بررسی توابع تولید محصول یونجه به منظور برآورد عملکرد در سطوح مختلف آبیاری در منطقه قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی بخش آبیاری و فیزیک خاک مؤسسة تحقیقات خاک و آب

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی توابع تولید مختلف یونجه و انتخاب بهترین تابع تولید و تعیین ضرایب حساسیت گیاه به تنش آبی و به منظور تخمین میزان عملکرد یونجه در سطوح مختلف کم‌آبیاری و تعیین تابع تولید یونجه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار زمان آبیاری شامل E1، E2، E3، E4 (به‌ترتیب 60، 90، 120، 150 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسماعیل‌آباد قزوین و به مدت سه سال اجرا شد. از آنجا که آب آبیاری اعمال‌شده در سال‌های مختلف متفاوت بود، تیمارها از T1 تا T12 تفکیک شدند تا توابع تولید بر اساس داده‌های تبخیرـ تعرق هر تیمار بررسی شود. نتایج نشان داد نیاز آبی گیاه یونجه در کل دورة رشد برابر 1687 میلی‌متر است و تیمار T1 با16830 کیلوگرم در هکتار حداکثر عملکرد خشک و تیمار T12 با 10020 کیلوگرم در هکتار حداقل عملکرد خشک را دارد. با توجه به مطابقت آماری، روش Tafteh et al  (2013)، که مقدار عملکرد محصول را بر مبنای ضریب توانی تعریف‌شده بر اساس نسبت ضرایب واکنش در بازة ماهیانه برآورد می‌کند، کمترین مقدار ریشة مربعات خطای استاندارد (RMSE)، ریشة مربعات خطای استاندارد نرمال‌شده (NRMSE) و بیشترین مقدار شاخص توافق (d) و ضریب تعیین (2R) را داشت. با استفاده از روش Tafteh et al (2013) مقدار ضریب واکنش عملکرد گیاه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، و مهر به‌ترتیب برابر 85/0، 9/0، 99/0، 1/1، 1/1، و 1 و برای مراحل رشد ابتدایی، توسعة گیاه، میانی، و نهایی به‌ترتیب برابر 85/0، 95/0، 1/1، و 1 و متوسط آن برای کل دورة رشد یونجه برابر 99/0 به‌دست آمد. در نتیجه روش Tafteh et al (2013) با داده‌های ورودی کمتر می‌تواند روشی مناسب به‌خصوص برای استفاده در مدل‌های بهینه‌سازی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Alfalfa crop production functions to determine Alfalfa yields in different level of irrigation in Qazvin region

نویسندگان [English]

  • Niazali Ebrahimi Pak 1
  • Arash Tafteh 2
  • Hossein Babazadeh 3
چکیده [English]

The purpose of this study is evaluation and improvement of production functions to estimate Alfalfa yields under different deficit irrigations conditions and determination of “production of yield - water use” in Qazvin plain. This investigation was applied by Factorial experiment in a randomized complete block design with four water treatments including E4, E3, E2, and E1, respectively, equal to 60, 90,120 and 150 mm evaporation from class A evaporation pan as irrigation period, with three replications at the Agricultural Research Station Qazvin Esmaeelabad which run for three years. Since irrigation water applied in different years varied, treatments were separated from T1 to T12. So production functions based on evapotranspiration data for each treatment are reviewed. The result show that water requirement of Alfalfa in total of growth period is 1678 mm, T1 treatment had maximum yield with 16830 kg/ha and T12 treatment had minimum yield with 10020 kg/ha. And According to Statistical match, Tafteh et al. (2013) method that estimates amount of plant response factor based on defined power coefficient, which estimated at monthly intervals by rate response coefficients, had minimum of root mean square error (RMSE) and normal root mean square error (NRMSE). And it had maximum amount of agreement index and the correlation coefficient (r2).The amount of Plant yield response factors were determined in Ordibehesht, Khordad, Tir, Mordad, Shahrivar and Mehr respectively, equal to 0.85, 0.9, 0.99, 1.1, 1.1, 1 and for initial growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaporation pan
  • Plant response factor (Ky)
  • Growth period and water requirement