ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی دَورانی و کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک (مطالعة موردی: مزرعة آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی در حین اجرا جهت سنجش اهداف طراحی این سیستم ها مورد نیاز است. به این منظور در تحقیق حاضر، عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی دورانی (دو دستگاه A و B) و کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک ارزیابی شدند. در این خصوص، از شاخص‌های متداول ارزیابی استفاده شد. نتایج نشان داد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک با ضریب یکنواختی 52/65 و راندمان پتانسیل ربع پایین 5/47 نسبت به بقیه عملکرد پایین‌تری دارد و سیستم آبیاری بارانی دورانی B با ضریب یکنواختی 36/88 و راندمان پتانسیل ربع پایین 28/74 عملکرد بهتری دارد. همچنین، ضریب یکنواختی رطوبت خاک زیر بال آبیاری بارانی دورانی A و B به ترتیب 35/81 و 77/85 به دست آمد که خیلی خوب است. نتایج همچنین نشان داد آبیاری بارانی کلاسیک بیشترین حساسیت را به وزش باد دارد که می‌تواند مهم‌ترین علت پایین‌بودن ضریب یکنواختی آن ‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydraulic Evaluation Center-pivot Sprinkler Irrigation System and Solid-set Irrigation System with Portable Sprinkler (Case Study: Teaching and Research farm of Tehran University)

نویسندگان [English]

  • Negin Ashraf 1
  • Farhad Mirzaei 2
  • Arash Mohammadbeigi 1
1 Graduate Student, Irrigation and Drainage Engineering, University of Tehran
2 Assistant Professor, Irrigation and Reclamation Engineering Department, University of Tehran
چکیده [English]

Evaluation of sprinkler irrigation systems while in operation is indispensable for the assessment purposes. Throughout the present study, the performances of hydraulic center -pivot sprinkler irrigation systems (A.B) and solid-set irrigation system equipped with portable sprinklers were evaluated. Within this concept, the common indicators of assessment were made use of. The results indicated that the solid-set irrigation system with Cu 65.52 and PELQ 47.5 is of a lower performance in comparison with the others. Also, sprinkler irrigation system B with a Cu of 88.36 and PELQ of 74.28 is of a better performance than the others. Soil moisture uniformity coefficients under irrigation systems A, B along the lateral pipes were respectively recorded as 81.35 and 85.77 which are very acceptable. The results also indicated that an irrigation system is the most sensitive to wind, which can best be the reason for low coefficients of uniformity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Sprinkler irrigation
  • Uniformity distribution
  • Center-pivot
  • Applied efficiency
  • soil moisture
Sohrabi,T. Ebrahimi, H. (1999). Survey and evaluation function of sprinkler irrigation systems in Khorasan’s farms. Journal of Iran agriculture science, 30(1), 175-188. (In Farsi)
Mustafazadeh-Fard, B. Taghva, S. (2006). Evaluation of different sprinkler irrigation systems in East Azarbaiejan Province. Agricultural research: water, soil and plant in agriculture, 6(4), 39-48. (In Farsi)
Najafi Mod, M. Montazer, A. (2007). Evaluation of sevral applied pressurized irrigation system design in south Khorasan. Journal of agriculture and national resources, 14(1), 12-24. (In Farsi)
Faryabi, A. Marufpur, A. Ghamarnia, H. (2010). Survey and evaluation function of Dehgelan plain, Kordestan fixed classic sprinkler irrigation. Journal of science and technology of agriculture and natural resources, water and soil sciences, 4(54), 1-16. (In Farsi)
Fardad, H.(1990) Irrigation. Tehran: Katibeh (In Farsi)
Mohamadi, M. (2011). Technical evaluation of sprinkler irrigation in Ghidar plain. Second national conference applied researches of Iran’s water resources, Zanjan, Iran. (In Farsi)
Ghasemzadeh Mojaveri, F. (1990) Evaluation of Field Irrigation Systems. Mashhad: Astan Ghods Razavi. (In Farsi)
Merriam, J.L. and Keller, J. 1978. Farm irrigation system evaluation: A guide for management, Dept. of Agricultural and Irrigation Engineering, Utah State Univ., Logan, Utah
Dechmi, F., Playan, E., Faci, J. M., Tarjuelo, M. and Bercero, A. 2002. Analysis of an irrigation district in northeastern spain: ІІ, Irrigation evaluation, simulation and scheduling, Elsevier, Agricultural Water Management, No.61. PP: 93-109.
Jose Fernando Ortega Alvarez, Jose Maria Tarjuelo Martin-Baito, Jose Arturo De Juan Valero, and Pedro Carrion Perez. 2004. Uniformity distribution and its economic effect on irrigation management in semi-arid zone., Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol.130 (4).
Schneider, A. D. 2000. Efficiency and uniformity of the LEPA and spray sprinkler methods: Review, American Society of Agricultural Engineering, Vol.43 (4): 937-944.
Tarjuelo, J. M., Montero, J., Honrubina, F. T., Ortiz, J. J., and Ortega, J. F. 1999. Analysis of uniformity of sprinkler irrigation in a semi-arid area. Elsevier Science, Agricultural Water Management. No.40. PP: 315-331.