سینتیک تغییرات فسفر قابل جذب خاک در حضور کمپوست زباله شهری در تعدادی از خاک‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خاک‌شناسی دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه خاک‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی سینتیک تغییرات فسفر قابل جذب خاک تحت تیمار کمپوست زبالة شهری، کود شیمیایی، و مخلوط این دو در دو سطح 1 و 2 درصد در هشت نمونة خاک آهکی و در یک دورة زمانی 0 تا 3600 ساعت در شرایط اینکوبیشن (رطوبت FC و دمای0C25) انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش زمان مقدار فسفر قابل استخراج به روش اولسن در هر دو سطح 1 و 2 درصد در تیمار کود شیمیایی کاهش و در تیمار کمپوست زبالة شهری افزایش می‌یابد. شش مدل ریاضی (الوویچ ساده‌شده، تابع توانی، دیفیوژن پارابولیکی، مرتبة صفر، مرتبة اول، و مرتبة دوم) به منظور توصیف سینتیک تبدیل فسفر قابل جذب به فسفر غیر قابل جذب بررسی و ارزیابی شد. مقایسة مدل‌ها نشان داد، با توجه به ضریب تشخیص و خطای معیار تخمین، معادلة مرتبة دوم بهترین معادله جهت توصیف سینتیک تغییرات فسفر قابل جذب در همة تیمارهاست. همچنین نتایج نشان داد، با افزایش کربنات کلسیم معادل سرعت تبدیل فسفر، فسفر قابل جذب به فسفر غیر قابل جذب در تیمار کود شیمیایی و تبدیل فسفر غیر قابل جذب به فسفر قابل جذب در تیمار کمپوست زبالة شهری افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The kinetics of soil available Phosphorus changes in presence of municipal solid waste compost in some calcareous soil of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Jabbari 1
  • Abdolamir Bostani 2
1
2
چکیده [English]

This study was done with the aim of investigating the kinetics of available phosphorus changes in treated soils with municipal solid waste compost, fertilizer and the mixture of these in two levels of first and second percent in eight calcareous soil samples and in a period of zero to 3600 hours in incubation conditions (FC moisture and 250c). The results showed that with time increasing, extractable phosphorus amount by Olsen decreased and increased in fertilizer and municipal solid waste compost treatment respectively in both level of one and two percent. Six mathematical equations (simplified Elovich, power function, parabolic diffusion, zero-order, first-order and second-order) were used to describe kinetics of conversion of available to unavailable phosphorus. The comparison of models showed that with the respect of coefficient of determination and standard error of the estimate, second order equation is the best equation to describe kinetics of extractable phosphorus changes in the all treatments. Also results showed that with increasing calcium carbonate equivalent, the conversion speed of available to unavailable phosphorus in fertilizer treatment and unavailable to available phosphorus in municipal solid waste compost treatment was increased significantly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphorus
  • Municipal solid waste compost
  • Calcareous soils