آشکارسازی رسوبات بادی ـ ماسه‌ای با استفاده از یک شاخص جدید نسبت‌گیری ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیابان‌زدایی دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

4 استادیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

چکیده

این مطالعه پتانسیل تکنیک‏های نسبت‏گیری تصویر جهت تشخیص و پهنه‏بندی گستردگی و ترکیب ذرات تپه‏های ماسه‏ای در ارگ گاوخونی استان اصفهان را ارزیابی می‌کند. شاخص نسبت 4/6 و نیز شاخصی جدید، به ‏نام SaDI، که از باندهای 3 و 6 و 7 تصویر TM لندست ژئورفرنس‌شده محاسبه شد به‏کار رفت. جهت ارزیابی عملکرد تکنیک‏های نسبت‏گیری، بین تصاویر به‌دست‌آمده، با درصد ذرات مختلف جمع‏آوری‌شده در 33 سایت نمونه‏گیری همبستگی برقرار شد. نتایج نشان داد هر دو تکنیک نسبت‏گیری قادر به تشخیص و پهنه‏بندی توزیع مکانی تپه‏های ماسه‏ای است و بیش از 70 درصد همخوانی بین شاخص‏های تصویر و داده‏های میدانی وجود دارد. نتایج همچنین مشخص کرد عملکرد SaDI در پهنه‏بندی ذرات کربناتی 50 درصد بهتر و مؤید آن است که این شاخص جدید مناسب‏تر از شاخص 4/6 در پهنه‏بندی تپه‏های ماسه‏ای غنی از ذرات کربنات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of aeolian sand sediments using a new satellite ratioing index

نویسندگان [English]

  • Atefeh Jebali 1
  • Reza Jafari 2
  • Seyed Jamaleddin Khajaldin 3
  • Hamidreza Pakzad 4
1
2
3
4
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the potential of image ratioing techniques to detect and map the extent and particle composition of sand dunes in the Erg of Gavkhouni in Isfahan province. The 6/4 ratio index and also a new index called SaDI which was calculated using Landsat band 3, 6 and 7 were applied to a georeferenced Landsat TM image. To evaluate the performance of ratio techniques, the extracted images were correlated with the percentage of different particles collected in 33 sampling sites. Results showed that both ratioing techniques were able to detect and map the spatial distribution of sand dunes and there was more than 70% agreement between image indices and field data. The results also indicated that the performance of SaDI was 50% better in mapping carbonate particles and this confirms that this index is more appropriate than 6/4 index for mapping sand dunes dominated by carbonate particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sand dunes
  • carbonate particles
  • remote sensing
  • SaDI