تعیین پارامترهای بهینه ورودی و پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش به دامنه تغییر مقادیر ورودی در آبخیز کوهستانی جعفرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مدل‌سازی هیدرولوژیکی معمولاً ابزاری است که به‌وسیله‌ آن برنامه‌ریزان منابع آب از پاسخ هیدرولوژیکی یک حوضه جهت پیش‌بینی سیل و مدیریت منابع آب استفاده می‌کنند. انتخاب پارامترهای مناسب مدل آبشاری نش، به‌عنوان یک مدل کاربردی جهت شبیه‌سازی هیدروگراف جریان سیل در آبخیزهایی با داده‌های محدود جریان نقش مهمی ایفاء می‌کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین پاسخ مدل آبشاری نش به دامنه‌ تغییرات مقادیر پارامترهای تعداد مخزن و ضریب ذخیره و ترکیب‌ پارامترهای بهینه ورودی در شبیه‌سازی هیدروگراف واحد آبخیز جعفرآباد استان گلستان می‌باشد. در این پژوهش ابتدا هیدروگراف واحد معرف حوزه با روش منحنی S برای 43 رویداد همزمان بارش و رواناب برآورد گردید. سپس واکنش مدل نش با مقادیر تصادفی پارامتر n و k در 3220 شبیه‌سازی مصنوعی ارزیابی شد و دقت مدل در شبیه‌سازی هیدروگراف واحد با معیار نش-ساتکلیف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر متفاوتی از پارامتر n و k در شبیه‌سازی هیدروگراف واحد عملکرد خوبی داشته و در دامنه بین 10 تا 30 برای پارامتر n و دامنه بین 01/0 تا 3 برای پارامتر k مقدار معیار نش-ساتکلیف بالای 6/0 می‌باشد. پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش در دسته پارامترهایی که k دارای مقادیر بالا بوده و n مقادیر پایین داشته است، نشان‌دهنده تطابق کامل شبیه‌سازی می‌باشد. نتایج هم‌چنین نشان داد که مقدار پارامتر ضریب ذخیره (k) در تعیین ترکیب بهینه پارامترهای ورودی مدل نقش بیش‌تری دارد، در حالی‌که پاسخ مناسب مدل در مقادیر مختلف پارامتر تعداد مخزن (n) قابل دستیابی است. در مجموع تعیین دقیق پارامتر ضریب ذخیره در بهبود نتایج شبیه‌سازی جریان نقش موثرتری ایفاء می‌کند. رویکرد و نتایج تحقیق می‌تواند در تعیین پاسخ مناسب مدل به‌ازای پارامترهای ورودی در آبخیزهای مشابه و فاقد آمار استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the optimal input subset and response of hydrologic model of Nash to variations of input model parameter ranges in Jafarabad mountainous watershed

نویسندگان [English]

  • Raoof Mostafazadeh 1
  • Shahnaz Mirzaei 2
  • Khadijeh Haji 2
1 Professor (Assistant) Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Mohaghegh Ardabili
2 M.Sc. student of Watershed Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Hydrological modelling is usually used as a tool for predicting watershed hydrological response by water resources planners in flood forecasting and water resources management. Identification of the Nash-cascade model parameters as a practical model in simulation of flood hydrograph is very important in watersheds with limited data. The aim of this study was determining the Nash model response to variations of input parameters ranges (number of reservoirs and storage coefficient), and best subset combination to simulate unit hydrograph in the Jafar-Abad watershed, Golestan Province. The forty three rainfall-runoff events were used to derive that index unit hydrograph of the study area using S-curve technique. Then, the response of the Nash model results output was assessed considering random generated n, and k parameters through 3220 synthetic simulation and model efficiency was assesses using Nash-sutcliffe criteria. The results showed that the model has produced acceptable results in different values of n, and k input parameters and the model efficiency were more than 0.6 with ranges of 10-30 for n parameter and 0.01-3 subset of k values. The response of the Nash model in higher k and low n value subsets, showed the perfect simulation results. Also the results indicates that the storage coefficient parameter had an effective influence on determination of optimal input model combination, while a suitable model results is possible in different values on (n) number of reservoirs. In conclusion, identification of a precise value for the storage coefficient can greatly improve the simulation results. The results and the used approach can be used to determine the optimal model response regarding input parameters in similar ungauged watersheds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parameter Estimation
  • Hydrologic model response
  • Random simulation
  • optimal parameter subset
  • random parameter
Agirre, U., Goni, M., Lopez, J.J., and Gimena, .F.N. (2005). Application of a unit hydrograph based on subwatershed division and comparison with Nash's instantaneous unit hydrograph. CATENA, 64(2-3): 321-332.
Ahmad, M.M., Ghumman, A.R., Ahmad, S., and Hashmi, H.N. (2010). Estimation of a unique pair of Nash model parameters: an optimization approach. Water Resour Manage, DOI 10.1007/s11269-010-9590-3. 19p.
Bahremand, A., and Mostafazadeh, R. (2009). Mathematical computation of Nash model parameters for hydrograph prediction. 3rd International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Resources, France, 1-4.
Bahremand, A., and Mostafazadeh, R. (2010). Comparison of different methods for parameter estimation of Nash’s Instantaneous Unit Hydrograph in Jafarabad Watershed. Watershed Management Researches (Pajouhesh and Sazandegi), 86: 42-51. (In Farsi)
Bardossy, A. (2007). Calibration of hydrological model parameters for ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 11: 703-710.
Bardossy, A., and Sing, K. (2008). Robust estimation of hydrological model parameters. Hydrology and Earth System Sciences, 12: 1273-1283.
Behmanesh, J., Khanmohammadi, N., and AmirAtaei, B. (2016). Comparison evaluation of Nash and Hybrid models parameters estimation methods in order to model rainfall-runoff process (Case study: Alandchay Watershed). Soil and Water Research, 47(1): 25-33. (In Farsi)
Beven, K.J. (2001). Rainfall-runoff modelling the primer. Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto. 360p.
Beven, K.J., and Freer, J.E. (2001). Equifinality, data assimilation, and data uncertainty estimation in mechanistic modelling of complex environmental system using the GLUE methodology. Hydrology, 249: 11-29.
Blasone, R.S., Madsen, H., and Rosbjerg, D. (2007). Parameter estimation in distributed hydrological modelling: comparison of global and local optimisation techniques. Nordic Hydrology, 38 (4-5): 451-476.
Chow, V.T., Maidment, D.R., Mays, L.W. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill science. NY, USA.
Ghumman, A.R., Ahmad, M.M., Hashmi, H.N., and Kamal, M.A. (2011). Regionalization of hydrologic parameters of Nash mode. Water Resour Manage, 38(6): 735-744.
Hosseini, S.M., Zahraie, B., and Hourfar, A. (2006). Parameter estimation of Nash conceptual model using genetic algorithm and ordinary least square methods. Water Resources Research, 2(2): 10-12.
Jaiswal, R.K., Thomas, T., Galkate, R.V., Ghosh, N.C., Lohani, A.K., and Kumar, R. (2014). Development of geomorphology based regional Nash model for data scares central india region. Water Resour Manage, 28: 351-371.
Karabova, B., Sikorska, A.E., Banasik, K., and Kohnova, S. (2012). Parameters determination of a conceptual rainfall-runoff model for a small catchment in Carpathians. Land Reclamation, 44(2): 155-162.
Kumar Himanshu, S., Pandey, A., and Palmate, S.S. (2015). Derivation of Nash model parameters from geomorphological instantaneous unit hydrograph for a Himalayan river using Aster Dem. Proceedings of International Conference on Structural Architectural and Civil Engineering. 21-22, Nov, Dubai, 234-239.
Kumar, R., Chatterjee, C., Lohani, A.K., Kumar, S. (2004). GIUH based Clark and Nash models for runoff estimation for an ungauged basin and their uncertainty analysis. International Journal of River Basin Management, 2(4): 281-290.
Lee, J.H., Yoon, K.L., Jeong, S., and Lee, E.T. (2003). Mapping of Floodplain Boundaries Using High Spatial Resolution DEM, AUTH, Thessaloniki. Greece, XXX IAHR: 833-835.
Li, C., Guo, S., Zhang, W., and Zhang, J. (2008). Use of Nash’s IUH and DEMs to identify the parameters of an unequal-reservoir cascade IUH model. Hydrological Processes, 22: 4073-4082.
Liu, J., Liu, T., Bao, A., De Maeyer, Ph., Kurban, A., and Chen, X. (2016). Response of hydrological processes to input data in high Alpine catchment: An assessment of the Yarkant river basin in China. Water, 8(181): 1-15.
Magar, R.B., and Jothiprakash, V. (2014). Nash IUH parameters estimation using method of moments- a case study. Journal of Indian Water Resources Society, 34(2): 1-8.
Mostafazadeh, R., Bahremand, A., Zabihi, M. (2015). Efficiency evaluation of Diskin method in derivation of Instantaneous Unit Hydrograph in Jafar-Abad watershed, Golestan Province. Ecohydrology, 2(2): 141-150. (In Farsi)
Nash, J.E. (1957). The form of the Instantaneouse Unit Hydrograph. IASH Publication, 45(3). 114-121.
Nash, J.E. (1959). Systematic determination of unit hydrograph parameters. Geophysical Research, 64(1): 111-115.
Ocak, A., and Bayazit, M. (2003). Linear reservoirs in series model for unit hydrograph of finite duration. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 27: 107-113.
Raghunath, H.M. (2006). Hydrology: Principles, Analysis and Design. New Age International, 476p.
Ramirez, J.A. (2000). Prediction and Modeling of Flood Hydrology and Hydraulics. Chapter 11. Water Resources, Hydrologic and Environmental Sciences, 53p.
Sen, Z. (2008). Wadi Hydrology. Istanbul Technical University Turkey. Taylor & Francis Group, 347p.
Singh, V.P. (1988). Hydrologic Systems. Rainfall-Runoff Modeling. Volume 1, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 360 p.
Sorooshian, S., and Gupta, V.K. (1995). Model calibration. In Computer Models of Watershed Hydrology, V.P. Singh (Ed.). Water Resources Publications, Colorado, 23–68.
USDA, Natural Resources Conservation Service (2007). Hydrographs. Chapter 16. Part 630 Hydrology. National Engineering Handbook. 50p.
Zakizadeh, F., and Malekinezhad, H. (2015). Comparison of methods for estimation of flood hydrograph characteristics. Russian Meteorology and Hydrology, 40(12): 828-837.
Zakizadeh, F., and Talebi, A. (2016). Investigation of the efficiency of different methods for parameters estimation of Nash’s Instantaneous Unit Hydrograph in simulating flood hydrograph (Case study: Manshad Watershed). Watershed Management Research, 7(14): 197-205. (In Farsi)