استخراج قواعد بهره‌برداری از مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در بهره‌برداری بهینه از مخزن سدها باید آثار تغییر اقلیم بررسی شود. در این تحقیق، برای استخراج منحنی‌های فرمان توسط GP، میزان جریان ورودی به مخزن و حجم ذخیرة آن و تقاضای پایین‌دست مخزن در شرایط تغییر اقلیم محاسبه شد. مقادیر بهینة خروجی از مخزن آیدوغموش (آذربایجان شرقی) در دورة آتی با رویکرد کمینه‌کردن مجموع مجذور کمبودهای نسبی ماهیانه در تخصیص تقاضای آبیاری در شرایط تغییر اقلیم و بر اساس آورد رودخانه تعیین شد. برای بررسی سیاست‌های تخصیص، دو وضعیت در نظر گرفته می‌شود. بررسی‌ها نشان داد سیاست‌های بهره‌برداری از مخزن در شرایط تغییر اقلیم باید تغییر کند. در ادامه، شاخص‌های کاراییمخزن در شرایط تغییر اقلیم محاسبه و با مقادیر متناظر آن در دورة پایه مقایسه شد. نتایج نشان داد در شرایط تغییر اقلیم نسبت به دورة پایه شاخص اطمینان‌پذیری 100 درصد افزایش، آسیب‌پذیری 6 درصد کاهش، و برگشت‌پذیری 17 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

استخراج قواعد بهره‌برداری از مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم

نویسندگان [English]

  • Parisa Sadat Ashofteh 1
  • Omid Bozorg Haddad 2