بررسی میزان تاثیر آلاینده های جوی بر کارایی رابطه آنگستروم- پرسکات در برآورد تابش خورشید (مطالعه موردی: کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

2 دانشجوی هواشناسی کشاورزی

چکیده

با توجه به اهمیت آگاهی از مقادیر تابش خورشیدی و همچنین تراکم اندک ایستگاه‌های تابش‌سنجی، ارائه مدل‌های برآورد تابش بر پایه سایر متغیرهای هواشناسی موجود موردنیاز مبرم می‌باشد. معادله تجربی آنگستروم – پرسکات که فرم کلی آن براساس داده‌های ساعات آفتابی است به‌طور گسترده برای برآورد تابش خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاکنون مطالعات بسیاری در خصوص واسنجی ضرایب این رابطه برمبنای متغیرهای هواشناسی خاص هر منطقه صورت گرفته‫است؛ اما آنچه تاکنون در کشور ایران به آن پرداخته نشده است بررسی تأثیر آلودگی هوا به‫عنوان عامل کاهنده تابش دریافتی است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های روزانه تابش‌سنجی ایستگاه کرج در دوره سه‌ساله 20۱۶-۲۰۱۴ واسنجی ضرایب رابطه آنگستروم-پرسکات با درنظرگرفتن متغیر شاخص آلودگی هوا در قالب مدل‌های خطی، نمایی و لگاریتمی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری نشان داد که مدل‌های اصلاحی با ساختار لگاریتمی با ضریب تبیین (۵۹۱۱/۰) دارای عملکرد بهتری نسبت به معادله کلی آنگستروم_ پرسکات در برآورد تابش خورشیدی روزانه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of atmospheric pollutants on the performance of Angestrom- Prescott equation in estimating solar radiation (Case Study: Karaj)

نویسندگان [English]

  • Zahra Aghasariatmadari 1
  • Saeede Kamali 2
1 University of Tehran
2 agrometeorologiacl student
چکیده [English]

According to the fact that the solarimeteric stations are sparse, and the importance of awareness about solar radiation values, it is necessary to develop solar radiation models based on other meteorological variables. The empirical Angstrom-Prescott equation - which is based on sunshine hours - is widely used for the estimation of solar radiation.Although many studies have been conducted in order to validate the coefficients of this equation for each region in Iran based on the  specific meteorological conditions of sites, the role of air pollution as an important parameter to reduce the radiation received from the sun has not been addressed yet. In this article, the validation of A-P equation was carried out based on the 3-year data of Karaj station in a daily time scale, considering the air pollution index through the logarithmic, linear and exponential equations. The research results showed that the corrected models with logarithmic structure with  the determination coefficient of 0.5911 were performing better than the original Angstrom-Prescott models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar radiation models
  • Air pollution index
  • daily timescale
  • Karaj
  • Iran
Aghashariatmadary, Z. (2011). Evaluation of model for estimating total solar radiation at horizontal surfaces based on meteorological data, with emphasis on the performance of the angstrom model over iran. Ph. D. dissertation, University of Tehran. College of Agriculture and Natural Resources. (In Farsi).
Almorox, J; Hontoria, C. (2004). Global sol radiation estimation using sunshine duration in spain. Energy Convers Manage; 45:1529–35.
Angstrom, A. (1924). Solar and terrestrial radiation. QJR Meteorol Soc; 50:121–5.
Badescu, V. (2008). Modeling soalr radiation at the earth surface. Verlag Berlin Heidelberg. Springer.
BIPM (1995), Guide to the expression of uncertainty in Measurement. ISBN92-67-10188-9, international bureaue of weights and measures (BIPM), International standards organization.
Chen, R; Lu, S; Kang, E; Yang, J; Ji, X. (2006). Estimating daily global radiation using two types of revised models in china. Energy covers Manage. 47:865-75.
Crandall, K. C., Seabloom, R. W. (1970). Engineering fundamentals in measurement, Probability, Statistics, and Dimentions. McGrawhill.
Jin, Z; Wu, Y; Yan, G. (2005). General for estimation of monthly average daily global solar radiation in China. Energy covers Manage. 46:257-68.
Kamali, Go-A; Moradi, I. (2004). Solar radiation (Fundamentals and aplications in agriculture and renewable energy.Meteorological Research Institute. (In Farsi).
Katiyar, Ak; Pandey, Ck. (2010). Simple correlation for estimating the global solar radiation on horizontal surfaces in India. Energy covers Manage.35:5043–8.
Khalili and Rezai Sadr. (1997). Estimation of solar radiation in iran, based on climate data. Journal of Geographical Research 84: 15-35. (In Farsi).
Moradi, I. (2009). Quality Control of global solar radiation using sunshine duration hours. Energy. 34: 1-6. (In Farsi).
Muneer, T., Younes, S., Munawwar, S. (2007). Discourses on solar radiation modeling. Renew Sustain Energy Rev. 11(4), 551-602.
Muneer, T; Gul, MS. (2000). Evaluation of sunshine and cloud cover based models for generating solar radiation data. Energy Convers Manage; 41:461–82.
Nash, J. E. and Sutcliffe, J. V. (1970).  River flow forecasting through conceptual Models, Part I - A discussion of principles.  J. Hydrol., 10, 282–290.
Roodari, A; Zand-Parsa, Sh. (2013). Prediction of hourly intercepted solar radiation of wheat. Journal of Agricultural Meteorology. Vol. 1, No. 2, p. 1-10. (In Farsi).
Tehran University of Sciences Institute for Environmental Research Air Pollution Research Center (APRC). (2011). A guide to calculation, determination and announcement of air quality index. Ministry of Health and Medical Education. (In Farsi).
USEPA. (1998). Guideline for Reporting of Daily Air Quality – Pollutant Standards Index - (PSI). Environmental Protection Agency. Washington, DC.
Vakili, M; Sabbagh-Yazdi, S-R; Kalhor, K; Khosrojerdi, S. (2015). Using artificial neural networks for prediction of global solar radiation in Tehran Considering particulate matter air pollution. Energy procedia. 74:1205-1212.
Wang, Y; Zhao, N; Liu, C; Wang, Q. (2012). The magnitude of the effect of air pollution on sunshine hours in China. J Geophys; 117:D00V14.
Yao, W; Zhang, Ch.; Wang, X; Shang, J; Zhu, Y; Zhang, S. (2017). The research of new daily solar radiation models modified by air quality index (AQI) in the region with heavy fog and haze. Energy conversion and management. 140-150.
Yorukoglu, M., Celik, A. N. (2006). A critical review on the estimation of daily global solarNradiation from sunshine duration. Energy Convers Manage. 47(20), 2441–2450.
Zhao, N; Zeng, X; Han, Sh. (2013). Solar radiation estimation using sunshine hour and air pollution index in China. Energy conversion and Management. 846-851.