رفتار تورمی‌ـ انقباضی خاک‌های متورم‌شونده تحت سربار و کیفیت آب مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی گروه آبیاری و آبادانی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 مربی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

خاک‏های متورم‌شونده دسته‌ای از خاک‏ها هستند که با قرارگرفتن در معرض تغییر شرایط رطوبتی تغییر حجم غیر متعارفی از خود نشان می‏دهند. این تغییر حجم تهدیدی جدّی برای سازه‏های بناشده بر آن‏هاست. در این تحقیق پتانسیل تغییر حجم این خاک‏ها، وقتی در معرض ترشدن و خشک‌شدن متوالی قرار می‏گیرند، بررسی شد. بدین منظور نمونه‏های تهیه‌شده از یک خاک متورم‌شونده به روش تراکم استاتیکی در دستگاه تحکیم اصلاح‌شده قرار داده شد و آزمایش‏ها تحت تأثیر دو سربار مختلف (10 و 20 کیلوپاسکال) و نیز عمل اشباع‌کردن با دو نمونه آب با کیفیت مختلف (آب مقطر و اسیدی) به‌انجام رسید. نتایج آزمایش‏ها نشان داد تغییر شکل محوری ناشی از تورم و انقباض پس از حدود پنج چرخه یکسان می‌شود. همچنین تغییر کیفیت آب (اسیدی) در کاهش پتانسیل تورمی نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Swell- Shrink Behavior of Expansive Soils under Different Surcharge and Water Qualities

نویسندگان [English]

  • MEHRDAD MOGHADAS 1
  • ALI RAEESI ESTABRAGH 2
  • JAMAL ABDOLAHI 3
1 Ph.D candidate of water structures, Irrigation and Reclamation department, college of agricultural and natural resources, University of Tehran
2 Assistant Professor, Irrigation and Reclamation department, college of agricultural and natural resources, University of Tehran
3 Instructor, Irrigation and Reclamation department, college of agricultural and natural resources, University of Tehran
چکیده [English]

Expansive soils are of the kind the volume of which will be changed to extremes by being exposed to varying conditions of moisture. This volume change is a serious menace to structures built on these types of soils. Throughout the present research the potential of volume change in these soils was investigated when exposed to the phenomenon of wetting and drying. For the purpose, samples of a statically compacted soil were positioned in a consolidation test set, and tests conducted under two surcharges of 10 and 20 KPa and along with two kinds of water quality (pure and acid). Results showed equal swell and shrinkage occurring, following a repetition of about five test cycles. Furthermore, changing water quality (to acid) was found as an effective element in decreasing of the swelling potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modified consolidation
  • wetting and drying cycles
  • swelling soils
  • swell-shrinkage paths
Alhomoud, A., Basma, A., Malkavi, A. I., and Albashabshah, M. A. (1995). Cyclic swelling behavior of clays. Journal of geotechnical engineering. 121, 562-565.
Allam, M. and Sridharan, S. (1981). Effect of wetting and drying on shear strength. Journal of geotechnical engineering. 107, 421-438.
Alonso, E., Vaunat, J., and Gens, A. (1999). Modelling the mechanical behavior of expansive clays. Journal of engineering geology. 54, 173-183.
Birle, E., Heyer, D., and Vogt, N. (2008). Influence of the initial water content and dry density on the soil–water retention curve and the shrinkage behavior of a compacted clay, Journal of Acta Geotechnica. 3, 191-200.
Chen, F. H. (1988). Foundation on expansive soils. (2nd ed.). Elsevier science publishing co, Inc, New York.
Day, R. W. (1994). Swell-Shrink behavior of compacted clay. Journal of geotechnical engineering. 3, 618-623.
Dif, A. F. and Blumel, W. F. (1991). Expansive soils with cyclic drying and wetting. Geotechnical testing Journal. 14, 96-102.
Gourly, C. H., Newill, D., and Schreiner, C. H. (1993). Expansive soils: TRL’s research strategy. 1st int. Symp. On Engineering characteristics of arid soils, London.
Gromko, G. J. (1974). Review of expansive soils, Journal of the geotechnical engineering , ASCE, 100, 667-687.
Mckeen, R. G. A. (1992). Model for predicting expansive soil behavior. Proceeding of the 7th Internatioanal Conference on expansive soils, Dallas, USA.
Nowamooz, H. and Masrouri, F. (2008). Hydromechanical behaviour of an expansive bentonite/silt mixture in cyclic. Journal of engineering geology, 101, 154-164.
Obermeier, S. F. (1974). Evaluation of laboratory techniques for measurement of swell potential of clays. Proceedings, Workshop on Expansive Clays and Shales in Highway Design and Construction, Denver, Colorado.
Popescu, M. (1980). Behaviour of expansive soils with crumb structures. Proceeding of the 4th  International Conferences on Expansive Soils, Denver, Colorado, pp 158-171.
Ring, G. W. (1996). Shrink- swell potential of soils. Journal of Highway research board, 119. 17-21.
Tripathy, S., Subba Rao, K. S., and Fredlund, D. G. (2002). Water content void ratio swell-shrink paths of compacted expansive soils. Canadian Geotechnical Journal. 39, 938-959.