بررسی وضعیت سیستم های آبیاری بارانی با تاکید بر شاخص های ارزشیابی و مسائل بهره برداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام خمینی قزوین

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق سامانه­های آبیاری تحت‌فشار شامل 7 سامانه سنترپیوت، 3 سامانه لینیر و 8 سامانه کلاسیک ثابت آبپاش متحرک در استان­های تهران، قزوین، البرز و قم با استفاده از شاخص­های ضریب یکنواختی، یکنواختی توزیع، راندمان پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین، راندمان واقعی کاربرد آب در ربع پایین و کفایت آبیاری ارزشیابی شدند. به‌منظور مقایسه­ی سامانه­های مذکور، از تمام شاخص­های ارزشیابی در هر سامانه به نسبت مساحت میانگین وزنی گرفته شد. نتایج نشان داد که میانگین وزنی شاخص­های ذکرشده به ترتیب برای سنترپیوت 78، 63، 69، 69 و 49، لینیر 75، 68، 64، 55 و 62 و برای کلاسیک ثابت آبپاش متحرک 77، 66، 60، 60 و 61 درصد محاسبه گردید. با تجزیه‌وتحلیل شاخص­های محاسبه‌شده و مقایسه با مشاهدات میدانی در شبکه و ایستگاه­های پمپاژ، مشخص شد که ضعف طراحی، عدم تطابق اجرا و طراحی و مدیریت و بهره­برداری نادرست عوامل اصلی پایین بودن عملکرد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of sprinkler irrigation systems with emphasis on performance criteria and operation problems

نویسندگان [English]

  • Khaled Ahmadaali 1
  • Yaser Hamdi Ahmadabad 1
  • Nazgol Hosseini pazhouh 2
  • Abbas Ali Pourmohseni 3
1 University of Tehran
2 University of Imam Khomeini, Qazvin
3 Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

In this research, the pressurized irrigation systems including 7 center pivots, 3 linears and 8 solid-sets with portable sprinkler systems in the provinces of Tehran, Qazvin, Alborz, and Qom were assessed using the uniformity coefficient, the distribution uniformity, Potential Application Efficiency of Low Quarter, Application Efficiency of Low Quarter, and Irrigation Adequacy indices. In order to compare the assessed systems, the weighted averages of all used indices were calculated. The research results showed that the weighted average of the mentioned indices were 78, 63, 69, 69 and 49 percent for the center pivot system; 75, 68, 64, 55 and 62 percent for the linear system; and 77, 66, 60, 60 and 61 percent for the solid-set system with portable sprinkler ,respectively. By analyzing the indices and comparing them with the field and pumping stations’ observations, it was found that the incorrect design, mismatch between the designs, performance and management, and incorrect operation are the main causes of inefficient performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • Center pivot
  • linear
  • Solid-set with portable sprinkler
  • operation
Alizadeh, A. (2014). Pressurized Irrigation design. Imam Reza university press. (In Farsi).
Ebrahimi, H. (1996). Analysis and Evaluation of Simplified Irrigation Systems in Khorasan, Journal of agricultural sciences, Islamic Azad University, 3(1). (In Farsi).
Faryabi, A. Maroofpoor, E., and Ghamarnia, H. (2010). Investigation and evaluation of solid-set sprinkler irrigation systems in Dehgolan plain, Kurdistan province. Journal of water and soil science, sciences and technology of agriculture and natural resources, 14(54), 1-15.
Frooghi, F. and Ghaemi, A. (2007). Determination of evaporation and wind drift losses under Center pivot irrigation machine in Bajgah region. Journal of Irrigation & Drainage, 1(1), 63-70. (In Farsi).
Ghamarnia, H., & Sepehri, S. (2010). A comparison of private and public pressurized irrigation systems in different parts of the Kermanshah province, west Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(1), 321-325.
Hamdi, Y, Liaghat, A. M. Sohrabi, T. Rasoolzadeh, A. Nazari, B, and Liaghat, A. (2016) Performance evaluation of center pivot systems in Lands of Moghan Agro-industrial and Animal Husbandry Company. Iranian journal of soil and water research, 47(4), 723-729. . (In Farsi).
Kaghazloo, A. S., Sotoodenia, A. and Daneshkar Araste, P. (2015). Evaluation of linear irrigation systems in Qazvin province. Journal of water and irrigation management, 5(1), 129-137. (In Farsi).
López-Mata E, Tarjuelo J.M, de Juan J.A, Ballesteros R, and Domínguez A (2010) Effect of irrigation uniformity on the profitability of crops. Agricultural Water Management. 98(1), 190-198.
Louie, M. J. and Selker, J. S. (2000). Sprinkler head maintenance effects on water application uniformity. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 126(3), 142-148.
Merriam, J. L., & Keller, J. (1978). Farm irrigation system evaluation: A guide for management. Farm irrigation system evaluation: a guide for management.
Merriam, J. L., Shearer, M. N., Burt, C. M. and Jensen, M. E. (1980). Evaluating irrigation systems and practices. Design and operation of farm irrigation systems.721-760.
Mikhak bairanvand, Z., BroomandNasab, S., IzadPanah, Z. and Maleki, A. (2014). The study of, sprinkler irrigation’s efficiency in Khorramabab province. Journal of water and irrigation management, 4(2), 191-202. (In Farsi).
Montazar, A., & Sadeghi, M. (2008). Effects of applied water and sprinkler irrigation uniformity on alfalfa growth and hay yield. Agricultural water management, 95(11), 1279-1287.
Rolland, L. (1982). Mechanized sprinkler irrigation (No. 35). Food & Agriculture Org.
Sanaee, A, Izadpanah, Z, and S. Borumand Nasab, S. (2014).Technical Evaluation of Performed Centre Pivot Systems case study: Bardsir and Rayen of Kerman. Journal of irrigation science and engineering. 38(2), 172-180. (In Farsi).
Siosemardeh, M. and Baiazidi, M. (2011). Technical evaluation of solid-set sprinkler irrigation systems in Mahabad, West Azerbaijan province. Journal of Water engineering. 4(8), 63-76. (In Farsi).
Sohrabi, T. and Asilmanesh, R. (1998). Evaluation performance of center pivot irrigation system in karaj. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2(2), 1-14. (In Farsi).
Sohrabi, T., and Payedar, Z. (2015). Principles of irrigation system design. University of Tehran Press. 406.