بومی‌سازی روش DGT در ایران و کاربرد آن در اندازه‌گیری میزان فسفر آب و خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه شیمی کاربردی دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

چکیده

فسفر، بعد از نیتروژن، مهم‌ترین عامل محدودکنندة تولیدات کشاورزی در جهان است. روش‏های مختلفی برای ارزیابی مقدار فسفر در آب و خاک وجود دارد. یکی از شیوه‏های جدید در این زمینه روش شیب پخش در غشای نازک (DGT) است. این روش بر پایة انتقال یون‏ها یا عناصر به صورت پخشیدگی از لایة پخش و جذب آن‏ها در لایة جاذب عمل می‏کند. در ساخت ژل‏های مورد نیاز در روش DGT، به طور معمول، از مواد انحصاری و دارای حق ثبت استفاده می‌شود. در این بررسی از ژل آکریلامید‌ـ آلیل آگاروز به منزلة لایة پخش و فری‌هیدرات در ژل آکریلامید‌ـ آلیل آگاروز به منزلة لایة جاذب در DGT استفاده شد و اثر این ماده در ضریب پخشیدگی یون فسفر در ژل پخش، واکنش‏پذیری ژل پخش، سینتیک واجذب فسفر از ژل جاذب، راندمان استحصال فسفر از ژل جاذب، و عملکرد  DGTدر آب و خاک بررسی شد. نتایج نشان داد ضریب پخشیدگی یون فسفر در این ژل با 3/0 درصد از آلیل آگاروز در دمای 25 درجة سلسیوس  cm2/s6-10×2/8 بود و با افزایش غلظت آلیل‌ـ آگاروز کاهش یافت. در این تحقیق راندمان استحصال فسفر از ژل جاذب با 10 میلی‏لیتر اسید سولفوریک 15/0 مولار تقریباً 100 درصد بود. همچنین مقدار فسفر اندازه‏گیری‌شده با روش DGT همبستگی خطی نزدیکی با مقدار فسفر موجود در محلول (**98/0r=) داشت. در این تحقیق همبستگی بسیار خوبی بین مقدار فسفر اندازه‌گیری‌شده با روش DGT و فسفر قابل جذب در سه خاک آهکی مورد مطالعه (**99/0=r) وجود داشت که نشان می‌دهد ممکن است روش DGT جانشینی مناسب برای اندازه‌گیری سریع فسفر قابل جذب در خاک‏های آهکی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Localization DGT techniques in Iran and its application in the measurement of phosphorus content in soil and water

نویسندگان [English]

  • Adel Reyhanitabar 1
  • Saber Heidari 2
  • Ali Olad 3
1 Assistant Professor, Soil Science Department, Faculty of Agriculture
2 PH.D student Soil Science Department, Faculty of Agriculture
3 Associate Professor Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz
چکیده [English]

After nitrogen, between the essential nutrients, phosphorus is the most important limiting factor in agricultural yield production in the world. There are different methods for assessing the phosphorus status in soil and water. One of the new techniques in this regard is diffusive gradient in thin films (DGT) techniques. This method based on the ion transport in a diffusion layer and its absorption by a resin layer. In manufacturing the gels in DGT, the material used is monopolies and patented. In this study, acrylamide - alyl agarose gel was used as the diffusion layer and ferryhydrite in acrylamide - alyl agarose gel as the resin layer in DGT assembly and the effect of diffusion coefficient in diffusive gel, diffusive gel reactivity, and phosphorus desorption kinetics from resin gel, phosphorus recovery efficiency from the resin gel and DGT performance in soil and water were examined. The results showed that the diffusion coefficient of phosphorus ions in the gel with a 0.3% of alyl agarose at 25 °C was 8.2×10-6 cm2/s and decreased with increasing alyl agarose concentrations. Phosphorous recovery efficiency from resin gel measured by 10 ml H2SO4 0.15 M was almost 100 percent. The measured P using DGT, showed a strong linear correlation (r=0.98**) with the phosphorus concentration in the examined solution. In this study, an excellent correlation (r=0.99**) between the P measured by DGT and the available P measured by the traditional Olsen method were observed in three calcareous soils, implying that DGT may be a suitable alternative method for rapid available P measurement in calcareous soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acrylamide
  • Alyl agarose
  • DGT
  • Phosphorous
  • soil
APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association) and WEF (Water Environment Association), (1998). In: Clesceri, L. S., Greenberg, A. E., Eaton, A. D. (Eds.), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edn. American Public Health Association, Washington, DC, 139–152. ch. 4.
Chang, L., Y.,  Davison, W., Zhang, H., and Kelly, M. (1998). Performance characteristics for the measurement of Cs and Sr by diffusive gradients in thin films (DGT). Analytica Chimica Acta, 368, 243-253
Chiari, M., Campoleoni, A., Conti, P., Felli, C., Patrosso, M. C., and Brogren, C. H. (1996). Electrophoretic separation of biopolymers in a matrix of polyacrylamide covalently linked to agarose. Electrophoresis, 17, 473-478.
Davison, W. and Zhang, H. (1994.( In situspeciation measurements of trace components in natural waters using thin-film gels. Nature, 367.
Davison, W., Zhang, H., and Grime, G. W. (1994). Performance characteristics of gelprobes used for measuring the chemistry of pore waters. Environmental science and technology, 28, 1623-1632.
Degryse, F., Smolders, E., Oliver, I., and Zhang, H. (2003). Relating Soil Solution Zn Concentration to Diffusive Gradients in Thin Films Measurements in Contaminated Soils. Environmental Science and Technology, 37, 3958-3965.
Ding, S., Xu, D., Sun, Q., Yin, H., and Zhang, C. (2010). Measurement of dissolved reactive phosphorus using the diffusive gradients in thin films technique with a high-capacity binding phase. Environmental Science and Technology, 44, 8169-8174.
Dočekalová, H. and Diviš, P. (2005). Application of diffusive gradient in thin films technique (DGT) to measurement of mercury in aquatic systems. Talanta, 65, 1174-1178.
Ernstberger, H., Zhang, H., Tye, A., Young, S., and Davison, W. (2005). Desorption Kinetics of Cd, Zn, and Ni Measured in Soils by DGT. Environmental Science and Technology, 39, 1591-1597.
Gee, G. W. and Bauder, J. W. (1986). Particle size analysis. Pp.383-412. In: A. Klute (ed). Methods of Soil Analysis. Part 1. 2nd ed. ASA, SSSA. Madison, WI. USA: 201-214.
Harper, M., Davison, W., and Tych, W. (1999). Estimation of Pore Water Concentrations from DGT Profiles: A Modelling Approach. Aquatic Geochemistry, 5, 337-355.
Harper, M. P., Davison, W., and Tych, W. (2000). DIFS—a modelling and simulation tool for DGT induced trace metal remobilisation in sediments and soils. Environmental Modelling and Software, 15, 55-66.
Harper, M. P., Davison, W., Zhang, H., and Tych, W. (1998). Kinetics of metal exchange between solids and solutions in sediments and soils interpreted from DGT measured fluxes. Geochimica et Cosmochimica Acta, 62, 2757-2770.
Hooda, P., Zhang, H., Davison, W., and Edwards, A. (1999). Measuring bioavailable trace metals by diffusive gradients in thin films (DGT): soil moisture effects on its performance in soils. European Journal of Soil Science, 50, 285-294.
Linge, K. L. and Oldham, C. E. (2001). Interference from arsenate when determining phosphate by the malachite green spectrophotometric method. Analytica Chimica Acta, 450, 247 – 252.
Mason, S., Hamon, R., Nolan, A., Zhang, H., and Davison, W. (2005). Performance of a mixed binding layer for measuring anions and cations in a single assay using the diffusive gradients in thin films technique. Analyticalchemistry, 77, 6339-6346.
Menon, R. G., Chien S. H., and Hammond, L. L. (1990). Development and evaluation of the Pi soil test for plant-available phosphorus. Communications in Soil Science and Plant Analysis 21, 1131-1150.
Menzies, N. W., Kusumo, B., and Moody, P. W. (2005). Assessment of P availability in heavily fertilized soils using the diffusive gradient in thin films (DGT) technique. Plant and soil, 269, 1-9.
Nelson, D. W. and Sommers, L. E. (1982). Total carbon, organic carbon and organic matter. P. 539-580, In: A, L. (Eds). Methods of Soil Analysis: Part 2. Chemical and Microbiological Methods, 2nd ed. Agron, Monogr. 9. ASA and SSSA. Madison, USA.
Nijboer, R. C. and Verdonschot, P. F. (2004). Variable selection for modelling effects of eutrophication on stream and river ecosystems. Ecological Modelling, 177, 17-39.
Olsen, S. R. and Sommer, L. E. (1982). Phophorus. In: Klute, A. (Ed). Methods of soil Analysis:Chemicaland microbiological Properties, part2. 2nd Ed. Agron. Monogr. No. 9. ASA and SSSA,Madison WI, pages 403-430.
Oustan, Sh. (2004). Kinetics and equilibrium studies on phosphorus in some soils of Iran.Ph.D. dissertation. University of tehran. Karaj. (In Farsi)
Rao, A. S., Reddy, K. S., and Takkar, P. (1997). Malachite green method compared to ascorbic acid for estimating smallamounts of phosphorus in water, 0.01 M calcium chloride, and Olsen soil extracts. Communications in Soil Science & Plant Analysis, 28, 589-601.
Rumhayati, B., Bisri, C., and Fajarina, W. O. (2010). The performance of chitosan-ferrihidryte membrane for phosphate uptake. Indonesian Journal of Chemistry, 9, 404-409.
Santner, J., Prohaska, T., Luo, J., and Zhang, H. (2010). Ferrihydrite containing gel for chemical imaging of labile phosphate species in sediments and soils using diffusive gradients in thin films. Analytical chemistry, 82, 7668-7674.
Thomas, G. W. (1996). Soil pH and soil acidity. In: Sparks, D.L. (Ed), Methods of Soil Analysis, Chemical Methods. SSSA. Madison, Wisconsin, 475-483.
Westheimer, F. H. (1987). Why nature chose phosphates. Science, 235, 1173-1178.
Zhang, H. and Davison, W. (1995). Performance characteristics of diffusion gradients in thin films for the in situ measurement of trace metals in aqueous solution. Analytical Chemistry, 67, 3391-3400.
Zhang, H. and Davison, W. (1999). Diffusional characteristics of hydrogels used in DGT and DET techniques. Analytica Chimica Acta, 398, 329-340.
Zhang, H., Davison, W., Gadi, R., and Kobayashi, T. (1998). In situ measurement of dissolved phosphorus in natural waters using DGT. Analytica Chimica Acta, 370, 29-38.
Zhang, H., Davison, W., Miller, S., and Tych, W. (1995). In situ high resolution measurements of fluxes of Ni, Cu, Fe, and Mn and concentrations of Zn and Cd in porewaters by DGT. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59, 4181-4192.