بررسی آثار تقسیط و مقادیر مختلف کود اوره در کودآبیاری جویچه‌ای بر عملکرد و برخی صفات کمّی و کیفی نیشکر رقم CP69-1062

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة آبیاری و زهکشی دانشکدة آب و خاک دانشگاه زابل و محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان

2 دانشیار دانشکدة آب و خاک دانشگاه زابل

3 استاد پژوهش مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

4 رئیس ادارة آبیاری و زهکشی مؤسسة تحقیقات و آموزش توسعة نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

5 استادیار دانشکدة آب و خاک دانشگاه زابل

چکیده

در کودآبیاری کارایی مصرف کود زیاد و توصیة کودی راحت‌تر از روش سنتی و مقدار کود مصرفی به مقدار واقعی برداشت عناصر غذایی نزدیکتر است. به „منظور بررسی اثر تعداد تقسیط و سطوح مختلف کود اوره در روش کودآبیاری جویچهای نیشکر بر عملکرد و برخی صفات کمّی و کیفی نیشکر، آزمایشی به „صورت کرتهای یک بار خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی، با سه تکرار، در قطعه„ای 25 هکتاری از مزارع کشت جدید (پلانت)، در اراضی کشت و صنعت نیشکر دهخدا، انجام شد. فاکتور اصلی تقسیطهای کودی بود که در سه سطح (دو، سه، و چهار تقسیطی) اعمال شد. فاکتور فرعی مقدار کود مصرفی بود که در سه سطح (100، 80 و 60 درصد کود مورد نیاز، به „ترتیب معادل 350، 280، و 210 کیلوگرم کود اوره) اعمال شد. نتایج تجزیة تیمارهای آزمایشی نشان داد تیمار دوتقسیطی و60 درصد سطح کودی در همة صفات کمّی و کیفی‌ـ که شامل ارتفاع، عملکرد خالص نی، کارایی مصرف آب بر اساس نیشکر و شکر تولیدی، و کارایی مصرف کود‌ـ برتر بودند (05/0p<). در تیمار دوتقسیطی مقادیر کارایی مصرف آب بر اساس نیشکر و شکر تولیدی و کارایی مصرف کود به „ترتیب برابر 474/7 کیلوگرم بر متر مکعب، 710/0 کیلوگرم بر متر مکعب، و 7/437 کیلوگرم بر کیلوگرم بودند. همچنین، در تیمار 60 درصد سطح کودی، مقادیر کارایی مصرف آب بر اساس نیشکر و شکر سفید و کارایی مصرف کود به„ ترتیب 533/6 کیلوگرم بر متر مکعب، 628/0کیلوگرم بر متر مکعب و 9/454 کیلوگرم بر کیلوگرم به دست آمدند. روش ارائه‌شده برای مدیریت بهینة مصرف کود میتواند به کاهش میزان کود مصرفی و درنتیجه آب‌شویی کمتر نیتروژن در کشت و صنعت„های نیشکری‌ بینجامد و در نهایت سبب کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی و افزایش ضریب سلامت جامعه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Split Application and Different Amounts of Area Fertilizer in Furrow Fertigation on Yield and some Quantitative and Qualitative Attributes of Sugarcane, Variety CP69-1062

نویسندگان [English]

 • Nader Salamati 1
 • Masumeh Delbari 2
 • Fariborz Abbasi 3
 • Ali Sheini Dashtgol 4
 • Peyman Afraseyab 2
 • Fateme Karandish 5
1 Researcher, Behbahan Agricultural Research Station
2 Associate professor- Department of Irrigation
3 Professor of Irrigation and Drainage Engineering Center
4 Head Department of Irrigation and Drainage, Khuzestan Sugarcane Development and by- Products Research and Training Institute
5 Assistant Professor, Department Irrigation, University of Zabol
چکیده [English]

Fertigation offers ease and efficient application of fertilizers, in contrast with the traditional application methods. In fertigation, the volume amount of fertilizer applied is about e94 al to the actual amount of nutrient need and, uptake by the plant. Nutrient leaching can be controlled by adjusting the fertilizer application rate in each and every fertigation event as based upon crop root depth. The aim followed in this study was to investigate the effects of split application of different rates of urea on yield and on some quantitative as well as qualitative attributes of furrow-irrigated sugarcane in a plantation 25 hectare of a newly planted farm belonging to the Dehkhoda Sugarcane Agro-Industry. A split plot experiment was conducted in the framework of a randomized complete block design of three replications. The main factor consisted of split application of fertilizer at three levels of: two, three and four splits. The sub-main factor was comprised of different  amounts of fertilizer applied (350, 280 and 210 kg of urea corresponding to 100%, 80% and 60% fertilizer requirements, respectively). The results revealed that the two split treatment of with 60% fertilizer level was the mast preferred treatment in terms of all the quantitative and qualitative attributes and while two split treatment was the most acceptable treatment in terms of water use efficiency of sugarcane, extraction as white sugar of well as fertilizer use efficiency, with the figures of 7.474 and 0.710 kg/m3 and 437.7 kg/kg of urea, respectively. Moreover, the treatment of 60% fertilizer level performed better in terms of water use efficiency of sugarcane, white sugar and fertilizer use efficiency, amounting to 6.533 and 0.628 kg/m3 and 454.9 kg/kg of urea, respectively. The proposed methodology for optimum management of fertilizer application may result in a reduction of fertilizer use and nitrogen leaching from sugarcane agro-industry companies, farm soils. This would reduce groundwater pollution white increasing the community’s health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fertigation
 • Surface irrigation
 • nitrogen
 • Water use efficiency
 • Fertilizer use Efficiency
 • white sugar
 • Plant
 • Deh- khoda Agro- Industry
Abbasi, F. (2014). Advanced Soil Physics. Second edition. Tehran University: Institute of publishing and printing, Tehran University, 320. (In Farsi)
Abbasi, F., Adamsen, F., Hunsaker, D., Feyen, J., Shouse, P., and van Genuchten, M. Th. (2003a). Effects of flow depth on water flow and solute transport in furrow irrigation: field data analysis. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 129(4), 237-246.
Abbasi, F., Liaghat, A., and Ganjeh, A. (2009). Evaluation of fertigation uniformity in furrow irrigation. Journal of Soil and Water, 39 (1), 37-26. (In Farsi)
Abdollahi, L. (2009). A revision of sugarcane fertilizer irrigation management and integration of domestic and foreign experience and using plant models predict. Shekan Sugar Magazine, April 2009. Deabal Khazaee Agro-Industry. (In Farsi)
Alizadeh, H. A., Abbasi, F., and Liaghat, A. ( 2010). Avaluation of distribution uniformity and nitrate losses in furrow fertigation. Journal Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 51(14), 39-49. (In Farsi)
Azeredo, D. F., Bolsanello, J., Weber, H., and Vieira, J. R. (1986). Nitrogenio em cana planta-doses e fracionamento, STAB 4, 25-29.
Bose, P. K. and Thakur, K. (1977). Critical time of irrigation and nitrogen fertilization under water deficit condition -review of work done at Sugarcane Research Institute, Pusa. Indian Sugar, 26, 809-811.
Ganjeh, A. (2006). Evaluation of Fertigation Uniformity in Furrow Irrigation. master thesis irrigation and drainage. university college of agriculture & natural resources University of Tehran. (In Farsi).
Granberry, D. M., Harrison, K. A., and Kelley, W. T. (2000). Drip Irrigation. Cooperative extension service university of Georgia, USA.
Ingram, K. T. and Hilton, H. W. (1986). Nitrogen-potassium fertilization and soil moisture effects on growth and development of drip-irrigated sugarcane. Crop Science Society of America, 26, 1034-1039.
Iranian Society of Sugar Cane Technologists. (2014). IRSSCT. Retrieved December 2, 2014, from, http://www.irssct.com
Keating, B. A., Robertson, M. J., Muchow, R. C., and Huth, N. I. (1999). A modelling framework to intrgrate research on nitrogen management of sugarcane. Field Crops Research, 271, 253:61.
Koochekzadeh, A., Fathi, G., Gharineh, M. H., Siadat, S. A., Jafari, S., and Alami-Saeid, KH. (2013). Effect of the rate and split application of urea fertilizer on qualitative and quantitative yields of  sugarcane ratoon. Scientific Journal of Agriculture, 36 (3), 119-129. (In Farsi)
Mailhol, J. C., Crevoisier, D., and Triki, K. (2007). Impact of water application conditions on nitrogen leaching under furrow irrigation: experimental and modeling approaches. Agricultural Water Management. 87, 275-284.
Mailhol, J. C., Ruelle, P., and Nemeth, I. (2001). Impact of fertilization practices on nitrogen leaching under irrigation. Irrigation Science, 20, 139-147.
Marshall, T. J., Holmes, J. W., and Rose, C. W. (1996). Soil Physics(3th ed.). Australia.
Mohseni, A., Mirseyed Hoseyni, H., and Abbasi, F. (2012). Comparison of fertigation with surface broadcast fertilizer method in water, fertilizer use efficiency, yield, component yield of corn and losses of nitrogen. Journal of Water and Soil, 26 (5), 1181-1189. (In Farsi)
New, L. (1971). Inflence of alternate furrow irrigation and time of application on grain sorghum production. No: 2953.
Papadopoulos, I. (1986). Nitrogen fertigation of greenhouse-grown cucumber. Plant and Soil, 93,87-93.
Papadopoulos, I. (1998). Overview on fertilizer use through pressurised irrigation system. regional workshop on guidelines for efficient fertilizer use through modern irrigation. FAO, Cairo, Egypt.
Parashar, K. S., Saraf, C. S., and Sharma, R. P. (1978). Studies on the effect of soil-moisture regimes fertilizer leveles on spring planted sugar cane grown pure and inter-cropped with Moong. Indian Sugar, 28, 253-261.
Rattey, A. R. and Hogarth, D. M. (2001). The effect ofdifferent nitrogen rates on CCS accumulation over time. In proceeding international society of sugar cane technologists.Brisbane, Australia, 24, 168-170.
Reddy, M. R., Reddy, S. C., Venkatachari, A., and Kulkarny, H. L. (1978). Studies on the effect of nitrogen and moisture regimes on yield and quality of sugarcane. Proc. 42nd Annual Convention of the Sugar Technologists's Assoc. of India, 99-l21.
Sheini Dashtegol, A., Kashkooli, H. A., Naseri, A. A., and Borumadnasab, S. (2009). Water consumption characteristics of sugarcane in southern of Ahvaz, Journal of Soil and Water Sciences, 49, 45-57. (In Farsi).
Thorburn, P. J. (2004). Review of nitrogen fertilizer research in the Australian sugar industry.final report. 125
Turner, N. C. (1990). Plant water relations and irrigation management. Agricultural Water Management, 17, 59-73.