بررسی رفتار تغییر حجمی خاک‌های متورم‌شوندة تثبیت‌شده با الیاف نواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه‌های آبی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

3 مربی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

حجم خاک‌های متورم‌شونده، در اثر تغییرات رطوبت، تغییر می‌کند. محققان برای به‌سازی این خاک‌ها روش‌های شیمیایی و مکانیکی را پیشنهاد کرده‌اند. در این کار مطالعاتی به‌سازی یک خاک متورم‌شونده با استفاده از روش مسلح‌کردن تصادفی با دو نوع الیاف مصنوعی با عرض‌های 3 و 5 میلی‌متر بررسی شد. نمونه‌های آزمایشگاهی با طول‌های 10، 20، و 30 میلی‌متر و درصدهای وزنی 5/0، 1، و 5/1 از الیاف تهیه شد و آزمایش‌ها در دستگاه تحکیم معمولی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد مسلح‌سازی موجب کاهش ویژگی‌های تورمی می‌شود و این کاهش تابعی از درصد وزنی و طول الیاف است. مقایسة اثر دو الیاف نیز نشان داد که در درصد وزنی و طول ثابت افزایش عرض رشته‌های الیاف موجب کاهش بیشتر پتانسیل تورمی و فشار تورمی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Volume Change Behavior of Expansive Soils Stabilized With Tape Fibers

نویسندگان [English]

  • HODAYSEH RAFATJOO 1
  • ALI RAEESI ESTABRAGH 2
  • JAMAL ABDOLLAHI 3
1 Former Graduated Student, Tehran University
2 Assistant Professor, Irrigation and Reclamation Engineering Department, university of Tehran
3 Lecturer, Irrigation and Reclamation Engineering Department, university of Tehran
چکیده [English]

Expansive soils undergo volumetric changes in response to changes in their moisture content that this characteristic causes irreparable problems particularly in civil projects. Investigators have proposed chemical methods as well as mechanical treatments to stabilize the expansive soils. In this study, stabilization of expansive soil with randomly distributed fiber was investigated by reinforcing the soil with two types of synthetic fibers of the widths 3 and 5 mm. Experimental samples were prepared from static compaction with three stabilizer dosage levels of 0.5, 1 and 1.5% by weight of dry soil and lengths 10, 20 and 30 mm. The tests were conducted in a consolidation apparatus. The results of the study revealed that reinforcement reduces swelling characteristic of expansive soils and this reduction depending upon the percentage and the length of either types of fiber. A comparison the effects of the two types of fibers indicated that for the same content and fiber lengths, an increase in the fiber width causes more reduction in swell potential and consequently swelling pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expansive soil
  • Synthetic fibers
  • Swell potential
  • Swelling pressure
  • Soil improvement
Al-Akhras, N. M., Attom, M. F., Al-Akhras, K. M., and Malkawi, A. I. H. (2008). “Influence of fibers on swelling properties of clayey soil”. Geosynthetics International 15, No. 4,304–309.
Al-Rawas, A. A., Hago, A. W., and Al-Sarmi, H. (2005). “Effect of lime, cement and Sarooj (artificial pozzolan) on the swelling potential of an expansive soil from Oman”. Building and Environment 40, 681–687.
Freitag, D. R. (1986). “Soil randomly reinforced with fibers”. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 112, No. 8, 823–826.
Gray, D. H. and Ohashi, H. (1983). “Mechanics of fiber reinforcement in sand”. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 109, No. 3, 335–353.
Ji-ru, Zh. and Xing, C. (2002). “Stabilization of Expansive Soil by Lime and Fly Ash”, Journal of Wuhan University of Technology, vol. 17, No. 4. 73-77.
Kumar, A., Walia, B. S., and Asheet, B. (2007). “Influence of fly ash, lime and polyester fibers on compaction and strength properties of expansive soil”. Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 19, No., 3, 242–248.
Lawton, E. C., Khire, M. V., and Fox, N. S. (1993). “Reinforcement of soils by multioriented geosynthetic inclusions”. Journal of Geotechnical Engineering, 119, No. 2, 257–275.
Maher, M. and Gray, D. (1990). “Static response of sands reinforced with randomly distributed fibers”. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 116, No. 11, 1661–1677.
Maher, M. and Ho, Y. (1994). “Mechanical properties of kaolinite/fiber soil composite. Journal of Geotechnical Engineering”, ASCE, 120, No. 8, 1380–1392.
McKeen, R. G. (1992), “A model for predicting expansive soil behavior”,Proc. the 7th Internatioanal Conference on expansive soils, Dallas, USA, 1-6.
Miller, G. and Azad, s. (2000). “Influence of soil type on stabilization with cement kiln dust”. Construction and Building Materials. 14 (2), 89-97.
Nataraj, M. S. and McManis, K. L. (1997). “Strength and deformation properties of soils reinforced with fibrillated fibers”. Geosynthetics International, 4, No. 1, 65–79.
Nelson, J. D. and Miller, D. J. (1992). “Expansive Soils Problems and Practice in Foundation and Pavement Engineering”, John Wiley and Sons Inc., New York.
Vidal, H. (1969). The Principle of Reinforced Earth, Highway Research Board, Washington, DC, Highway Research Record, No. 282, 1–16.