کاربرد آنالیز ابعادی برای بررسی پدیده افزایش اکسیژن محلول در جهش هیدرولیکی کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران، کد پستی: 16818-34149

2 استادیار دانشگاه امام خمینی قزوین

3 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران، کد پستی: 16818-34149،

چکیده

اکسیژن محلول یکی از پارامترهای مهم در بررسی کیفیت آب می‌باشد. در این پژوهش جهش هیدرولیکی کلاسیک بعنوان یک سیستم مورد استفاده در بخش هوادهی، جهت افزایش اکسیژن محلول مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش هایی جهت بررسی این پدیده برای اعداد فرود در محدوده 2 الی 5/4 صورت گرفت. در این پژوهش بطور کلی 240 داده در آزمایش با شرایط هیدرولیکی متفاوت برداشت شد. برخلاف نتایج ارائه شده در مطالعات پیشین مبنی بر اینکه راندمان هوادهی جهش هیدرولیکی فقط تابعی از افت جهش است، نتایج این تحقیق نشان داد که راندمان هوادهی در جهش هیدرولیکی به پارامترهای کیفی و هیدرولیکی نیز بستگی دارد. با استفاده از تئوری باکینگهام پارامترهای موثر در افزایش اکسیژن محلول بوسیله جهش هیدرولیکی بررسی شد. سپس شکل ریاضی تابع ابعادی با استفاده از تئوری خود-شبیه ناقص (Incomplete Self-Similarity) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین قدرمطلق خطاهای نسبی، بدست آمده از رابطه ارائه شده در تحقیق حاضر و مدل ارائه شده در سابقه مطالعات برای محاسبه اکسیژن محلول بعد از جهش، به ترتیب برابر 09/9% و 24% می‌باشند. همچنین جذر میانگین مربعات خطا، RMSE، حاصل از رابطه ارائه شده در این تحقیق و نتایج موجود در سابقه مطالعات به ترتیب برابر با 42/0 و 1 پی پی ام بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of dimensional analysis to investigate the dissolved oxygen increase using classical hydraulic jump

نویسندگان [English]

  • Sara Alborzi Verki 1
  • Mohammad Bijankhan 2
  • Peyman Daneshkar Arasteh 3
1 Department of Water Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, Postal-Code: 34149-16818,
2 Imam Khomeini University of Qazvin
3 Department of Water Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Dissolved oxygen is a key parameter to study the water quality. In this investigation, the classical hydraulic jump as an aeration method is used to increase the dissolved oxygen. A number of experiments were carried out for the different Froude numbers in the range of 2 to 4.5 in order to study the phenomenon. A total of 240 data points were collected for different hydraulic conditions. Although the previous studies indicated that the aeration efficiency of the hydraulic jump should be considered as a function of the jump head loss, the experimental results of this study revealed that it also depends on other hydraulic and qualitative parameters. In this regard, Buckingham analysis was used to find the effective parameters in the phenomenon of dissolved oxygen increase using classical hydraulic jump. The mathematical equation of the functional relationship was obtained using the incomplete self-similarity theory. In order to find the dissolved oxygen right after the hydraulic jump, the results of this study indicated that the mean absolute relative errors associated with the relationships proposed in this study, and the one available in the literature were 9.09% and 24%, respectively. Also, the Root Mean Square Error (RMSE) values calculated using the method proposed in this study, and the one available in the literature were 0.42 and 1 ppm, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic jump
  • Dissolved Oxygen
  • Dimensional analysis
Barenblatt, GI. (1979). Similarity, self-similarity and intermediate asymptotics. New York: Consultants Bureau.
Barenblatt, GI. (1987). Dimensional analysis. Amsterdam The Netherlands: Gordon & Breach, Science Publishers Inc.
Bostan, T.  Coşar, A. Yetilmezsoy, K. Topçu, S. Ağaccıoğlu, H. (2013). The effect of hydraulic jump on the aeration efficiency. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Epoka University, Tirana, Albania.
Chanson, H. (2006). Air bubble entrainment hydraulic jumps: Similitude and scale effects. Report No. CH57/05 Dept. of Civil engineering, The University of Queensland, Brisbane, Australia.
Chipongo, K. and Khiadani, M. (2016). Oxygen Transfer by Multiple Vertical Plunging Jets in Tandam. Journal of hydraulic Engineering, ASCE, ISSN 0733-9372.
Gameson, A. L. H. (1957). Weirs and aeration of rivers. Journal of water Engineering, 11.
Gulliver, J.S. and Wilhelms S. C. and Parkhill K.L. (1998). Predictive capabilities in oxygen transfer at hydraulic structures. Journal of hydraulic Engineering, ASCE, 124, pp. 664-671.
Kucukali, S. and Cokgor, S. (2009). Energy Concept for Predicting Hydraulic Jump Aeration Efficiency. Journal of Environmental Engineering, 135:105-107.