also, to calculate the energy dissipation in the downstream of the Screen, some relationships have been presented and the results have been compared with previous studies. The results showed that the Froude number (FrA) of supercritical flow have a great effect on energy depreciation. Also, the effect of dimensionless grain sizes (d50) and maximum scour depth (Ds) is negligible on energy depreciation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy dissipation
  • Screens
  • Stilling basin Super critical flow
Aslankara, V. (2007). "Experimental investigation of tailwater effect on the energy dissipation through screens" M.S. thesis, Middle East Technical Univ., Ankara, Turkey.
Bozkus, Z. and Aslankara, V. (2008). "Tailwater effect on the energy dissipation through screens" Proceedings of the 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.
Bozkus, Z., Cakir, P. and Ger, M. (2007). "Energy dissipation by vertically placed screens" Canadian Journal of Civil Engineering.  34(4), pp. 557–564.
Bozkus, Z., Cakir, P., Ger, M. and Ozeren, Y. (2004). "Energy dissipation through screens" Proceedings of the 2004 World Water and Environmental Resources Congress. Salt Lake City, Utah, USA, ASCE, 1–8.
Bozkus, Z., Güngör, E. and Ger, M. (2006). "Energy dissipation by triangular screens" Proceedings of the Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.
Cakir, P. (2003). "Experimental investigation of energy dissipation through screens" M. Sc. thesis, Department of Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Daneshfaraz, R., Sadeghfam, S. and Ghahramanzadeh, A. (2017). "Three-dimensional numerical investigation of flow through screens as energy dissipators". Canadian Journal of Civil Engineering. 44(10), pp. 850–859. https://doi.org/ 10.1139/cjce-2017-0273.
Daneshfaraz, R., Sadeghfam, S., & Rezazadeh-Joudi, A. (2016). Laboratory Investigation on the Effect of Screen’s Location on the Flow Energy Dissipation. Irrigation and drainage structures engineering research, 17(68), 47-62. https://doi.org/10.22092/ARIDSE.2017.109616­(in Farsi).
Daneshfaraz, R., Sadeghfam, S., & Hasanniya, V. (2019a). Experimental investigation of energy dissipation the vertical drops equipped with a horizontal screen with the supercritical flow. Iranian Journal of Soil and Water Research. 50(6) pp. 1421–1436 (in Farsi).
Daneshfaraz, R., Sadeghfam, S. and Tahni, A., (2019b). "Experimental investigation of screen as energy dissipators in the movable-bed channel". Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, pp.1-10.
Daneshfaraz, R., Majedi Asl, M. and Mirzaee, R., (2019c). "Experimental study of expanding effect and sand-roughened bed on hydraulic jump characteristics". Iranian Journal of Soil and Water Research50(4), pp.885-896(in Farsi).
Daneshfaraz, R., Chabokpour, J. and Nezafat, H., (2019d). "Experimental investigation of the scouring due to hydraulic jump in screens”. Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(5), pp.1039-1051(in Farsi).
Daneshfaraz, R., Chabokpour, J., Dasineh, M. and Ghaderi, A., (2019e). "The experimental study of the effects of river mining holes on the bridge piers". Iranian Journal of Soil and Water Research50(7), pp.1619-1633(in Farsi).
Kabiri-Samani, A. R., Bakhshian, E., & Chamani, M. R. (2017). Flow characteristics of grid drop-type dissipators. Flow Measurement and Instrumentation, 54, 298-306.https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2016.11.002.
Majedi-Asl, M., Daneshfaraz, R. and Valizadeh, S. (2019). “Experimental investigation of the river materials mining effect on the scouring around armed pier groups”. Iranian Journal of Soil and Water Research50(6), pp.1363-1380(in Farsi).
Nayebzadeh, B., Lotfollahi-yaghin, M.A. and Daneshfaraz, R., (2019). "Experimental study of energy dissipation at a vertical drop equipped with vertical screen with gradually expanding at the downstream". AUT Journal of Civil Engineering.https://doi.org/ 10.22060/CEEJ.2019.16493.6265
Rajaratnam, N. and Hurtig, K. I. (2000). "Screen-type energy dissipator for hydraulic structures" Journal of Hydraulic Engineering, 126(4), pp. 310–312. http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)0733-9429(2000)126:4(310)
Rezaie, M., Daneshfaraz, R., and Dasineh, M. (2018). "Experimental investigation of the effect of clay and polyacrylamide cationic addition on scouring reduction of pier bridges and pits created by bed material removal". Hydraulic Press, 13 (3): 59-70.
Sadeghfam, S., Akhtari, A. A. and Daneshfaraz, R., Tayfur, G. (2015). "Experimental investigation of screens as energy dissipaters in submerged hydraulic jump’" Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 38(2), 126–138. https://doi.org/10.3906/muh-1401-15.
Sadeghfam, S., Daneshfaraz, R., Khatibi, R. and Minaei, O., 2019. Experimental studies on scour of supercritical flow jets in upstream of screens and modelling scouring dimensions using artificial intelligence to combine multiple models (AIMM). Journal of Hydroinformatics21(5), pp.893-907.