کاربرد مدل‏ سازی معکوس در برآورد ضرایب نفوذپذیری و زبری در آبیاری جویچه‏ای معمولی و یک‌درمیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش برآورد ضرایب نفوذپذیری و زبری در آبیاری جویچه‏ای با استفاده از مدل‏سازی معکوس، به عنوان روشی غیر مستقیم، است. بدین منظور، از مدل شبیه‌سازی آبیاری سطحی در مدل‏سازی معکوس استفاده شد. از الگوریتم ژنتیک و هفت تابع هدف، که شامل کمینه‌کردن اختلاف مقادیر اندازه‏گیری و شبیه‏سازی‌شدة‏ زمان پیش‌رَوی و زمان پس‌رَوی و حجم کل رواناب و ترکیبی از آن‌ها بود، برای تعیین مقادیر بهینة ضرایب نفوذپذیری و زبری استفاده شد. نتایج نشان داد تابع هدفی که توانست اختلاف مقادیر شبیه‏سازی و اندازه‏گیری‌شدة‏ همه پارامترها را به صورت هم‌زمان کمینه کند ضرایب نفوذپذیری و زبری را با دقت بالایی تخمین زد. درصد خطای نسبی در برآورد زمان پیش‌رَوی، زمان پس‌رَوی، و دبی رواناب در روش مدل‌سازی معکوس به‌ترتیب در محدودة 3/1ـ 5/1، 4/3ـ 1/4، و 4/0ـ 5/12 و در روش الیوت و واکر به‌ترتیب در محدودة 7/18ـ 6/26، 4/3‌ـ ‌7/3، و 5/12‌ـ 0/13 برای دو روش آبیاری جویچه‌ای معمولی و یک‌درمیان به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

کاربرد مدل‏ سازی معکوس در برآورد ضرایب نفوذپذیری و زبری در آبیاری جویچه‏ای معمولی و یک‌درمیان

نویسندگان [English]

  • Amir Sedaghatdoust 1
  • Hamed Ebrahimian 2